Eksotisk Mørkt-stof i rummet og atomet

Aksiom;Naturen arbejder med forbrændinger dvs der er kun fysiske og matematiske fremadgående procesrækkefølger i naturen.

Atomfysiker Niels Bohrs atommodel med faste energibaner-klassisk bølger i emissionsspektrum og kvantespring med energiudladning-bølge&partikel(bølgekvanter) efter Maxwells teori om farvefordeling for bølgekvanter betyder at der er skjulte varierede energi væksttransformationer i "proton" og "atom" ved opvarmning fra solen eller anden opvarmning,fordi bølgekvanter matematisk og fysisk er mindre kontinuerte og konsistente end klassiske bølger,hvilket tillige betyder at der er eksotisk mørkt varmelimstof i proton og atom-altså rummet er et diskontinuert proces-værk med forskellig konsistens, energifasthed og bevægelsesniveauer;

Hasardspring - E(2)-E(1)~hv

Rum matematisk teori:

Matematisk videnskabsteori for atomet:

Teori om atom-substansubalance:

Teori om impulsskift i naturen:

Atomet er matematisk inkommensurabel efter Heisenbergs ubestemtheds-princip dvs at partikel-omsætningen i atomet er ubestemt,men den er faktisk:

Varians betyder flydende atomsubstans og fysisk - matematisk ubestemthed.

Omverdensproblemet/Matematisk substantivitet

Varmeteori og energiopbygning teori for atomet.-Tilfældig dynamik.

Filosofiske,teoretisk fysik,læge,samfunds og matematiske noter.

Noter om atom-evolution før og efter Big Bang.

af Jan A I S T OLSEN.

E-mail

I rummet er der energikaos,fordi det er rammeløst. Der er ustabile perioder.Derfor: Intet er absolut måleligt underforstået at universet og atomet er ikke absolut måleligt.- Der er tillige energi ~ X(mørkt stof)-processer i rummet.

Heraklit mente at alt ting hele tiden forandrer sig og intet er konstant.Det betyder at intet er!Altså tiden løber.Atomer bevæger sig rammeløst,det kan rejse i rummet,derfor gælder matematik herfor kun sandsynligvis,fordi matematik er at sætte i rammer.

For at have dimensioner kræves rum,som kan repræsentere dets punkter.Rum består af rammer.Naturlovene er matematiske rammer,fordi Newtons 1 lov bygger på en matematisk ramme,nemlig Cartesius tre faste koordinater med energibevarelse,træghed, årsag&virkning og mekanisk(maskine).Newtons 1 lov inkluderer altså ikke tilfældig dynamik,hvilket betyder at atomet kan være bevægelses-"instabilt" og dermed er atomfysikken og rummet kompliceret fysisk,-da han mente at universet var en Guds ramme og dermed er energibevarende.

Brud på symmetri ved tilfældigheder kan fortolkes som et sted hvor årsag og virkning er i forhold til en symmetrisk omverden eller kan tolkes rammesløst og dermed brud på de fysiske lover hvor asymmetrien er.Det betyder tillige generelt ubestemthed og der ikke er energibevarelse.Heisenbergs usikkerhedsrelation viser atom ubestemthed,idet atomets struktur ikke er fast,men må være plastisk.(Delta(q))X (delta(p))~ h viser bevægelses - og energi ubestemthed-(delta(E))X(delta(Tid))~ h,som rummer uendelighed og derfor ikke er analytiske.Heisenberg viser at der kan være tvivl om maskine(Newton).Heisenbergs usikkerhedsrelation viser tillige at Bohr model mangler rammer og der kan ikke dannes rumlige rammer af nanotal,fordi der er tvivl om det er punktet i punktet.Cartesius koordinater kan ikke umiddelbart anvendes på grund af Heisenbergs usikkerhedsrelation.

Bohr har ikke bevist at et fysisk punkt er ligmed et matematisk punkt,idet fysisk punkt har udstrækning,hvilket et matematisk punkt ikke har.Matematisk punkt kan ikke repræsentere fysisk punkt.Fysiske punkters matematik er ukendt.Naturlovene og atomfysiske ligninger kan antages at mangle matematiske led og dermed også dynamik.Rummet er rammeløst,hvilket siger at der også er kompleksitet i atomet regler og det rummer tilfældighed,fordi atomets bevægelse kan være ubestemt.Der kan altså ikke udelukkende tænkes maskinelt.

Altså matematisk tillader Heisenberg ubestemtheds-relation tilfældig dynamik.Se Hookes lov der rummer tilfældig dynamik.Bohr antager derfor at rummet er statistisk med hyppighed og ikke rummer årsag og virkning.Heisenberg viser tillige at maskinen er uregelmæssig på grund af atomet bevægelses-"instabilitet",plasticitet og emergens.Maskinens statistiske hyppighed er ustabil.Atomet er altså emergent på et eller andet plan det vil sige atomet ikke er energibevarende og bevægelsen mangler træghed,men er i nye ukendte energi atomprocesser.

Rummet er ikke et stabilt fluidum på grund af eksotisk mørkt varmestof,som giver plads til tilfældig dynamik.Atommodellen er altså ikke konservativ,men modellen må være plastisk da den tilpasser sig i nye situationer.Se Virkelighed/matematik 1996-Semmelweiss oversigten mm.-Newton antager energibevarelse se Newtons 1 lov for rummet -E(pot)+E(kin)=0.Mekanisk atom model er uforanderlig-den er bevægelsesmæssigt fastlåst.Bevægelsen i mekanik er kontinuert,mens bevægelsen i atomet sitrer og uforudsigelig.Klassiske filosofferne antager i lighed hermed at verden er uforanderlig.Newtons 1 lov er tillige fundament for klassisk mekanik,som indbefatter årsag og virkning i mekanikken.

Varians betyder altså subatomar ubestemthed i relationer og uligheder.Newton,Kepler,Bohr,Einstein m.fl. opfatter universet og atomet som hvilende systemer og mener, at det er i evig tilstand,men medtager ikke rummets ubestemte bevægelse og processtof-udviklinger.Ved sådant et tilstandssystem er det muligt at verificere naturlovene ved del-mål(partielle tal),da det opfattes som en mekanik.De opfatter derfor del-mål lig med heltal,men de fører intet bevis herfor.Jorden kan jo godt bevæge sig om solen i 365,25... dage pr år uden at bevægelsen er en Keplers matematisk ellipse!Solen brænder jo også. Se Camus Sisyfos myten og Den fremmede.

Det betyder at rummet er energi asymmetrisk og statistisk.Der er intet bevis herfor,da Kepler rentegnede(også computeren) Tycho Brahes rumobservationer til regularitet-ellipsen,men ellipsen er kun en ikke bindende skitse,eftersom der er tvivl om gravitation er et jævnt træk eller mikro- skub,da tangentkraften ikke er jævn på ellipsen.Det vil sige at rumbaner og gravitation er "instabil".Tyngdekraften er en procesfunktion af -E(pot(x))+E(kin(y))=-f(x,y)=-z i kombination med tangentkraft-fjedervektor.dy/dx=f(x,y)kan ikke løses analytisk.Metoden herfor er Runge-Kutta-metoden,som bygger på numerisk metode på,at der skal udføres en række trin,hvor man beregner tilnærmede funktionsværdier i fortløbende proces,men næppe brugbart.Rummet består tyngdekraft felter og elekromagnetiske felter,der er plastiske og bevægelige.Gravitationskraft(bevægelseskraft +E(kin)) som falder i lighed med æble som Newton mente faldt fra et træ.Det er den samme kraft.Tangentkraften vokser +f(x,y)=+z.

Eksotisk mørkt stof forårsager negativ gravitation i rummet som er et udvidelsestræk,hvilket betyder at Newtons G og tyngdekraften g må inkludere denne negative gravitation .Det betyder at de er elastisk og plastiske størrelse men der er en kritisk grænse=0,men den negative gravitation øges,så derfor kan den kritiske grænse blive forskellig fra 0.-En fjeder kan dog udstrækkes så den kritiske grænse er forskellig fra 0.Se Hookes lov. Rummet og atomer kan kun matematisk tegnes i skitser på grund af ukendte atomproces-bevægelser. Se skitser i Virkelighed/matematik.Det næste problem er, om matematisk rentegning er bindende naturvidenskab.Udgangspunktet er at matematisk rentegning ikke er bindende naturvidenskab på grund af, at der er energikaos og bevægelseskaos("instabilitet") i rummet.Systematikerne eksempelvis Hegel mener at systemnaturen bindende kan rentegnes.

Det samme gælder Einstein der var religiøs fundamentalist,som mente at universet bindende kunne naturvidenskabeligt rentegnes da Gud havde sat alt i rammer,da alt skal være meningsbestemt og kan forklares med årsag&virkning.Kant mener ikke, at naturen kan rentegnes, da rummet er intuitivt og derfor har man kun skitser.Det betyder at gravitation er komplekst bevægelig og variabel i rummet.Rummet er derfor i processer og er ikke statisk mekanik.Hvilket også gælder atomet.Gravitation er en dynamisk proceskraft.Det er derfor tvivlsomt om Euklids-geometri kan anvendes på rummet der er i bevægelsesproces.Einstein relativitets-teori bygger Euklids geometri og Phytagoras-sætning for retvinklede trekanter.Det er meget usikker at Einsteins-teori kan give reelle information om rumprocesser,da kvadratrodstegn kun er tilstandstegn.Tilstandstegn kræver at rummet er ordnet og at der ingen tilfældigheder kan forekomme.

Big Bang er altså prædisponeret efter denne opfattelse.Bohr og Einstein mener at atomet er en isme -helhedsopfattelse og dermed kan anvendes gængs matematik på målepunkterne.Det antages imidlertid på grund af eksotisk mørkt varmestof at atomet er plastisk, indre bevægeligt og emergent.Atomet er et procesatom.Derfor kan atomet anvendes instrumentel,hvilket Bohrs atommodel er.Matematik skal bruges linær regression.Det vil sige at atomet kan påvirkes ved måling,da der er et Intet(~X) og der er måleinkapacitet.Dermed kan måleresultaterne kun være måleprikker.

Det betyder at Bohr anvendte analytiske matematik i sin model på atomet er forkert,fordi i analytisk matematik kommer årsag før virkning og Bohr har jo kun målt eventuel virkning ved sine atomforsøg,da instrumentet påvirker målingerne.-Deduktive slutninger som modus ponens og modus tollens testimplikation skal dets signifikans-niveau være 0.00 dvs korrelationkoefficienten er 1.00,altså analytisk graf,men da intet er absolut måleligt betyder at der er genrelt fejl i atommålingerne.

Filosoffen Hume mener at en sætning enten er analytisk eller syntetisk sidstnævnte skal bekræftes ved empirien.Intet er absolut måleligt betyder at sætninger i atomfysik og astronomi ikke er empiriske,men er apriori-sætninger,altså analytisk sætning,som tillige danner grundlag for begrebs-matematik.Matematiske begreber kan kun fortolkes,men matematisk begreber kan ikke påvist oversættes synonymt(ved lighedstegn) da" intet er absolut måleligt" er gyldig i atomfysikken."Bekræftet" empiri-"målinger"- er derimod talmekanisk-matematik,når regne-lovene for tal er mekaniske.

Umålelighed betyder at måltal i atomfysikken kan generelt ikke videnskabeligt substitueres med bogstaver.Kvantemekanikken kan derfor være et bogstavmylder da måltallene derom mangler reelt empirisk grundlag.Og det aldrig er påvist(set) om en elektron er en partikel eller bølge,idet den må være en af delene.Måledualitet betyder at atomet ikke er decideret mekanisk og derfor ikke kun kan regnes mekanisk.Kvantematematikerne har altså aldrig bevist at atomfysik videnskabeligt skal udledes matematisk proportionalt .Det begrundes med at når der måles på et "atom" sker en forpurring,hvilket Bohrs komplementarteori kan understøtte.Komplementarteori kan dog vise at der subatomat gælder andre regler end klassisk fysik.Bohr mente at komplementarteorien viser en dybere sandhed for det subatomare plan end den klassisk filosofi og fysik gør,idet der gælder tilfældighed.Tilfældighed implicerer(rummer) processuel ubestemthed.Se bl.a. Heisenbergs usikkerhedsrelation.Instrumentelt regel betyder at der kun er målt i instrumentets område,men der er stadigvæk en ukendt atomverden udenfor instrumentets område.Når atomet ikke er isme pga.atomart antistof.Se matematikeren Dirac.Nihilering af partikler er ikke mekanisk styret trods Diracs matematik.Sygdomme er derfor heller ikke ismer på grund af antistoffet.Testimplikation er kun instrumentel og umålelig og deduktiv slutning er forkert videnskabeligt.Se Virkelighed/Matematik.1996 se om matematisk teori for partiklers og antipartiklers indre bevægelser og antibevægelser.Sml Hookes lov.Derfor kan ismer-helhedopfattelser ikke bevises.-Dansk videnskab bygger imdlertid traditionelt på ismer-helhedopfattelse dvs at der altid er en årsag og virkning og dermed er videnskaben analytisk.Der er kaos fordi der er antipartikler og antibevægelser.Signifikansniveauet er ukendt(~X) når der er kaos.Kvantemekanisk forligger kollisions tilfældighed.Ved enhver tilfældig kollision er der kaos-partikel nihilering er tilfældig,der omdannes til noget andet,-til energi eller partikel ved selve partikelkollisionen.Mennesket er i tilfældig kollision med kosmisk stråling.Kaos giver tillige kompleksitet,det er altså svært at vide hvad der er sandt eller falsk.Når der er kaos og eksotisk mørkt varmestof i atomet og rummet(der er uendeligt) er rumgeometri og atomgeometri kun skitsetegning.Atomet og protons udstrækning altså er ukendt,der er kun teori herom.Det vil sige at der er plads til matematisk fortolkning,fordi det er usikkert hvordan protons og atomets flade er(morf som amorf),men fladen må være ru,da den kan antænde ved gnidning.Tilfældig dynamik og matematisk ulighed er sammenhængende.Rummet kan altså ikke blot visualiseres ved Euklids geometri,hvilket Einsteins almindelige relativitetsteori bygger på.Rummet er altså ikke en isme pga bevægelse og acceleration.Omverdensproblemet betyder dermed at rummet og atomet ikke kan visualiseres ved geometri eller lign.Omverdensproblemet gør det ubeviseligt at matematiken er iboende i naturen.f(x):=+E(kin(x)) er eksponentiel voksende i rummet.Bohr og Einstein mener i tråd med Newton at atomet er mekanisme.Bohr tager ikke hensyn til omverdensproblemet,idet han tror på et universielt kraftprincip(årsag/virkning),-det som Kant kalder das Ding an sich.Det samme princip støtter Newton.Dette princip er umåleligt,da det kræver hele universets energi.Bohr mener at ubestemte bevægelse i atomet altid kan integreres i matematiske ligninger.De er blot imaginær matematik ligninger.Heisenberg mener at der er kaos,hvorfor der må eksistere matematiske ulighedsprocesser i atomet,hvilket der ikke skulle være hvis det universielle kraftprincip om årsag og virkning gælder.Se kompendium Virkelighed/matematik.1996.Det er derfor ikke sikkert at det mekaniske verdensbillede er rigtig.Hume siger at det mekaniske verdensbillede er en vaneforestilling.Heisenberg har dog vist at atomets bevægelser er ubestemt.De kan være tilfældige.Fra et atomart synspunkt er det altså uklar hvad årsag og virkning idet bevægelsene er ubestemte i atomfysikken.Der er altså generelt uoverskuelige målefejl i atomfysikken pga måleinkapacitet,da der er noget der ikke kan måles eksempelvis rummets fluidum.Dermed er der et omverdensproblem pga fluidums bevægelser.Det betyder at det kun er måleprikker og det er ikke matematiske punkter,da det er uvist om proton er en partikel eller bølge.Standardmodellen bygger på at proton er partikel.Heisenbergs ubestemtheds relation tyder på at proton er/kan være plastisk-membramenergi/bølgeenergi.Ulighed-processer i atomet indebærer proton-plasticitet.Intet er absolut måleligt betyder at atommåltal er kun vaner.Det vil sige de er kun normative.Normative tal er skønstal.Skønstal er naturligvis forskellig fra observationstal pga procesbevægelser i atomet.Skønstal kan ikke bindende regnes mekanisk.Der er altså problemer med normative tals bindende karakter,da atomet er i procesbebevælgelses balance med F(x,y):=E(kin(y))/E(pot(x)).Der er altså en dybere genetik indlejret i proton.Det er roden til omverdensproblemet.Se Heraklit.Kraftprincippet må nærmere være et varmeprincip på grund af eksotisk mørkt varmestof.Varme-kraftprincippet skrives som matematisk uligheder i atomprocessen.Matematisk forslag herom.Se Virkelighed/matematik.1996.Teorien er at protons streng er krøllet,hvilket indikerer atomvarians.Der er umålelighed.Så skal linær regression anvendes.Se matematikeren Francis Galton.Teorien er altså at de fire naturkræfter hænger plastisk sammen i bevægelse i atomet pga varme-kraftprincippet-mørkt eksotisk varmelimstof.Supplerende kan oplyses at Hookes lov og længdeudvidelse af metal ved opvarmning viser at atomet er plastisk.Eksempelvis en metalstang eller metalkugle.Fluidum er i frierer niveau,og derfor ligeledes plastisk ved varme.Eksempelvis gravitation er kun i vane-niveau da rummet er procesbevægelse.Eksempelvis holdes solen sammen af eksotisk mørkt varmelimstof ved høj temperaturer mens solprocessen foregår dvs solen veksler stoffer hvor der afgives varme og lys-c.Solen er imidlertid en langsom ulighedsproces,da der ikke findes evighedmaskiner i rummet,hvilket Newton troede der var.Solen er altså en stjerne.Astronmiske målinger viser at stjerner efter milliarder af år eksploderer og forgår.Soleneksplosioner kan ikke mekanisk beregnes pga af varmeteori for atomet.Rummet har derfor et omverdensproblem.Varmeteori for atomet betyder at atomprocesser ikke kan forudbergnes realistisk.Problemet med Newtons atomteori er at efter de fysiske lov kan en massiv atomkugle(proton) kun smelte,hvorfor ild ikke skulle eksistere,altså må atomet(proton) være noget andet(streng eller bølge) og "instabilt" Se filosoffen Hume.Proton må bestå af eksotisk mørkt varmestof.Se Solprocessen.Eksotisk mørkt stof i atomet kan selvfølgelig antænde ved gnidning fx membram-brag i rummet før Big Bang og det kan derfor antænde flere gange i rummet til multiunivers.Der må altså være varme i rummet.Mørkt stof må altså være i en container-proton.Transperant proton kan altså være plastisk sammenkoblet med de fire naturkræfter.Transperant proton eksisterer fordi der er ulighedprocesser i naturen.Proton er altså porøst(kan henfalde). Naturligvis findes naturlove så som tyndgekraften,gravitation mm,men de skal matematisk forbindes med procesfunktioner.

Bohr mener, atomfysikken er syntetiske apriori,-det betyder at Niels Bohr selv skaber sammenhængen(syntesen) som er transcendental-altså ikke empirisk.Bohrs model er altså en Descartes model-mekanisk analytisk model.Bohr opfatter måltal analytisk,det er tvivlsomt på grund af mørkt varmestof.Hume forklarede at der er forskel på sandhed og sandsynlighed.Sml med Newtons opfattelse af naturlove.Newton mener kun der er sandheder i naturvidenskaben dvs regelmæssigheden er så stabil at det sidestilles med naturlov,således at der er tale om årsag og virkning-.Hume forklarer imidlertid tillige at sansninger er kaotiske.Han mener at regelmæssighed implicerer at der er vaner.Det kan altså være vaner der er tidsorienteret-regler.Desuden er atomet plastisk,hvilket betyder at det ikke er stabilt og derfor må fundne love betegnes som regler.Det vil sige at de rummer tilfældighed.

Det antropiske princip betyder at eftersom der findes mennesker,må fysikkens love være sådan indrettet,at livet kan eksistere."Intet er absolut måleligt" er gyldig,da Sokrates i diskussion med Menon mente,at matematisk er lighedstegnet "dødt",-mens ulighedstegnet viser bevægelse.Lighedstegnet er som et stykke træ,idet Platon mente at vi kun ser skyggen af virkeligheden.Det betyder tillige at kvantet er en "uendelig" størrelse(umålelighed),idet rummet er i processer og dets begyndelsestidspunkt er ~X ukendt.Derfor findes uendelige mange matematiske løsninger.Derfor kan der ligeledes ikke i Semmelweiss tilfældet specificeres en bestemt matematisk løsning på grund af gen-varians,da der er ukendte plastiske ~X procesfaktorer i atomet.Hvilket differential diagnoser kan vise. Se Virkelighed/Matematik.-Atomfysikken og fysikken kan ikke have uendeliglige størrelser og komplekse tal.Intet er absolut måleligt betyder at der ikke findes målesynonym til atomsubstansen,den er skjult.Det er derfor et spørgsmål om der gøres opdagelser eller det er opspind.

Sokrates mener altså at matematik er tænkning,mens Platon mener at det er sandhed da kosmos er statisk og fuldstændig.Atomet kan ikke måles i endelig kvantitet,da det sitrer nærved det absolutte nulpunkt,hvilket tyder på at atomet består af sammensatte stoffer,som har forskellige stof-spændinger dvs plastisk masse og elastiske energi-bevægelige kvanter i proton(fjederkvanter-Hookes lov,som er et regelprincip i atomfysikken)-Fjedervektorer har ikke bestemt endepunkt fordi den er elastisk- bevægvektor, som i modsætning til almindelige matematiske stedvektorer har et endepunkt,der er kvantemekanikkens matematiske grundlag. Se Hvor kommer vektorerne fra ?.Kristi Andersen side 5ff.Særligt Hamiltons kvaternionerne side 9-14.3 udgave.Stenos Museets Venner.

Og Einsteins hypotese om de såkaldte brownske bevægelse,som havde egenskaber,f.eks gennensnitlængden i bevægelsernes retningsskift,der ikke svarede til teorier om molekylernes almindelige bevægelse.Det er zig-zag bevægelser.Einstein påviste at atomet eksisterede,fordi de brownske bevægelser også findes i væskerne selv.Bevægelser ville ikke finde sted,hvis der ikke var atomer.Atomer kan være partikellignende,men behøver ikke at være det.Se nærmere Fysik og Kemi side 42-43 om Varmelære Leksikon.Munksgaard. 3udgave.1oplag.1993.-Bevægelserner er ikke liv,idet der skete det samme ved at anvende pulveriseret sten som pollenstøv i vandkar.Ved at se i et mikroskop viser sig sitrende substans,som er atomer,der antages at have en varmepåvirkelig indre pufkraft.Se Hookes lov.Tilfældig dynamik er ensbetydende med ulige energiprocesser i plastisk proton.Fysikeren Jean Perrin efterviste Einstein teori.Hvis Einsteins relativitetsteori gælder i den nuværende udformning er den relativistiske masse ved lysets hastighed tilfældig dynamik i plastisk proton.Se om plastisk proton i Virkelighed/matematik 1996.

Altså Bohrs atommodel bygger på fastfrossen struktur med dertilhørende ligninger.Kvantemekanikken er en koordinering af en fastfrossen tilstand for en elektron.Bohrs atommodel med faste elektronbaner danner oktetreglen som betyder at der er mekanisk varians,men ifølge Elementær fysik kemi 3.udgave Niels Thorup.Polyteknisk Forlag side 146 til 154 navnlig 153-154 befinder elektronerne sig ikke i faste baner om protonen men er udtværet hvilket giver plads til plastisk- (gen)-varians,altså atom-evolution.Det tyder på plastisk-atom i et eller andet plan er selvproduktiv-emergent.Altså ethvert menneske har en plastisk proces atomstruktur.Eksempel på at mennesket ikke er mekanisk er at det taler dansk,engelsk mv. og ikke taler efter en data-manual.Lydbølger er altså ikke en data-manual,som kvantemekanikken antager. Heisenbergs ubestemthed betyder at der ikke er en fastfrossen atom-struktur,men at der er kaos,som ikke kan koordineres

Kvantegravitation kan derfor antages at være en plastisk stoflig-kraft.-Newton mente at gravitation i rummet og atomet var underlagt hans kvadratlov og var en gudkraft.Den havde derfor ingen stoflig natur.Bohr atommodel bygger på Newtons love sammenkoblet med hans kvadratlov.-Atomfysikken har altså ikke bevist at atomet har en egen tilstand,derfor kan det ikke regnes matematisk pålideligt.Bohr antog at atomet har egen tilstand og derfor kunne matematiske tilstands-ligninger anvendes,men da egentilstand som sagt ikke er bevist, er det uklar om tilstands-ligninger er matematisk pålidelige i atomfysikken.

Altså Intet er absolut måleligt betyder at atommåltal rummer "uendelighed",derfor kan det ikke bevises at atomet har en egen tilstand.Det kan derfor tillige ikke udelukkes at atom rummer plasticitet. Der kan derfor stilles spørgsmålene om elektronen er den eneste elementarpartikel "omkring" proton.Mørkt stof kan opfattes som en plastisk "buffer",som stabiliserer atomet.Og om "kvantstykker " er så små at de er udflydende.Jfr Umåleligheds-princippet.Nano-atommåltal er altså udflydende-Kvantificering er at regne i stykker.-Det kan derfor være vanskelig at antage at et molekyle er et stabilt planetsystem og virker som sådan.Her antager Niels Bohr at Newtons antaget universielle gravitationkraft F=ma gælder også for planet- sytem mellem proton og elektron.Proton "fungerer" som en membran med plastisk-kraft som kan analogiseres til Hookes lov.Proton og elektron består altså ikke kun af lagrede energi(passiv energi),men tillige af lagret energi.(aktiv energi).

Det kan derfor antages at proton og elektron mv rummer eksotisk mørkt stof,som er gasformigt varmestof,der bevirker at proton og elektron ikke klumper sammen ved rummets temperaturer,som tillige giver mulighed for partikel variation og partikel-udviklinger.Mørkt stof påvirkes af gravitation,men påvirkes ikke af elektromagnetisme.Det menes tillige at være en subatomar partikel i standardmodellen.Det menes at være processtof,som fremmer makroskopiske som mikroskopiske "atom-proces(s)ser".

---Sokrates mener altså at verifikation med geometri om rummet er umuligt.I den sammenhæng er geometri kun streger,der kan lære os om rummet og atomet.Sokrates mener altså at matematik ikke har naturvidenskabelig substans og at kvantiteter i matematikken ikke fortæller noget om atom-substansen.Platon mente derimod at geometri(specielt cirklen) er fuldendt,hvorfor universet og atomet kunne direkte matematisk verificeres.I Videnskabsteori bruges begreberne gyldighed(validitet) der angiver,hvor sikkert ens data beskriver det forhold som man tilsigter at beskrive eller behandle og pålideligheden(reliabiliteten) som er et spørgsmål om ,hvor sikkert man måler det,man faktisk måler,uanset hvad man har til hensigt at måle.Umåleligheds-princippet berører begge dele,idet man kun har diffuse data,idet et atom er plastisk-komplex-E(0!):=(E(kin)<(+)>E(pot)),som er en analytisk ligning fra Hookes lov,men er ikke en helhedsligning,selvom den består af elementer der er syntese forbundne,da det er et procesatom.Sml Kant og Diderot,Encyklopædiens redaktør se side 237-240.Leif Nedergaard.C.A.Reitzel.2.oplag.1953.

Videnskabs-metoden for atomet bliver derfor intuitiv-analytisk,idet atomet tillige er "instabilt".-Umåleligheds-princippet giver altså problemer med dokumentations- kravets pålidelighed som også fordres til atomfysiske ligninger.Derfor gælder et skærpet forsigtigheds-princip i udviklingen og anvendelsen af ligningerne på grund af atom-plasticiteten og "instabiliteten",hvilket betyder at atomet er indeterministisk,som betyder at atomet er af statistisk art dvs akausal.Derfor er atomfysik eksperimenterende matematik som kan støtte sig til koordinatsystemer,skemaer og statistik.Rummet er altså "instabilt" betyder at der kan forekomme tilfældigheder,hvilket betyder at rummet kun er en sandsynlighedsfortolkning se filosoffen Hume,der forklarede sandsynligheds-princippet overfor Newtons universielle lov-princip.Der findes altså ikke univesielle love i rummet på grund af "instabile"-bevægelser.Rummet er i en matematisk ulighedsproces.Mørkt stof bevirker altså at universet består regler,hvilket er betingelse for udvikling.

Umåleligheds-princippet fører til at atomfysiske ligninger er ad homini ligninger udledt på grundlag af analytiske brugbare måltal fra mængden af måltal.Se Francis Bacon der mente fejlen er at mennesket er tilbøjelig til at generalisere ud fra for få erfaringer og forveksler egne fantasiforestillinger med træk i naturen.Frances Bacons idollære siger at induktiv metode skal være renset for vildfarelser,fordomme og illusioner for at den er reelt materiel.

Intet er absolut måleligt betyder at atomfysiske målinger er kun makroskopiske.Det vil sige at atomets mikropkopiske enheder er ukendte. Cern centret atommålinger er kun makroskopiske.

Umåleligheds-princippet betyder at teknologi ikke er renset for vildfarelser,fordomme og illusioner,idet teknik-installationer er ad homini sat,og "årsagen" og effekt er defineret og derfor ikke er en neutral observation,hvilket er krav til videnskabelig reel viden.Der foretages altså kun en induktiv "materialisering" af naturen.Tekniske holdepunkter(starttidspunkter) i tekniske atomforsøg er ad homini sat,det betyder at der findes en specificeret løsning,men der findes således ikke en bevist videnskabelig specificeret løsning.Intet er absolut måleligt fører til at der er kaos om holdepunktet(starttidspunktet),idet atomet er i ~X- bevægelse i atomfysikken.Newton mener at naturen er lovmæssig,det vil sige den er i fast mønster.Hume mener derimod at naturen er uregelmæssig(ulighed),det vil sige at den er i varieret mønster.

Laplace forestillede sig at han var istand til at forudberegne alle detaljer i verdens udvikling ud fra et nøje kendskab til alle fysiske legemers tilstand i et enkelt øjeblik og til de kræfter der virker mellem disse legemer.Denne forestilling fører til en determinitisk verdensopfattelse,som Laplace havde fra den Newtonske mekanik,som ikke er dynamisk og plastisk.

Ordet Intet knytter sig til den tanke at "Gud er død" hos Nietzsche,hvilket betyder at der ikke længere er på forhånd givne værdier eller mål.

Altså Big Bang er inkommensurabel med det heliocentriske system idet der ikke findes et neutralt observationssprog.Der findes ikke synonymer til observationssproget.

Måleinstrumenter fryser(fjerner) plasticiteten og "instabiliteten" fra måltallene i atom-ligninger.Eksempel er Bohr atom-model som antager at proton og elektron er statisk forbundne og derfor er dets matematik mekanisk-kvantemekanisk og dermed skulle atomet være stabilt.Kvantemekanikken opfatter molekylet som en fast stålkonstruktion med faste transformationer,som ikke tager hensyn til "instabiliteten" og plasticiteten(indre bevægelser).Bohr forudsætter at et kvant er ubøjeligt.

Rumbaner for planeter er altså nærmere "geometriske figurer der er som elastikker i rummet" og er altså ikke Euklid-geometriske mekanisk bundne. For rumbanerne gælder altså ikke de jordiske fysiske love såsom Kepler,Newton mv.Newton opfatter gravitation som kun et 2-legeme-problem,nemlig K=GM(1)m(2)/r(2).Newton opfatter planeterne i ligninger som statisk forbundne,anvender således Bohrs substans-opfattelse af atomet.Newtons beskrivelse af tyngdekraften er let at forudsige hvordan objekter bevæger sig i et tyngdefelt.Kepler beskrev et system for to legemer,men gælder det for tre legemer?.Når der ikke eksisterer hvilende sytemer er atomets masse relativ m(relativ).Princippet findes i Einsteins almindelige relativitetsteori.Kaos betyder at der kun er bevægelser i rummet.

Matematikeren Poincare viste at der eksisterer stabile løsninger,men at der også er ustabile løsninger og kaotiske løsninger.De ustabile svarer til at et af legemerne rammer et af de to andre eller opnår undvigelseshastighed ved tæt passage af et af de andre.De kaotiske betyder at legemerne bevæger mellem hinanden på ikke periodisk måde.Kaosteori betyder altså matematisk at der ikke kan beregnes eksakte løsninger,idet starttidspunkterne for legemer er kaos.Det betyder tillige at intet er absolut måleligt er også gyldig i rummet,fordi der ikke findes en bevist generel matematisk løsning om stabilitet for trelegemeproblemet.

Trelegemeproblemet,som i rummet kan konstateres med Jupiter-effekten hvilket betyder at gravitation kan være en plastisk bevæg-kraft i lighed med Hookes-regelprincip.Ligeledes er elektronens bevægelse om proton "geometriske elastikker",idet elektronens bevægelse er frit-bundet.Semmelweiss tilfældet minder om trelegemeproblemet,når tre atomsubstanser kolliderer og sandsynligvis er ustabilt/kaotisk,men hvor immun-substansen er stabiliserende(træghed).Problemet med de faste mekaniske-teorier eksempelvis kvantemekanikken er at immun-forsvaret er selektivt gen-variable på grund af atomstoffets plasticitet.Der er tilfældigt "gen-kaos".

Planeter mm i solsystemet er tillige stof-variable.Når der er umålelighed substanserne er der videnskabs- kaos.Teorier er ikke bevist viden.Det er altså ikke påvist at Bohrs atommodel danner generelt stabile løsninger mellem atomerne,derfor kan ikke bruges generelt.Derfor anvendes den kun på hydrogen-atom,som en to-legemeteori i den atomare verden.Der findes altså ikke en absolut fordelingsnøgle for hyppighed i atomfysikken,idet tresubstans-problemet ved kollisioner ikke har en matematisk normalfordeling,fordi selektioner i gen-variationer ikke er funktionelle dvs kan ikke skrives på matematisk funktioner jfr Semmelweiss oversigten.

Altså ~X:=a+b+c+d+......!.Da der er målekaos kan måltal være eksempelvis deltal b(1)+d(1)..!.Det vil sige måltal er en diffus puslebrik.Med diffuse puslebrikker er det meget svært at forklare årsager og dets virkninger.Samtidig kan der stilles spørgsmål ved om der eksisterer et årsagsbegreb da atomet er plastisk og "instabilt".Det betyder at Parmenides teori om at bevægelse ikke gælder når den konfronteres med observationer.

Rationalismens krav om at der altid er en årsag er altså ikke evident i atomfysikken.Ligninger med lighedstegn i atomfysikken har således informationsfejl eller informationsparadokser,idet filosoffen Kant mente at årsag er en kategori/tankekategori dvs forskeren sætter selv årsag - ad homini - i sine eksperimenter.Kant mente dog det er sådan da årsag er apriori dvs forud for erfaring.Intet er absolut måleligt betyder at det er ikke muligt at måle en atomårsag i atomfysikken.I stedet for årsag&virkning(naturlov)-billardkugler- forklarer filosoffen Hume at naturen har kun regulariter,men der findes altså ikke en almen lov for atomet ved succession.Det kan forklares med at atomet er plastisk,"instabilt" og emergent.

Det således uklart hvilket forhold der er mellem årsag og virkning.Bohr antager imidlertid at et atom(partikel) er som kugler som støder sammen med impulsen p=mv,som er forholdet mellem årsag og virkning. Bohrs kvantemekanik antager altså at atomforsøgs- opstillingerne måler atomvirkninger,og Bohr mener at enhver atomvirkning har en atomårsag,men Bohr har ikke bevist at atomvirkninger erfra en atomårsag.,Det kan således være en diffus måle-effekt fremkommet af en kraft-varmeenergi,da selve måleinstallationen påvirker måleresultatet,dette gælder selvom om måleresultaterne er matematisk forbundne.Det kan forklares med at det er et tilfældigt matematisk regnestykke uden videnskabelighed.

Dynamisk univers betyder at atomstoffets måltal er stiplede punkter,som giver frihed til matematisk fortolkning af proces-organiseringer på mest hensigtsmæssig måde som dog kun er matematisk udjævning(matematisk modellering).Der er altså umålelighed for observationerne,idet rummet er dynamisk og ingen standardhvile har.Sml den specielle og almindelige relativitets-teori,som ikke forudsætter absolut rum og standard for hvile,som man kan foretage hastighedsmåling i forhold til i lighed med lydudbredelse.

Efter relativitets-teorierne kan jævn bevægelse ikke mærkes og måles.Problemer er hvad lys kan måles i forhold til.Einsteins relativitetsteori bygger på eksperimentet at lys med samme hastighed udbreder sig i alle retninger uanset observatør eller kildens bevægelses-tilstand.-Eksperimenter har imidlertid ikke bevist rummets dynamik.Det vil sige at den specielle og almindelige relativitets-teori er laboratorie-ligninger som er tilføjet en enhedsløs hjælpefaktor. Hjælpefaktoren er ikke målt,men er beregnet.Det kan altså ikke udelukkes at lys bevæger sig i forhold til mørkt stof i rummet.

Når der er energikaos er det matematisk-princip normering af atomstof-proces(s)ser i "periodiciteter"(stabil(kaos)/ustabil(kaotisk)) i statistisk oversigt(opsætning) i et matematisk rum.

Noter om atomstof hvor processer styrer plastisk/elastisk substansen.Atomstoffets plasticitet betyder at der er bevægelseskaos,men dog er der bevægelses-"periodicitet".

Atomstof tal og information.

Atomfysikkens omverdensproblem.Intet er absolut måleligt betyder at naturen giver"måleforbud" for at måle atom-substansen absolut,idet der er videnskabelig tvivl om substansens rummelighed og konsistens.

.

Einsteins almindelige relativitets-teori er udregnet i matematisk rum ved acceleration.Spørgsmålet er om den gælder absolut i universet fysisk,idet den anvender en ejendommelig upåvist enhedsløs hjælpe-faktor.Einstein mener at gravitations -væksten er enhedløs,altså en matematisk størrelse og altså ikke har fysisk klar enhed.Einstein må mene at gravitation er en "fænomenologisk" masse,idet forbindelsen mellem E og m ved lysets hastighed har tilfældig "c" omsætningsfaktor,som fortæller hvordan forbindelsen fungerer ved lysets hastighed c.-E=mc(2).

Det er ikke bevist at c"et skal være i anden,men det er antaget udfra anden fysisk erfaring,som ikke har forbindelse med universet.Ligning E=mc(2) er altså en beskrivelse om forbindelsen mellem m og E,men er ikke videnskabelig bevist ligning.Rummet er i ujævn vækst,hvorfor ulighedstegnet er korrekt.Ligningen E=mc(2),hvor Einstein anvender lighedstegnet teleskopisk på en almindelig jordisk ligning.Det er altså ikke bevist at fra E til m og fra m til E er mekanisk(jævn),hvilket Einstein var overbevist om.Energi kan altså antages være "sammenpresset" masse.Sammenpresningen kan antages at ske under tryk.Det er således ikke bevist at E=mc(2) er en gyldig naturvidenskabelig ligning generelt.Sammenhængen mellem "E" og "m" og "m" og"E" er altså ikke bevist generelt for mennesket,hvorfor E=mc(2) kun er en estimeret ligning med estimerede værdier.Derfor behøver der ikke at være mekanisk sammenhæng mellem "m" og "E"-"materie" og "E",hvilket Semmelwiess oversigten indicerer grafisk.Hvis man mener at E=mc(2) er en universiel bevist ligning,da kan Semmelweiss oversigten opfattes som kaotiske kvantiteter.Når der ikke er påvist ækvivalens(mekanik) mellem materie og energi er matematisk estimering anvendelig,idet materie er stofligt blandet(plastisk&elastisk) og derfor underlagt flere proces(s)ser der er/kan være emergente.Emergent atomstof kræver at der anvendes matematiske ulighedstegn.

Gravitationkraft ved acceleration kan imidlertid eventuelt "måles" som en fjederkraft i lighed med Hookes lov-regel-princip.Gravitation er en bevægelig modkraft modsat bevægelses retningen sml Hookes regellov-Plastisk kraft-formelig kraft Se Denis Diderot atomstof syntese energi-princip.

Hvilket betyder at gravitationskraften er periode når Hookes lov sammenholdes med Newtons 2. lov.Eksempelvis sinus-periode.

Kvant-begrebet er ikke et substansbegreb,men er et tekniskbegreb i atomfysikken.Impuls af partikler(kvant&elelektron) giver udefineret kollision effekter-Terning chance-princippet.Sml Einsteins lyskvant E=hv.-Atomstoffets plasticitet kan betyde at elementarpartikler såsom elektron og foton tillige er plastiske,og derfor tilpasses til bølger.-Se om problemet i Filosofi og den moderne fysik side 35-42.Justus Hartnack,C.A.Reitzel. 2002.

Kvantemekanikken er transformation ved indsættelse/erstatning af definerede/teoretiske kvantstykker i den klassiske mekanik ligninger(bevægelseslære).Newtons-princip.Problemet med Newtons mekanik er,at den ikke har indbygget "instabilitet",hvilket bevirker at kvantemekanikken og ligninger for planet-gravitation mangler plasticitet og elasticitet for at være troværdig.Der er altså bevægelses-tangenter i planet-"banerne".Planet bevægelsen er ujævn~jævn.Der er således ingen universiel "kausal-kæde" for atomet,da atomstof er plastisk-elastisk, og derfor "instabil",-atomcelle-princippet.Matematiske rumligninger er derfor kun forudsigelser.

.

Planck´s kvanthypotese E=hv.Kvantteori at stoffets elektromagnetiske stråling foregår springvis i (plastiske)kvanter af endelig størrelse.Springet er et puf og ikke stød(impuls),hvilket betyder at atomstof er i proces(s)ser.

Kraft(ex impuls) har vanemæssig bevægelse-mekanik.-Plastisk puf har vaner,der er processuelt betinget bevægelse.

Hovedlinjer - Kvant - Kant - Diderot - Atomstof - Mørkt-limstof - Partikler - Stråling - Lidt om Higgs-partikel - Litteraturliste

Indledning

Denne side indeholder helt nye teorier i atom-note form om Big Bang(Det store membram-brag) med flere følgende big-banger.Ethvert membran-brag rummer tilfældig dynamik i atomprocesserne,derfor er Intet er absolut måleligt sandt for videnskaben.Atomsubstansen er ~X.Rummet er derfor statistisk og dynamik.Altså atomstoffet er sat i bevægelses-proces(s)ser efter membram-brag.Der kan derfor være tid før tiden i rummet.Det kan altså ikke udelukkes at der atomprocesser før Big Bangs tid.Hubble viste ved Hubbles regellov v=hxd at de fleste galaxer er rødforskudte dvs at de bevæger væk fra vores mælkevej.Rummet er altså frit flyvende,fordi Hubbles lov er en regellov,da der er store punkt afvigelse i obsevation af galaxerne.Denne regellov kan betyde at der er multivers.Bevægelses ubestemthed i rummet og i atomet vil påvirke naturlovene.Tyndgefelter i rummet og atomet er bevægelige.Det betyder at Newtons 1.lov om træghed og energibevarelse ikke er gyldig i rummet,da det er rammeløst.-Newton antager at hans 1. lov kun gælder i fast afgrænset rum.Det samme gør Einstein.Eksempel herpå er den almindelige relativitetsteori,hvor rummets krumning bliver udstrakt,da rummet er frit flyvende.Se Virkelighed/Matematik, 1996.Einsteins relativitetsteori og kvantemekanik kan altså være matematisk formalisme,idet der er multivers og rummet er frit flyvende.Multivers betyder at rummet er mere processuelt end homogent.Det vil sige det rummer tilfældigheder.Det vil sige at en række tilfældigheder kan have dannet vort solsystem.Vandholdige kometer fra det fjerne rum kan ved tilfælde bragt vand til planetens jordens udvikling.Kants årsagsregres er dermed brudt.Det kan dermed antages at atomet har pufkraft.Tilfældigheder i atomfysisken giver uregelmæssig (biologisk) variation.Tillige hermed er der måleinkapacitet og dermed et Intet(~X).Det kan ikke bevises at analytisk matematik er iboende i naturen,da atomforsøg er dirigerede af forskeren.Sml med filosoffen Rene Descartes.Derfor må der matematisk anvendes linær regression på måleprikkene. Det kaldes empirisk analyse.Se matematikeren Francis Galton.Linær regression kræver fem måleprikker,men i Semmelweiss tilfældet er der kun tre måleprikker pr afdeling,men da det drejer om liv&død bruges principperne for linær regression.Signifikantsniveau er sansynligvis større end 0.05,da atomet er energikompleks.

Hubbles målinger synes at tyde på at universet er begyndt i en lille tæt komprimeret masse, hvorefter det udvider sig og stadig udvider sig.Universet er sat i ~X stof og energi bevægelse ved Big Bang og mørkt stof-(mørkt stof og mørk energi er to sider af samme sag)- er atomart eksotisk limstof som kan have dannet tunge atomer der er tungere en helium i stjernerne.Disse er så at sige "klumpet" sammen under højt tryk og varme.Big Bang består altså af flere<-emergente-> kædeproces(s)ser) og dermed er en kritik af både Einsteins og Niels Bohrs arbejde relevant eftersom at mørkt-stof("gasformig- varmestof"-dynamisk stof) gør atomstoffet komplekst.

Mørkt stof er sammentrækkende proton stof og gør proton plastisk.Bohr og Einstein medtager ikke mørkt stof,som er vækststof og processtof for atomet, i deres kvantemekanik.Einstein og Bohr har således sprunget et par "led" over i atomfysikken og dens matematik.Det betyder at kvantemekaniken rummer kvantubestemtheder-tilfældigheder.Kvantemekaniken er altså kun en reduceret teori,idet umåleligheds-princippet ikke tillader at måltal(kvanter) er fra beregninger.

Det er altså kun reelle måltal der er videnskabeligt bevis-kraftige. Efter Big Bang sker altså en emergent evolution det vil sige teorien om at der fremkommer nye egenskaber eller kvaliteter som ikke kan forklares ved "allerede" eksisterende.Det betyder at lovkæden for atomstof er brudt ved Big Bang,idet rum-vakuum er/kan være plastisk.Hvilket betyder at atomstoffet har elastiske strukturer.Derfor gælder umåleligheds-princippet og regel-princippet for atomstof sandsynligvis.Kaos minder om et periodisk system dvs det er systematisk med en bestemt plan som er videnskabeligt tilrettelagt.Tilrettelæggelsen må derfor bygge på standarder.Eksempelvis bygger grundstoffernes periodiske system på atomstandard-modellen.Periodiciteten er dog ikke absolut,idet elektron emergensen betyder at elektronen kun er frit-bundet i rummet.

Det betyder at atomstof tillige har "fælles"-strukturer.Reel matematik må derfor bygge på dimensioner,da atomstof er i proces(s)ser og derfor i tidsrelationer(tidsretning-dimension) .Den såkaldte farvebindingskraft som binder kvarkers "farve" er plastisk,som bevirker at protonens kvarker skifter farve i udveksling af virtuelle gluoner.Mørkt stof kan tænkes at have samme egenskaber som farvebindings"kraft".Denne"kraft" er procesdanner(strengteorien,som bygger på at mørkt stof er komplekst(syntetisk) procesforbunden med rummets lysstof ,som er elastiske strenge) til atomstoffets strukturer,som er evolutionære idet de er plastisk-elastiske.

Heidegger mener at man skal kende helhedsstrukturer for at forstå dens dele.Anti-rationalisten Schiller mener at verdensforståelse fremkommer ved mere og mere detailbeskrivelse,som er nedfældet og katalogiseret i praksis.Problemet er altså at atomstofstrukturer er plastisk-elastiske,men det tolkes som at verden ikke er begrænset i rummet.Se Kant(Kritik af den rene fornuft.).Det betyder således at sætningen Intet er absolut måleligt er gyldig for virkeligheden,som fortolkes således at der foreligger matematisk uendelighed i rummet fordi der er fysisk "uendelighed" i universet,idet der er et univers før Big Bang.Tiden startede med at eksistere ved Big Bang Se Stephen Hawkings Uendelig Univers-Dansk udgave,2006.

Det kan ikke udelukkes at der var atomstof-processer før Big Bang med tids-dimension,det betyder at vakuum er atomstof tidskompleks-tidssammensat.Det er derfor ikke nok at antage lyset er universets eneste tidskonstant,som dannedes ved Big Bang.Det er derfor et spørgsmål hvad er det sande vakuum-rum,idet dette vakuum er proces-komplekst og består af forskellige tidshistorier,-og dermed er tids-umålelig-(t+(delta(t)).Se Virkelighed /Matematik.

Det kan altså antages at universel mekanisk atomstof energi-egen tilstand ikke eksisterer i universet efter Big Bang,da der tillige indtræder matematisk bevis- og måleumulighed om atomstoffets egen tilstand efter Big Bang.Det vil sige at der ingen viden om atomets egen tilstand og om en sådan tilstand eksisterer.Atomfysikken har altså et omverdens-problem som følge af umåleligheds-princippet,idet plasticiteten af atomstof betyder ved atomstof kollisions-forsøg giver~ X- diffuse bevægelse-effekter,som ikke giver informatik(massiv information) om det substantielle atomstof,da de er uendelige og derfor er uklare informationer,og som derfor ikke kan reelt matematisk oversættes til informatik.

Altså matematik og bevis rimer kun på informatik-matematikled.Atomstof-informationer rimer ikke på matematik jfr umåleligheds-princippet og atomstoffets emergens som følge af mørkt stof som betyder at måltal kun rummer atomstof procesinformationer.Intet er absolut måleligt viser at falsifikations-princppet gælder i rummet og for atomstof i atomfysikken.Derfor er opdatering nødvendig for kunne følge atomstoffets proces(s)ser i tid.Sml med Markoff proces, Matematisk opslagsværk, Politikens 6.oplag 1991 side 180,som anvendes til beskrivelse af genetiske proces(s)ser og fysiske systemer.Der kan imidlertid være tilfældig atomstof-elektronrejser med proteininformationer fra et sted til et andet sted.Se Virkelighed/Matematiks Semmelweiss oversigt.Niels Bohr Institutet har ved forsøg vist atomstof-elektronrejse kan transportere information ved sammenfiltring(procesabsorbering) fra et sted til et andet.Der findes og opstår altså indre komplekse-proces(S)ser i atomstoffet.Altså væksten(mørkt stof) i rummet bliver progressiv med tiden(tiden løber).Celler er også progressive med tiden når der er progressiv effekt fra rummet.Atomstof er herefter vækstkomplekst med tiden.-Sygdomme opstår altså som følge af uhæmmet vækst/forvitring i cellens atomstof,som blandt andet kan bekæmpes med forebyggende miljøindsats.

Mørkt stof gør atomstof til hybrid-stof(syntese-stof,syntetisk-stof) ,som giver atom-stof plasticitet og elasticitet og dermed foreligger atomar umålelighed.Atom-stof er altså varme - og kulde påvirkelig fordi det er plastisk og elastisk.Heisenberg ubestemthed skal derfor læses som at atomet er matematisk inkommensurabel.Fysikere mener at atomer er kommensurabelt,men det er forkert.

Atomstofs plasticitet betyder at det rummer lagrede-(passiv energi) som lagret-(aktiv energi),hvilket har betydning for induktiv slutnings og deduktiv slutnings pålidelighed.I Standard-atommodellen bruges kun lagrede-energier.Den bygger kun på massive uforanderlige atom-enheder.Mørkt stof giver mørk energi og henfald.Det er uklar om mørk energi giver mørkt stof sml den specielle relativitets-teori E=mc(2) som kan omskrives til E/c(2)=m.Jo mindre mørkt stof jo ringere rum-omsætningsdynamik,-jo mere mørkt stof stærkere rum-omsætningsdynamik.Universets processer er fortrinsvis fra stof--> energi og entropi,da periodiciteten ikke er absolut og stabil.Solen taber altså masse og dermed er nye matematiske skriveformer nødvendig.Sml Newtons love.Atomet kan altså også tabe masse i proces(s)serne,hvori det indgår.

Modus ponens og modus tollens er logiske kædemekanikker der kun gælder atomstoffets lagrede-energi.Der findes ingen logisk kædemekanik for atomstoffets lagret-energi,derfor opfattes atomstof som proces-stof,som kan være i ukendte kædeproces(s)ser.

Umåleligheds-princippet betyder at videnskabsteori er en simpel opfattelse,at en teori er kun en model for universet eller begrænset del af et sæt regler,der forbinder størrelser i modellen med vores observationer.En god teori skal beskrive en stor klasse af observationer på grundlag af en model,som indeholder få arbitrære elementer, og den skal opstille konkrete forudsigelser for resultater vedrørende fremtidige observationer.Observationerne er imidlertid en modellering af astronomiske måltal idet disse er diffuse.Eksempel herpå er COBE`S variationstæthedsmållinger af mikrobølger(som vokser med tiden og forklarer de nuværende galaxer) for tidlige Big Bang,hvor der foretoges en sandsynligheds analyse af måltallene.Der foretoges altså en modellering.

Det vil sige at måling er modellering af atomstof,det er derfor ikke bevis for atomstoffets absolutte procesform - det vil sige at der foreligger måleinkapacitet.Der er en uklar skillelinje mellem modellerede informationer og kendsgerninger,det synes at være en subjektiv afgørelse på grundlag af sandsynligheds analyser som "objektivt grundlag".Det er således uklar hvad målet "uendelig" er i teknisk forstand dvs der er en ubekendte faktorer på grund af teknisk begrænset kapacitet.Generelt kan altså antages at tekniske instrumenter ikke har "uendelig" og absolut bevis-kapacitet,idet atomstoffet er emergent og har plastiske og elastiskestrukturer.

Sandsynligheds-matematik er hypotetisk(antaget) og har hypotetiske led.Præmisserne(parameterne) til denne matematik er modellerede,fordi en atomfysisk regel ikke kan matematisk bevises og atomstof er emergent og processtof.

Hypotesen bygger på et fornuft standpunkt-mekanik(årsag og virkning).Parametrene til matematiken er således tilpassede led,men det kan ikke udelukkes at de er arbitrære elementer.-Eftersom "støj" ikke er måleafgrænset i universet,betyder måling af mikrobølger i COBE-eksperimetet en modellering af måltal til mekaniske måltal,idet atomstoffets processubstans er plastisk-elastisk.Mikrobølger er således procesbølger.COBE-modellen viser at der ikke er den store temperaturforskel,hvilket tyder på at vor galaxe stammer fra samme stof,altså fra det store Brag(Big Bang).

Statuskoordinatsystem må derfor opfattes som oversigt af delproces(s)ser af atomstoffet-Eksempel Semmelweiss oversigten.I oversigten findes altså ingen fælles restklasse kvotient-.Atomstoffets plasticitet og bevægelse kan kun matematisk udtrykkes som del normeringer af atomstoffets fremaddrivende proces- bevægelser.På grund af atomstoffets plasticitet skal proces- atomstofs udfald regnes i ~ X chancer.Derfor må tillige foretages en matematisk normering og vurdering.-Ockhams ragekniv.

Altså atomstof kan ikke regnes korrekt mekanisk,da det er plastisk og tidsrelateret, er differentieret og der er individuelle emergente henfalds-proces(s)ser for mennesket.-Altså: ~X]+1,+2,...-1,-2,....-x.....[ -Henfaldsvariationer.Atomstof rummer altså astronomiske-procestal,som ikke er teknisk målelige.Statistiken er derfor kun sandsynligvis og den kan tillige ikke beregnes eksakt idet atomstof substansen er plastisk,emergent og umålelig.

Altså atomstoffets dynamiske emergens betyder at der tillige er henfaldskaos.Der foreligger altså henfaldskaos.Det betyder at forsigtigheds-princippet må anvendes.

Gødels teorem siger,at ethvert formelt system(dvs i vores sammenhæng-en intellektuel måde at betragte verden på) vil støde på ting,det ikke kan forklare.Ufuldstændigheden gælder endda indenfor de hele tal.Alle sande sætninger kan ikke bevises selvom man indskrænker sig til at bevise alle sande sætninger indenfor området af de hele tal.Da atomstof er evolutionært og "uendeligtr" er de ikke formelregnbare og dermed vil et sådan system altid være ufuldstændig jfr Heisenbergs usikkerhedsrelation.

Ufuldstændigheden i systemet betyder at formlerne rummer uligheder.Heisenbergs usikkerhedsrelation og Gødels ufuldstændighedssætning er en begrænsning for os til at forudsige og forstå universets og atomstoffets opførsel,idet alle objekter ikke kan fremskaffes med matematiske midler.Matematikeren Kurt Gødel viste at der i konsistente og aksiomatiske systemer altid findes meningsfulde sætninger som ikke kan bevises,men også at falske sætninger bliver bevist.Intet er absolut måleligt giver en væsentlig indskrænkning i erfaringerne i den fysiske verden.Matematikkens anvendelse som tanke-operation i en sådan situation betyder at det er almindelige regneoperationer,som mangler matematisk substantivitet om den fysiske verden.Eksempel er Planck-"konstant" fundet ved standardisering dvs fastsættelse af en bestemt type og bestemte mål for et forsøg ved flere ens fysik-eksperimenter med en oscillator ad hoc.Planck-"konstant" må derfor betegnes som effekt,da den er standardiseret.

Atomfysikere har anvendt Ockhams ragekniv på grund af Kurt Gødel viste,som derfor giver atomfysikken et realisme-problem med teoretiske objekter,som man ikke matematisk kan få fat på.Teorierne kan derfor kun være ad-hoc i atomfysikken.Ad hoc-ligninger kan ikke generaliseres og giver ikke reelle resultater ved samregning.Plastisk atomstof er ikke mekanisk proportional,men kan beregnes proportionalt med uligheder dvs med uklar resultat for atomstoffets energier.

Den hidtidige anvendte metode for ubestemte måltal det vil sige "uendelige måltal" i atomfysikken er matematisk renormering.Umåleligheds-princippet fører derimod til at måltal er kun "værdier" og er altså ikke eksakte reelle tal.Renormerings-metoden er derfor uvidenskabelig ad homini praksis i atomfysikken.De dannede atomteorier heraf er tilfældige og vilkårlige.

Matematisk metode for "værdier" er at sætte i dimensioner da "værdi-tal" rummer ubestemtheder.Det er således ikke matematisk bevist at mørkt-stof er en fast kvantbestemt talstørrelse i ethvert atom.

Mørkt-stof er altså usynligt atomsyntetisk-processtof men kan ved beregninger antages at eksistere.Det menes at den forårsager negativ tyngdekraft,som følge af rummets accelererende udvidelser efter Big Bang. Det "tomme" rum-vakuum menes altså at rumme et negativt-tryk.Einsteins relativitetsteori bygger på at der kun eksisterer positive tyngdekræfter i rummet som er afhængig af massetætheden-jo større massetæthed. Jo større tyngdekraft-Friedmanns- 3-modeller,idet Einstein mener at der eksisterer en kosmologisk konstant eftersom universet er statisk efter Einsteins opfattelse.

Big Bang teorier implicerer imidlertid dynamiske proces(s)ser og afviser derfor Einsteins teori om kosmologisk konstants eksistens,idet den almindelige relativitets teori`s matematik rummer universets kollaps.Der er derfor tillige et problem med hvordan den almindelige relativitets teori om gravitation skal forstås,idet den bygger på klassisk matematisk absolutisme og den rummer altså ikke dynamiske proces(s)ser.Einstein mente selv at den almindelige relativitets teori`s gyldighed kræver en kosmologisk konstant og et statisk univers.-Eksempelvis er planetbanerne ikke i periode(stabil),idet de udvider sig med tiden,hvilket viser at gravitationen er underlagt dynamiske-proces(s)ser.

Einsteins almindelige relativitetsteori antager gravitations-konstant,som bygger på 100%`s perioder.Der er derfor uklarhed om måltallene og målberegninger.Gravitationen kan derfor antages at være dynamisk proces-"konstant".Hookes lov for fjeder rummer dynamiske - proces(s)ser,som måske minder om gravitationen-Hookes princip som giver negativ effekt(mod træghed) ved udstrækning.Gravitation er en dynamisk massemodkraft.Se princippet i Hookes lov.Newtons formel for planet gravitation er K=GM(1)m(2)/r(2) skal ændres således gravitationen(tiltrækningsstyrken) er funktion af tiden-f(G(t))=1/x dvs at planeternes gravitation falder med tiden:t+delta(t)-.F(x)=1/x er et forslag til dynamisk gravitationskurve på grund af umåleligheds-princippet.

-

Universets acceleration betyder at mørkt stof(energi) er eksotisk.I klassisk fysik gælder energibevarelse(der kan ikke skabes noget ud af ingenting).I kvanteteorierne kan atomstof opstå og forsvinde med energi selv i vakuum-det "tomme" rum.Det kan derfor antages mørk-energi findes i vakuum(vakuum-energi) og foranlediger udvidelser, dynamisk univers.Tyngdeaccelerationen kan altså beregnes som f"(g)=f(G(t))m/r(2),hvor f(G(t)) er gravitations-proces"konstant",m er jordens radius og r jordens radius.Det kan tillige ikke udelukkes at det kan have en meteorologisk effekt på kloden at f(G(t))-->0 når t+(delta t)--> "uendelig". Big Bang er altså en slags "bombe",hvor trykbølgen forøger sin energi syntetisk bunden med mørkt stof som plastisk/elastisk-energi er katalysator med tiden i stedet for spredes efter eksplosionen.

Mørkt stof har samtidig en tyngdekraft-effekt idet galaxerne ellers med nuværende hastighed vil slynges fra hinanden.Det betyder at lys af bøjes i højere grad som følge af mørkt stof.Det vil sige at den synbare masse er mindre end det kan forklare lysets afbøjningsgrad i galaxerne.I Newtons mekanik menes at G er universel konstant i urværket,men da universet er i accelerations udvidelse menes at G må være en funktion og en plastisk kraft,idet jorden accelererer "elliptisk" rundt om solen-Plastisk kraft kan findes i en fjeder.Der er ikke noget absolut mål for en plastisk kraft i rummet og i atomet,derfor er det en "instabil" ~X kraft Se Hookes lov.Observationer fra satelitter påviser at universet udvider sig.Sml Mørkt stof i universet,Allan Hornstrup,Fysikforlaget 1996 navnlig side 6-7 og 28-29.

Det er derfor ikke rigtig hvad Newtons 1.lov siger at bevægelsen i det "tomme" rum-vakuum er jævn.Det betyder at tyngdekraften kan være en ujævn plastisk bevægelig energi.Og at et "tyngde-felt" er i stadig energi-bevægelse på grund af dets plasticitet.

Der er således tvivl om hvordan atomet matematisk skal regnes.Der er dog ikke tvivl om at det skal være matematisk proportionalt,men det usynlige mørke-bevægstof betyder at proportionaliteten tillige skal rumme bevægelse. Hertil kan anvendes matematiske uligheder.Altså atomstoffet er i plastisk-proces(s)ser som består af harmonier og disharmonier(molekylær-proces forløb).Der findes altså ekspansive processer og udjævnende processer i rummet og atomstof.Opstår procesfejl ved udjævningen(hæmmet atomstof-vækst) af atomstof sker en vækst-mutatation eller lignende.

Rationalismens krav om årsag og virkning,- sml Newtons Principia hvor Newton fornemmer at solsystemet og resten af universet tikker af sted som et mekanisk ur efter love som mennesket kan opdage og forstå-verifikations-princippet-,hvilket betyder at der ikke er tilfældigheder i måltallene.Der findes en matematisk sammenhæng ved ligninger sml med standardmodellen,men det modsvares af at atomstoffet er i komplekse-proces(s)ser,hvilket betyder at årsag og virkning ikke er entydig,da atomstoffet er plastisk-elastisk og derfor rummer "proces-tilfældigheder"-proces-komplekst- som indeholder en ukendt atomstof-dimension,som eksempelvis mutationer og lignende sml umåleligheds-princippet og evolutions-princippet,som udsiger at atomstof er selv-organiserende og emergent.

Der findes statistiske fordelinger; der "regnes med" eksempelvis binominal-fordeling(statisk-fordeling) som anvendes til eliminering af tilfældige variationer mellem grupperne i blindforsøg,som dog kun er antaget og er ikke en generel sandsynligheds-fordeling for plastisk atomstof.Der findes altså ikke en generel statistisk-sandsynlighedsfordeling i Semmelweiss tilfældet og i andre tilfælde,der kan eliminere tilfældige atomstofs- variationer på grund af atomstoffets plasticitet,umåleligheds-princippet og evolutions-princippet,idet tilfældigheds-variation ikke kan regnes i reelle tal da atomet er stof-proces hybrid.

Det betyder at anvendte tal må være komplekst-bevægbunden.Atomstof-effekter er altså på grænsen mellem imaginære og maginære,hvilket betyder at effekter er begrebsligt udefinerligt. Det findes således ingen matematisk-mekanik for tilfældigheds-variationer.Matematiske uligheder eller tildelingstegnet repræsenterer altså "proces-tilfældigheder".De fire kendte dimensioner er (x,y,z,t).Det kan betyde at atomstof rummer flere dimensioner end de fire kendte.Og disse kan være proces-dimensioner.Idet atomstof(--se Heisenbergs usikkerhedsrelation og Alain Aspect elektron-proces forsøg-) kan beskrives som "plastiske-punkter" eller( proton+-elektron-) er en plastisk binding som derfor må rumme bevægelige dimensioner(planer),som kun kan anvendes til anskuelse.Rummet er altså ikke et diskursivt begreb-men er intuitivt.Atomstoffets matematiske stamme er derfor ikke algebra,da det er plastisk-elastisk.

Teoretisk må der være en årsag og virkning, sml med Newton,men umåleligheds-princippet betyder at denne mekanik ikke kan bevises at gælde for atomstof eksperimenters måltal.Altså er årsag og virkning et teknisk pragmatisk-princip,men er ikke bevist at være et atomstof substans-princip jfr evolutionsprincippet.(~X)-atomstofferne betyder altså at der ikke kan opnås naturvidenskabelig evidens,derfor kan forsigtigheds-princippet anvendes.Det princip bygger på spontant signifikans og mistanke.

Humes erfarings-sætning siger at konkret "erfaring", sml umåleligheds-princippet kan ikke bruges til generel slutning eller universel-slutning. Den siger altså at målt konkret " erfaring" kun kan bruges konkret.Der er altså tale om en sandsynligheds fortolkning når det gælder generelt og universet.Der er således altid en årsag,men det er usikkert om der er knyttet en effekt eller virkning hertil.Her har atomstoffets plasticitet en udefineret betydning.Umåleligheds-princippet og evolutions-princippet betyder altså at der er tal-videnskabelig problemer med atomstoffets målbarhed.Atomstoffets talstørrelser kan betegnes som indlejrede proces-talstørrelser.Der har sin egen regneorden.

Umåleligheds-princippet betyder tillige at atomstoffets egen tilstand(som er forudsætning for årsag og virkning) ikke kan bevises ved eksperimentelle forsøg.Vanen er kun vor subjektive projicerede forventning til forsøgs resultaterne om årsag og virkning.Med andre ord foretages en matematisk tilpasning af forsøgs-resultaterne for atomstof f.eks ved partiklers bevægelse "følger" sandsynlighedslovene,som er et begreb som kendes fra chancerne i teorien om terningkast.Atomstoffet styres altså af den tekniske installation og derfor er de eksperimentelle iagttagelser ikke uafhængige(objektive).Der findes altså ikke en universel målemetode af atomstof(atom).Det kan derfor ikke bevises at atomstof er rationelt,idet teknologi kun er til nytte og er ikke videnskabelig.Sml med umåleligheds-princippet.Vanen er metafysisk begreb og dermed kan kvantemekanikken ikke kaldes videnskabelig.

Umåleligheds-princippet betyder altså at universelle atomstofligninger ikke kan bevises.Endvidere kan antages at de ikke eksisterer,idet atomstof er evolutionær/revolutionært.Atomstof er processuelt stof,-som er i løbende udvikling.Hvilket bevirker at statistisk- risikobetragtninger er upålidelige,idet observations-materialet ikke er endeligt.Et endeligt observationssæt kan ikke klart defineres på grund af atomstoffets plasticitet.Intet er absolut måleligt kan betyde at det ikke kan bevises hvor effektiv og endelig en atommåling er.

Atomproces(S)ser og dets plasticitet og "instabilitet":

K(x)

+ ------->P(~X(K(xi))):="uendelig uligheds-række" med "tiden".Se Virkelighed/Matematik om teori om algebraiske procesrækker mm.

P(~X)

Intet er absolut måleligt betyder at der tillige er statistisk umålelighed,hvilket indebærer at atom- videnskaben bevæger sig fra det individuelle(generelle) til det enkelte(konkrete).-Statistisk vises dog generelt en tendens.

Sort huls matematik og plasticitet:

Sort hul er et område i rummet,hvor tyngdekraften er så stærk,at lys ikke kan undslippe.De kan ikke observeres direkte,men når der falder "materiale" ind fra f.eks. en nabostjerne,udsendes store mængder af røntgen- og gammastråler,som kan registreres.På den måde er identificeret en række sorte huller.Hawkings stråling er en partikelstråling,der udsendes af sorte huller.Et sort hul har så stor tyngdekraft at intet kan undslippe det.At det alligevel kan det skyldes en kvantemekanisk tunneleffekt.Processen kan forstås ved at der dannes et virtuelt partikel-antipartikel-par lige på grænsen til det sorte hul,hvorefter partiklen undslipper,mens antipartiklen falder ind i hullet eller omvendt.

Efter Big Bang udvikler rummet sig ved hjælp af centripetalkraften,centrifugalkraften,og andre naturregler til galaxer.Grunden til at det kaldes naturregler og ikke naturlove er rummet er i stadig bevægelse,forandring og acceleration.Gravitation kan derfor nærmere kaldes en proceslov,fordi den tilpasser sig i rummet og dermed er plastisk kraft.Enhver galaxe har et sort hul,som består af en centripetalkraft Um(1) og en centrifugalkraft Um(2),således at en(vor) galaxes procesudvikling kan beskrives matematisk således:

((Um(1)>Um(2)) og (Um(1)=(Um(2)) og Um(1) < Um(2)).Det sorte hul minder om den logaritmiske spiral i planet."Ligningen" lnr=aØ.Ved sort huls fordampning minder vor galaxe om Archimedes spiral i planet."Ligningen" r=F(y)Ø. Der er altså noget galt med Newtons 1 lov-loven om legemers bevægelses træghed-,da rummet har stigende acceleration,når galaxernes sorte huller fordamper med "tiden".

Sort hul er en processuel-del af rummets bevægelse og kan derfor ikke matematisk beregnes adskilt.

Stephen Hawking "ligning" for sort hul er:

S(sort hul)=c(3)A/-hG.

S er kvantemekanisk da den består af kvantstørrelse.S er den termodynamiske lov.S udstråler varme.Derfor er der et informationsparadoks i ligningen idet sort hul fordamper.Når det er fordampet er dele af universet forsvundet.Sort hul sluger informationer.Noget af universet er ved at forsvinde.

Kvantemekanisk findes informationer der på magisk vis genskabes og omformes.Det forsvinder ikke.

Tallenes instabilitet:

Med det kendte diagonalbevis viser Cantor at de reelle tal ikke kan tælles dvs sættes i en en-til-en korrespondens med de naturlige tal.Cantors mængdelære og diagonalbevis forklarer at der er forskellige grader af "uendelighed".Mængden og størrelsen af reelle tal er meget større end mængden af naturlige tal.I atomfysikken er de reelle tal løsrevet fra de naturlige tal og er derfor i kaotisk "proportionalitet".Hvilket betyder at atommåltal er tilfældig beregning uden direkte matematisk talreference til atom-substansen.Intet er absolut måleligt betyder at atom-måltal er instabile,hvorfor det kun er ustabile tal-standardiseringer eftersom der foreligger atom-plasticitet.Der er altså ikke bevis for at atom-substansen er proportional eller har anden matematisk tilstands-indretning.

Statistik og Humes erkendelses-sætning:

Humes sætning betyder at det kun kan erfares for det der er målt og undersøgt(testet) i atomfysikken.Statistikken kan kun bruges på atomer, der er målt og testet.Da atomet er plastisk og dermed ingen bevist egentilstand har,kan atom-målinger kun opfattes som tekniske effekter.Disse effekter er ikke bevist at have atomsubstantivitet.Intet er absolut måleligt betyder at statistikker ikke kan bruges til generaliseringer.

Tidsmaskine:

En mekanisk tidsmaskine kræver at atomet har en konstant egentilstand,men da det menes at atomet er plastisk-elastisk,er atomet udefinerligt og er i evolutionsproces(S)ser for fremtiden.Fortiden i atomverden er ikke lig med fremtidig atom-udvikling.Risikoberegninger har derfor troværdighedsproblemer da atomet rummer ukendte varierende plastiske ~ X procesfaktorer.Det er altså et åben spørgsmål om sådanne findes i rummet; selv hvis det findes,vil de ikke kunne anvendes til at ændre fortiden.

Mutationer:

I alt liv sker der hele tiden spontant svage mutationer uden påviselig årsag.Når det drejer sig om genmutation,hvor forandringen nedarves til senere generationer kan den ske ved ioniserede stråler fra solen,neutronstråler,ultraviolet lys,røntgen,gammastråler og virus eller kemisk påvirkning, formaldehyd og fosforsyrlinger har mutante påvirkninger. Mennesker har større risiko for alvorlige
mutationer end mikroorganismer på grund af menneskets ekstremt komplicerede krop og indretning.Det tyder derfor på at atomet er plastisk i sin kerne eftersom en mutatation også påvirker atomets kerne. Mutationer er forandringer på atomarplan,hvilket må ske for at evolution er possibel.Der findes ingen statistik og sandsynlighed for mutationer,idet mutationer forklares ved ~ X procesvariabler,derfor må man nøjes med procesnormeringer.Atomplasticitet betyder at stråling på atomet er mindre resistent end antages ved Bohr mekaniske atommodel om egen tilstand.Statistiske risikoberegning bliver udflydende.

Bakteriers atom- og virusgen- plasticitet:

Et virusangreb på en bakterie.Ved enzymer slås "hul" på bakterien.Derefter sendes virus DNA-molekyler ind i bakterien.Derefter producseres kopi-DNA-materiale.Den oprindelige virus dør.Efterhånden er bakterien fyldt med virus,der opløser bakterien,som dernæst går grunde.De nye virus er til nye angreb på bakterier.Kendte virus typer kan tillige mikse gener og danne en ny virus type.Det kan begrundes med at atomet energisitrer.Når det møder virus sker en gravitations- forskydning således atomet får en anden energifrekvens(energisitring).Det kan forklares ved at der skiftes fjederrytme og dermed energifrekvens. Sml Hookes lov.

Om medicin-doser:

Når atomet er plastisk er det væsentligt at vurdere om medicin kun er helbredende.Det kan være at den er usund for kroppen eksempelvis fedme-problemer med indtagelsen og andre usunde bivirkninger.Atomets plasticitet betyder også at der kan opstå immunitet mod medicinen.Det er en løbende vurdering om medicin-indtagelse er sundt for kroppen,det er altså ikke nok at den er helbredende,idet den kan fremdyrke andre sygdomme eller svækkelser.Forsigtigheds-princippet tilsiger at der medtages en sundhedsvurdering af medicin-dosernes indtagning for at de kan være etisk forsvarlige.Undtaget herfra er når medicin-indtagning gælder akut liv og død.Signifikansniveau for medicin er 0.01,hvilket er et tvivlsomt tal,da atomet er energisammensat.Atomet er tillige målekompleks og derfor skal regnes i et hyperplan,da der er flere baggrunds variabler på grund af atomets pufkraft.Det er altså ikke bevist at en sygdom er en isme-helhedsopfattelse,hvilket gængs matematik forudsætter,navnligt fordi atomet er "instabilt",plastisk og emergent.Se om problemet i Kompendium Virkelighed/Matematik.1996.Lægevidenskaben holder sig dog fortrinsvis til den biologiske, materialistiske mekaniske verdensbillede.Heraklit betyder altså at der er omverdensproblem og matematisk informationsproblem i atomfysikken og lægevidenskaben.Eksempelvis menneskets blod er plastisk stof,derfor er måling heraf kun normativ.

Den videnskabelige metode:

Intet er absolut måleligt betyder at naturvidenskaben er en idealiseret verden,som er fjernt fra virkeligheden.Denne idealisering begynder med Galilei.En sådan forenkling er langt væk fra virkeligheden.Galilei anvendte tegninger i stedet for fysiske genstande.Et pendul erstattes med pendulet med en punktformet kugle,der falder langs en cirkelbue.Det samme gør Bohr i sin kvantemekanik.Metoderne i moderne fysik er altså ikke en bestemt videnskabelig metode,men der er en hel vifte af arbejdsformer.Nogle tidspunkter anvendes hypotetisk-deduktiv metode med udgangspunkt i matematikken og andre gange benyttes empirisk-induktive- metoder med eksperimenter som grundlag.Forskerens intuition betyder også en rolle.De forskellige metoder viser at videnskaben har sin egen idealiserede verden,da der ikke findes en sikker metode.Det betyder at der skal udvises forsigtighed med fortolkningen af " videnskabsresultater".Når videnskabsmetoden er idealiseret betyder det at målingerne er en ~ X transformation ved metoden.Videnskabsmetoden er altså ikke oversættelse,idet intet er absolut måleligt er gyldigt.Altså atom-måleinstallationer forpurrer plastisk atomsubstans ved at den ikke medtager ukendte komplexse enheder,derfor må indkomne måltal opfattes som videnskabelig "dødt" talmateriale.Se diskussionen mellem Sokrates og Menon om slaven.Eksempelvis gælder meteorologiske modellers data kun i en kort tid,da atomet er plastisk og "instabilt".Måltal af rummet er altså kun normativt pga plastisk fluidum og kan ikke bare regnes analytisk.Normaltilstand er dermed kun et vane-niveau og er ikke en fast analystisk tilstand.Disse computer-modeller er ikke matematisk plastiske,men er kun matematisk mekaniske.Computeren kan ikke regne atom-plastisk.Derfor er videnskabelige computer-programmer ikke udtømmende.

Objektive erfaringer:

En naturvidenskabelig iagttagelse er når den er tilrettelagt og beskrevet så den kan reproduceres af andre.Og en iagttagelse kan kun tillægges værdi,dersom den ved gentagelse fører til samme resultat indenfor den accepterede målenøjagtighedsmålegrænse.Der ligger heri at bestemmelse af det naturvidenskabelige erfaringsområde er uafhængig af det enkeltes menneskes særlige forhold.Når Intet er absolut måleligt betyder det at objektiviteten forsvinder,idet talmaterialet er "dødt", pseudoerfaringer-,da atomet er plastisk,hvilket betyder at det er underlagt fortolkningsrum,som matematisk betyder at ulighedsmatematik giver plads til et fortolkningsrum.Mens idealiseret mekanik ikke giver plads til fortolkning,idet den er idealiseret med geometri, se Euklids elementer,og dermed giver et vist afkald på virkeligheden-fx i astronomien.Altså når atomet rummer plastisk ~ X-substans og dermed er der umålelighed og enhver atom-måleinstallation ermekanisk idealiseret.Og den tilhørende matematik er også mekanisk idealiseret.Eksempelvis Newtons og Keplers mekanik.

Partikel-forurening:

Atomets plasticitet og umåligheds-princippet tyder på at partikler kan absorberes ind i hinanden i cellens energi------ "proceshus",mikondrie,- og derfor skal man være forsigtig med at undervurdere partikel-forureningens samfundsmæssige betydning m.h.t. sygdomseffekter for befolkningen.Forsigtigheds-princippet taler klart for at foretage effektive forebyggende foranstaltninger.

Standard-modellen:

Modellen beskriver elektromagnetiske,svage,stærke kernevekselvirkninger.Disse virkninger sker ved udsendelse eller absorption af kraftformidlende partikler.I elektromagnetismen er det fotonen der er kraftformidlende.I den klassiske fysik er der altid elektromagnetisk kraft mellem to ladede partikler.Kraften kan forstås at ved to forskelligt ladede partikler vil der hele tiden udveksles fotoner og dermed energi.Alle den klassiske fysiks kræfter kommer fra en udveksling af kraftformidlende elementarpartikler.-I svage vekselvirkninger er det W+,W- og Z-partikler der er kraftformidlende.De har høj masse. - I stærke vekselvirkninger formidles kraften af gluoner.Der er otte forskellige gluoner,der alle har den specielle egenskab at de også har en ladning.Det er ikke en elektrisk ladning,men en anden form forladning som har farve.De er alene knyttet til de stærke vekselvirkninger.En partikel kan have farven blå,grøn eller rød som erlig med elektromagnetismens positive og negative ladninger. Fotonen har ingen ladning,derfor kan den ikke vekselvirke elektromagnetisk.Det gælder dog ikke gluonerne der alle har farve.Når gluonerne kan veksle med hinanden,kan de danne sammensatte systemer af gluoner,-limkugler. Foruden kraftformidlende er der kvarker,som er en del af protoner og neutroner.Kvarker har en lille masse.Der er også leptoner der består elektroner,muoner og taupartikler alle med ladningen -1,samt tre neutrinoer med ladningen 0.Nogle mener neutrinoer kunne være mørkt stof.Den bevæger sig dog for hurtigt,men mørkt stof vekselvirker ikke med andre kræfter,men antages at være et limstof der er sammenvokset(plastisk) med lysstoffet mm og har derfor tillige en gravitationseffekt.Der er dog ikke fundet en selstændig temperatur i plasmafasen ved lydbølger for mørkt stof i variationstætheden fra baggrundsstrålingen. Kvarker og leptoner vekselvirker via de eletromagnetiske og svage vekselvirkninger.Neutrionerne vekselvirker kun med de svage kræfter da de ingen elektromagnetisk ladning har.Kvarkerne vekselvirker med stærke kræfter da de har farve.Kvarkerne kan derfor være tæt bundne systemer,som er holdt sammen af de stærke vekselvirkninger.-Alle standardmodellens partikler er "observeret" i acceleratorer. Standard-modellen er forbunden med Einstein`s relativitetsteori,Planck-konstant og Bohr`s atom-model.Disse er det matematiske fundament for standard-modellen.Supersymmetri betyder at til enhver fermion svarer en boson og til enhver boson svarer en fermion.Standardmodellen siger intet om tyngdekraften og mørkt stof.Matematiken bag ved standardmodellen er at der er energibevarelse i lighed med Newtons kvadratlov,som forudsætter energibevarelse.Og Maxwells ligninger som foreskriver energibevarelse for elektriske og magnetiske kræfter i rummet.

Sandsynligvis:

Kvantemekanikken er som terningekast,da det ved kollision ikke kan forudberegnes hvilket atomeffekt kommer frem som udfald.Det er uvist om det er A,B,C....,men man har undersøgt at det er enten A,B,C......Da det ikke er muligt at forudberegne et kasts udfald på grund af atomernes plasticitet og da Intet er absolut måleligt gælder udfaldene kun sandsynligvis,da terningen rummer tilfældigheder og dens side kan være blanke,hvorfor der mangler matematisk rationalitet for den i atomfysikken.

Plastisk matematik:

Plastisk matematik er "konstante" eller variable procesrækker se kompendium Virkelighed/matematik og sml med Matematisk analyse III, A.F.Andersen,Harald Bohr,Rich.Petersen side 179-223.5.oplag Akademisk forlag.1969.Atommatematik menes at være variable procesrækker-bevægrækker,idet atomet er plastisk og dermed procesveksler med omverden.Der er ikke tale om mekanik,da procesveksling ikke kan sammenlignes med impulser, da disse er stød i mekanikken.Procesveksler kan sammenlignes med konjugeringer/plastisk puf-energidifferencer der giver plastiske vekslinger.Altså atomet menes derfor tillige at være emergent,hvilket det ikke ville være hvis det var mekanisk-.Eksempel på matematiske eksperimentelle procesrækker er DNA-procesrækker,Big Bang-procesrækken,Sorthuls-procesrækken og Partikel/energivekslings-procesrækken.Eksempel på den sidste procesrække er solens elektromagnetiske stråling der veksler med blades grønkorns membransække.Andet eksempel er vekslingen mellem de fire naturkræfter,nemlig elektromagnetismen,den svage kernevekselvirkning,den stærke kernevekselvirkning,den elektrosvage kraft(elekromagnetisme sammensmeltet med den svage kernevekselvirkning),tyngdekraften.Der er formodning om at den elektrosvage kraft smelter sammen med den stærke kernevekselvirkning som kan beskrives som enhedsteorien.Det er tillige muligt at tyngdekraften smelter sammen med enhedsteorien(de fire naturkræfter) til en samlet fundamental naturkraft.Et tredje eksempel er Einsteins E=mc(2),hvor c(og ikke (c(2) sml med impuls p=mv) veksler med m til E.Et fjerde eksempel er bakteriers uregelmæssig veksling med kroppens immunforsvar.Se Semmelweiss tilfældet.Derfor kan den hypotetisk-deduktive metode som går ud på at afprøve forskellige hypoteser ikke anvendes troværdigt,da den ikke anvender komplekse hypoteser.Semmelweiss tilfældet om barselsfeber er hidtil anset som et klassisk eksempel på denne metode,men den kan ikke anvendes da atomstoffet er plastisk,"instabilt" og emergent,hvilket betyder at atomfysiken og dermed kroppens proces(S)ser er prohabilistiske,sandsynligvis fordi atomet er i ubestemte bevægelser Se Heisenbergs usikkerhedsrelation.Klorkluden kan sidestilles med vaccination i Semmelweiss tilfældet,idet vaccine skal hjælpe immunforsvaret i kroppen.Befolkningens immunvarians er jo ukendt og ~ X procesvariabel.Et femte eksempel-en diagnose kan indenfor lægevidenskaben dække over atomvarians.Eksempelvis kræftdiagnoser.

Matematisk skal årsag&virkning altså skrives i plastisk form.Årsag&virkning er nærmere et evolutions-princip Se Hume om sandsynlighed end et guds-princip Jfr Kant = prædisponeret = matematisk grundled = sandheden.Prædisponert betyder tillige at atommålinger kan foretages uafhængig af tid.

Om observationsskemaer:

Når Intet er absolut måleligt er gyldig er der ingen matematiske domme i et observationsskema da atomet er plastisk og "instabilt".Gyldighed for intet er absolut måleligt i atomfysikken betyder måle-uendelighed,-altså måle-endeløshed.Tal,som er måle-endeløshed er ikke matematisk bindende og regnbare.Et andet eksempel er at mængden af CO(2) industriudslip er ukendt der derfor ikke kan prisfastsættes,derfor er det nødvendig at bruge foreyggende foranstaltninger,som er øgede omkostninger i regnearket til dækning og reduktion af fremtidige CO(2) udslip,- som pt sandsynligvis giver global opvarmning og forårsager naturkatastrofer såsom flere og større ovesvømmelser,issmeltning ved polerne mm.Problemet med makroskopiske målinger er imidlertid hvor massive de er,når der er(u)regelemæssig bevægelse og bevægelsesfordelingen tillige er (u)regelmæssig.Det gælder altid atommålinger,fordi måleinstrumentet har en ukendt og ukontrollabel påvirkning på selve måleresultatet.Det indicerer tillige at atomstof er plastisk og variabel.Derfor må forsigtigheds-princippet gælde.

Superstrengteori:

Teorien går ud på at partikler er strenge,der har baner, som er rør.Rørene bevæger sig og veksler med hinanden. Eksempel veksler en elektron en foton med en kvark.Man forestiller sig alle tre partikler er strenge.Rørene minder om elastikker.Umåligheds-princippet kan føre til at strengenes diameter ikke kan måles,hvilket fører til at strengene måske ingenting er.Partikelfysikken mener at kvarker ingen struktur har,derfor er det vanskeligt at forestille sig at strengene er endnu dybere nede under kvarker.-I partikelfysikken er der væsentlig flere ferminoner end bosoner,dermed bliver det samlede bidrag til vakuumenergi positivt.Ydermere viser kvantemekaniske beregninger at vakuumenergien bliver alt for stor i forhold man til det har "observeret".Ovenstående problem er supersymmetri.Supersymmetri teorien postulerer at i naturens symmetri er alle ferminoner og bosoner partnerpartikler.Altså enhver ferminon har en supersymmetrisk partner,der er boson,mens enhver boson har en partner der er fermion.I supersymmetri teorien er der pr definition nøjagtig lige mange ferminoner og bosoner,og den samlede vakuumenergi bliver nul.Supersymmetri-teorien kan altså få nogle af de matematiske inkonsistenser i superstrengteorien til at forsvinde.Når det antages at atomet er emergent må der være et partikeloverskud og energioverskud i rummet.Rummet er i acceleration og er ikke et hvilende system.Det tyder på at der er æter i rummet trods Michelsons forgæves forsøg med at påvise jorden bevæger sig i forhold til æter.Det mislykkede førsøg kan begrundes med at intet er absolut måleligt er gyldig i atomfysikken.Æteren kan dog tænkes at bestå af eksotisk mørkt stof.Det kan ikke udelukkes.-Rummets samlede energi er -E(pot)+E(kin)=0,hvilket også gælder atomet.Einsteins relativitetsteori bygger på at vakuumenergien er nul og der altså ikke findes æter jfr Maxwell ligninger for elektriske og magnetiske felter.Ved benyttelse af disse viser Maxwell at elektromagnetiske vekselvirkninger udbreder sig i vakuum med en hastighed på c=3X10(8) m/sek.Maxwells ligninger beskriver veksling som mekanisk addition,men realistisk må veksling være en plastisk procesr da lys(fotonkvant er plastisk) er en fænomenologisk masse.

Joseph John Thomsons atomteori:

Thomson havde identificeret elektroner som en del af atomet.Derfor måtte der være noget der opvejede elektronernes negative ladning.Thomson foreslog(ad homini) en atommodel,hvor et atom bestod af en kugle af positiv ladning,hvori elektronerne befandt sig som rosiner i en rosinkage.Thomsons teori bygger på et eksperiment der ikke beviser at atomet er morft.Plasticiteten betyder at atomet kan være amorft.Der foreligger intet bevis i atomfysikken at atomet skal være morft,det er kun en usikker teori.Bohrs morfe atommodel bygger på Thomsons atomteori.Bohr forsøger at bevise morfitet af atomet med et ad homini bevis.Se Elementær fysik kemi Niels Thorup,3 udgave,Polyteknisk Forlag side 146-147,hvor Bohr tilføjer ad homini til ligningen.Ad homini bevis er ikke gyldig matematisk bevis,hvilket Heisenbergs usikkerheds-relation senere viste.-Thomson og Bohr forudsatte altså at Newtons morfe kvadratlov(K=GM(1)m(2)/r(2)) var gyldig for atomet og kvantegravitation.-Det viste imidlertid tillige at amorfitet for atomet er gyldig,hvilket betyder at der ikke findes noget fast ligningsystem for atomet,fordi det er plastisk,"instabilt" og emergent.Filosoffen Rene Descartes mekaniske opfattelse af atomet er derfor en forenkling,hvorfor forsigtigheds-princippet er gyldigt i atomvidenskaben.Intet er absolut måleligt sætter en bevis-begrænsning i de mekaniske love i naturen om årsag og virknings sandhed og i Descartes erkendelsessætning "cogito ergo sum". Plasticiteten gør atomfysikken bevæg-kompleks.Derfor kan antages at der også eksisterer atomregler,da der ikke kan bevises atommekanismer.Disse atomregler gør computermodeller forkerte fordi modeller kun tager hensyn til naturlove samt starttidpunktet er kaotisk.Eksempel herpå er vejrprognoser.Det er derfor netop computer-programmerne som må subjektivt vurderes.

Spektrallinjer:

Lys eller anden elektromagnetisk stråling med en bestemt bølgelængde,der udsendes fra atomet kan ved anvendelse af prismer eller diffraktionsgitter adskille de forskellige bølgelængder der indgår i et spektrum;spektrallinjerne optræder som klart adskilte linjer.Bohr mente de fremkommer når den udsendte stråling skyldes overgangen mellem atomare tilstande med forskellige energi,idet frekvensen og dermed bølgelængden er bestemt af forskellen mellem tilstandenes energi.Idet atomet er plastisk og Heisenbergs usikkerheds-relation må antages at det er prismerne eller diffrationsgitter der transformerer den elektromagnetiske stråling.Der er altså ikke tale om oversættelse af atom-tilstande,som Bohr mener og definerer i sin modellerede teori.Intet er absolut måleligt betyder at der findes ikke en synonym videnskabelig målemetode til atomsubstansen-~X.Bohr har altså selv materialiseret energiniveuaer uden påvisning som geometriske baner.Der er intet bevis for geometriske baner med eneginivauer i rummet.Bohr har på ingen måde bevist atomet udstrækning ved dette forsøg.Bohr har altså ikke bevist at et atom har større udstrækning en et fysisk punkt.

Atomvaner:

Atomstof har vaner,men de er ikke stabile når atomet er plastisk.Atom "Instabiliteten" er en forudsætning for evolutioner.Intet er absolut måleligt betyder at det ikke kan bevises,hvornår der foreligger en atomvane.Der findes ingen måle-metode herfor,-der kan kun antages herom.Når atomet er i energikaos kan det bevæge sig fra matematisk diskontinuerte processer til matematiske kontinuerte processer og vice versa.Der er dog ingen bindende tidspunkter herfor,hvilket er en betingelse for bevise matematisk kontinuitet(matematisk mekanik) for atomenergier,da atomet rummer ukendt procestid.Semmelweiss oversigten i Kompendium Virkelighed/matematik er derfor et forsøg på at mekanisere,men der er desværre skiftende klimatiske forhold,hvorfor mekanisering ikke er muligt.Vaner kan altså reduceres,mens naturlove efter nogens opfattelse er uafhængig af mennesket og derfor er de der bare og skal findes.Andre mener at naturlove er menneskeskabte begreber,som er pædagogisk nødvendig for at forstå naturens fænomener.Disse kan altså også være reducerede matematiske ligningsudtryk.Vaner betyder varians det vil sige måltal er irationelle.Naturlov betyder invarians det vil sige at måltal kan være rationelle.Jfr umåleligheds-princippet..Dette princip betyder tillige at målinger rummer maginære dele,men medtager ikke de imaginære dele,da substansen er skjult.Måltallene er derfor ikke primiske det vil sige oprindelige.-Imaginær delen er plastisk i tid dvs at der er rumbevægelser i fortid,nutid og fremtid,idet plastisk substans rummer utide/uorden i rumbevægelsene.Der er altså utide/uorden,da imaginær- delen ikke er matematisk forbunden hvad angår årsag og virkning.Den er kun plastisk.Atomstof er altså ikke klassisk mekanik( årsags&virkning) forbunden.Hvilket betyder årsag og virkning er plastisk/flydende bunden da der er varians. Det vil sige at årsag og virkning er ubestemmelig i atomfysik.Jfr Partikel og bølgedualiteten-Se fotoelektrisk effekt- og Heisenbergs ubestemtheds-princip.Atomer er ikke massivt som tre tandhjul,hvor årsag og virkning kan erkendes.Det betyder at klassisk fysiks principper ikke kan anvendes på atomet,hvilket atomfysikerne har gjort,eksempelvis energi-sætningen E(Total)=E(pot)+E(kin).Denne sætning stammer fra mekanikken.

Altså atomets "instabilitet" og emergens betyder at årsag og virkning flyder i tid og atomets plasticitet betyder tillige at det tilpasser sig.-Og derfor er der uregelmæssighed i atomprocesserne.Matematiken for atomprocesser må således være relationer.Altså når atomet har vaner er atomstoffet plastisk. Derfor eksisterer uberegnelige statistiske bølger,der rummer reelle atomprocesser se Semmelweiss oversigten.Atomvaner er altså kraft-instabile det vil sige der er (.....E(kin)....) varians.

Atominstabilitet og emergens betyder tillige at der er en atomar imaginærdel,hvor årsag og virkning flyder i tid se Semmelweiss tilfældet.

Naturvaner betyder altså at mørkt stof ikke kan skrives i en evig(tids uafhængig) matematiske funktion.Gauss matematiske fordeling bygger imidlertid på evig tid,som betyder at alt er lov(årsag&virkning) og konstanter.Det vil sige at Gauss opfatter opfatter derfor Pi som en primisk konstant på trods af at Pi tilhører geometrien.Det er derfor vanskeligt at forklare at Pi indgår i matematisk normalfordelingen og Gauss matematiske fordeling når Pi er uendelig brøk.Og defineret som forholdet mellem cirklens omkreds og diameter.Pi er ikke matematisk adækvat.Den er ikke en naturkonstant. Det betyder at disse fordelinger har vaner og dens bindene karakter er usikker,idet fordelingen viser varians.Naturvaner er tidsafhængige og derfor er naturvaner i ustabile perioder.Det vil sige at hyppigheden er instabil på grund af naturvaner.Relations matematik er derfor nødvendig.Når atombevægelse er instabile er det tvivlsom om Poissons fordeling er bindende for henfald.Atombevægelse er formentlig ikke matematisk fordelelige..

Atomfysiken regnes kun Pi,da Pi ikke er en bevist naturkonstant.Konservativ videnskabsopfattelse mener at Pi er en naturkonstant.

Teoretisk fysik:

Kvantemekanikken har sit navn fra fænomenets kvantisering.Det betyder at i mikroskopisk-skala sker ændring i energien ved spring.Teorierne er rent fænomenologiske og der er intet argument for kvantisering.Teorierne er kun postuleringer.Der er intet bevis for at fænomenerne er matematisk forbundne,da ren fænologiske energi må antages at være kaotisk.Masseløs fænomener kan ikke matematisk struktureres.Derfor kan der ikke regnes med et matematisk lighedstegn.Intet er absolut måleligt betyder at fænomener ikke er absolut målelige.Der er altså ikke bevis for at Plancks fænomenologiske konstant h er i egen tilstand,når henses til at atomet er plastisk og "instabilt".Kvantemekanikken bygger på klassiske fysiske begreber,som anvendes direkte på fænomenologien.Der er imidlertid ikke bevist korrespondens,da atomfænomener ikke er absolut målelige,fordi de er plastisk forbundne med materien.Altså, Diracs bølgeligning og Schrødinger bølgeligning bygger på at E(kin) og E(pot) er adskilt ved et matematisk plus i overenstemmelse med Rene Descartes teori om dualitet mellem det materielle(mekaniske) og fænomenologien.Idet Diderot antager at E(kin) er forbunden med E(pot) er disse ligninger kun regneligninger.Iøvrigt er bølgeligningerne matematiske konstruktioner,som ikke har forbindelse med atomfysikken.Det samme gælder Einsteins ligning E(kin)=1/2mv(2)=hf,som kun er en regneligning.Der er intet bevis for at det materielle er lig med det fænomenologiske.-Når vi ikke ser på atomet er det en bølge,men når vi ser på atomet er det en partikel,hvilket er selvmodsigende.Derfor kan atomet indre ikke visualiseres,derfor kan det være plastisk,som det kan være kvantemekanisk Jfr Heisenbergs ubestemtheds-princip.-Plasticiteten og "instabilitet" betyder at atomfysik altid er prohabilistisk.-Matematikeren Dirac fandt ved en teoretisk ligning at der måtte være antistof i rummet.Senere undersøgtes kosmisk stråling med en magnet.Der fandtes en positron som er antistof til elektron.Disse kan nihilere og give energi.Supersymmetri betyder at enhver partikel har en antipartikel.Rummet kan derfor være plastisk,"instabilt",emergent, bevægeligt og tilfældigheder.Atomevolution er bevægelse og udvikling,og kan derfor ikke tænkes rationelt,da den rummer tilfældigheder.Det er altså nødvendigt med løbende opdateringer.Da rummet har tid kan der ikke anvendes matematisk statistik,derfor er Bohr statistiske atommodel forkert.Kvantemekanike er også forkert.Da atomet kan henfalde betyder det at atomobservationer skal indeholde tid for at være gyldige og valide.Dette tidsbebegreb er komplekst da rummet og atomet er energi sammensat.Forbrændingen betyder at tiden er krum(ustabil) i rummet og atomet.Bohr og Einstein teorier bygger på at tiden er ret(stabil),hvilket er en forudsætning for årsag og virkning.Tid er altså en matematisk funktion-F(t(i)):=indlejret atomtid.Atomfysikken kan altså bygge på et matematisk funktions-princip.Det vil sige at matematisk jonglering er tilladt og nødvendig,men problemet er om matematiken er bindende.Sml filosoffen Hume og matematikeren Francis Galton.Tid kan altså ikke dataprogrameres.Når der er tusindvis af stjerner i rummet sker der atomforbrændinger i rummet,derfor er intet er absolut måleligt gyldigt for rummet og atomet.Når der sker en forbrænding eller varmeomsætning i rummet og atomet er der problemer med teorien om årsag og virkning.Forbrændig betyder at atomet har klumpet sig samme og mennesket er en del af rummets processer.Det må være plastisk fordi der er varians.Forbrænding betyder tillige at der må være atomar tilfældighed.Derfor er videnskabelig exceptionel måling af atomet og rummet en umulighed.Det påkalder et pligt-princip og forsigtigheds-princip,da atomets bevægelsesmekanik ikke kan beregnes bliver Bohrs - og Einsteins atomteorier kun matematisk jonglering og derfor er upålidelig og uholdbar,fordi Intet er absolut måleligt betyder at der er forvanskning i videnskabens teorier mm.Generelt har produksenten altså bevisbyrden for at der ikke foreligger videnskabelig forvanskning overfor brugeren.Videnskabelige forvanskninger kan begrundes med måleuoverensstemmelser i atomfysiken,fordi der er en teori om ulighedsbevægelsesmekanik i atomet som kun er regelmæssig.Dette kan også forklare atomvarians,fordi eksotisk mørkt varmestof kan frembringe tilfældige ulighedsbevægelsesmekanikker i atomet og rummet.Atomkernen er derfor ikke ubetinget størknet på grund af mørkt eksotisk varmestof i protonen,da det kan indgå i forskellige plastiske processer.Når rummet kan accelererer kan proton ikke være ubetinget størknet på grund af eksotisk mørkt varmestof i den og der er varians i rummet og atomet,Se Virkelighed/matematik !996 og prisuddeling i Stockholm 2011.Semmelweiss tilfældet viser altså at stoflig påføring af atom og proton er possibelt pga eksotisk mørkt varmestof i proton mm.,se også filosoffen Hume.Der er altså mange ukendte påføringer af atomet,fordi det er termisk og plastisk.Se matematisk teori og forslag om atom og proton med faste energipåføringer som et kausalt uligheds- matematiksystem-Virkelighed/matematik kapitel 5.Se hertil også Hookes lov.De brownske bevægelse kræver altså sammenføjning af E(kin) og E(pot) for at atomet herunder proton kan sitre..Altså når E(kin) og E(pot) er plastisk sammenføjede i atomet efter filosoffen Diderot forskrift er klassisk mekanik(Newton,Bohr m.fl.) ikke brugbar,men kompleks kausal ulighedsmatematik er possibelt og relevant.Atomet består af syntese-processer.Sml Kant.Proton og elektronens energier og ladning er afhængig tid og tidsrejser i rummet.Hvis Newtons protonteori om massiv proton er rigtig ville der ikke være acceleration i rummet på grund af Newtons 1 og 3 lov,fordi der Newton antager at der kun er invarians i rummet og atomet.Massiv proton må teoretisk være "død" substans.Strengteorien kræver at proton ikke er ubetinget størknet,da strengen er plastisk og sitre i proton.Proton kan derfor antages kun at være en container,hvilket tillige kan forklare Darwins evolutionsteori.Derfor kan alle produkter opfattes som sammenrørte og det betyder at produksenten er nærmest til at have bevisbyrden for at produktet ikke har forvanskende effekt mm.Der kan være skjulte mangler,fordi der kan være påført fejl i omrøringen af produksentens omrører i produktionsrutinen,da proton ikke er ubetinget størknet.Ansvaret er uden for kontrakt efter culpareglen eftersom forvanskende effekter af produktet ikke er hændelig skade.For omrørte produkter er det ikke muligt at skrive ansvarsfulde kontrakter(bonuspater-kontrakter) for kontraktsparter og garantier(bonuspater-garantier) for forbrugeren da årsag og virkning ikke kan fastlægges retligt,derfor er det nødvendigt at bruge culparegel udenfor kontrakt og risikosynspunkter om omvendt bevisbyrde.- Når atomet ikke er ubetinget størknet,hvilket betyder at elektrisk ledningsevne kan forklares med atomet platicitet.-Newton mente altså at atomet og rummet var mekanisk,derfor er matematik herfor direkte matematiske fysiske sprogprocesser,men når intet er absolut måleligt er gyldig betyder det at matematik herfor kun er afledte matematiske sprogprocesser i atomet og rummet.Direkte tankeprocesser(talesprog) foregår et andet sted i hjernen end afledte tankeprocesser,som er samme som skriveprocessen,derfor er det svært at forstå Newton universteori,da den mangler autencitet.Newtons love er skriflige og dermed er afledte tankeprocesser.Der er oversættelsesfejl fra målprikker til ligninger.En persons læsecentret(direkte tankeprocesser) er forskelligt fra skrivecentret(afledte tankeprocesser).Computerprogrammer er altså afledte tankeprocesser.Afledte tankeprocesser er ikke matematisk bindende idet der tillige er ulighedsprocesser.Acceleration rummer tillige ulighedsmekanikker på grund af eksotisk mørkt varmestof i atomet,derfor kan der have været en særskilt rumtid før accelerationen påbegyndte i rummet.Et univers har begrænset rum og dermed en geometri,men der gælder pga forbrænding at geometrien er i bevægelse.Rummet er imidlertid grænseløst og har derfor ingen geometri.Det er altså vor egen standardiserede geometri,se Sokrates.Se kompendium Virkelighed/matematik,1996.

Atomkerne-energi:

Materieproton(membran) sitrer;= ](E(pot(E(kin))m+))[~ ]e(-)[ -------> er i energiprocesser.Membranen sitre i proton med elektronsky med jævn/ujævn varmeafsondring.Det kan tænkes at superstrenge vibrerer i proton.Proton med elektronsky rummer ubestemthed.Der findes en særlig E(kin) i atomets kernefelt.Den er en særlig plastisk pufkraft og modkraft med jævn varmeafsondring,som matemetisk kan beskrives som en mikro- fjederkraft,som har varmedynamik jfr Hookes lov.Atomladning i proton kræver spænding. Sml Hookes lov.Effekter kræver tillige spænding.Elektronbaner om proton(protonspin dvs tidsorienteret) kan derfor forenkelt(reduktion) beskrives ved sinuskurver.Energiskift giver spænding og tryk.Det kan antages at proton(lighed med solens rotation som model) trækker i elektronerne(med jordens rotation som model) i sinuskurver,idet spinnet ikke er regelmæssigt på grund af elektronernes eget spin og disses tangentkraft..Denne atom-model kan antages at have rumprocestid-y=sin(kvadratrod k) t eller y=cos(kvadrod k)t.Den er udledt af Hookes lov og Newtons 2.lov.De brownske bevægelser kan sml med Kompendium Virkelighed/Matematik Afsnit 5`s skitse matematik for atomprocesser.Atomet kan beskrives rationelt ved matematik,altså er logisk atommodel.Denne model er kun sandsynligvis,idet sitren også rummer tilfældigheder.Der er altså en ukendt terningfigur indhyllet i modelligningen.-Ligning E=hv(frekvens) er derfor ikke korrekt,da den bygger på Bohrs model v(frekvens)=E(2)-E(1)/h.Matematisk afbildning af modellen er jo koncentriske cirkler er mindre "instabil".Bohrs model er instrumentel dvs at begreberne passer sammen,den er altså ikke logisk.Problemet med Bohrs atommodel er at den et uafhængig af tid og temperatur,idet Bohr mente at atomet kun er matematisk forbunden,hvilket strider mod molekylers varmeteori.Mekanisk elektricitet afgiver samtidig varmetab.Lydbølger giver ikke varmetab,hvilket kan være forklaring på at menneskekroppen bevare varmen.Der må huskes på at der sker tusindvis af atomprocesser i menneskekroppen pr sekund.Det vil sige at Bohrs model forudsætter varmetab og derfor ikke kan forklare at kroppen bevarer en legemetstemperatur,hvilket ovennævnte model kan forklare,men modellen indebærer at der er en impulseffekt fra lydbølgerne.Matematisk afbildning af bevægelige sinuskurver er meget "instabil".Det kan derfor antages at elektronerne veksler mellem bevægelige sinuskurver som krydser hinanden.Det behøver derfor ikke nødvendigvis være kvantspring mellem faste geometriske baner for elektronen.-Ved kraftpåvirkning K af atomfelt bringes elektronen ud af sin sinuskurve og ind i ny en sinuskurve.Jfr Heisenbergs ubestemtheds-princip og kvantemekanikken.-Atomet er altså på rejse og derfor er der kaos og utide,fordi vi ikke kender hvor den/det rejser hen-rejsemålet er ukendt.Atom- og elektronrejser er umålelige,derfor må regnes i procesoverblik og antaget sandsynligheder-eksempelvis Semmelweiss oversigten.Det er kun et overblik da atomet og elektronen er på rejse og derfor antages at foreligge varians.-Intet er absolut måleligt betyder at atomfysikken mangler fakta derfor ideernes verden som kun rummer sandsynligheder og utide/uorden.Se Platon.Årsagsbevis kræver fakta,derfor er der kun begreber om tid og rum.Kant mener at de sidste to begreber er kategorier,idet Kant mener at der i syntesen altid er en årsag og virkning,men den endelige årsag og virkning er skjult.Substansen er skjult.Aristoteles mente at videnskaben skal føre registre dvs indføre i register.Problemet er hvor faktuel en sådan liste er.Ved atommålinger sker altså en reduktion og dermed er sket en forpurring af naturlovene og regler.Eksempel herpå kan være Cern Centret,hvor forpurringen er overspænding.. Massen knytter sig til E(pot(m+)....).E(kin) er indlejret i E(pot(m+)...).Massen giver atomkernen substans med elektronerne(-) som bevæger sig omkring atomkernen på en diskontinuert måde. Bevægelses-hyppighed kan gøre elektronens(-) bane tilnærmet kontinuert.Mandelbrots matematiske teknik for diskontinuert bevægelser ved en rekursiv data algebraligning kan ikke anvendes,da der foreligger atomumålelighed dvs at det er umuligt at nå helt ned til stoffets substans.Sml Heisenbergs ubestemtheds-princip.Kvantemekaniske ligninger er derfor "instabile"

Inflationsfeltet efter Big Bang(Det store brag) er ikke elektriskfelt efter Bohr atommodel,men er nok elektromagnetisk på grund af kvantspringet.Atomsitren kan betyde at inflationsfeltet er elektriskfelt som følge af stof friktion.Inflationsfeltet er derfor nok ikke standard-modellen.

Altså kvarker består af x -antal partikler,som med tiden fra det store brag,er limet sammen til en proton viser proton kollisioner i Cern Centret og efterfølgende beregning af partiklerners masse.Proton har altså en historie,-den er stykket(limet) sammen med tiden af andre partikler og derfor må antages at være amorf.

Iagttagelser:

Videnskabs iagttagelser er transformationer på grund af Intet er absolut måleligt er gyldig,som betyder at "atom"-iagttagelse mangler objektivitet da der foreligger måleinkapacitet som bunder i atomstoffets plasticitet,"instabiltet" og emergens.Det betyder at fysiske ligninger kun er transformationer og er ikke oversættelse af videnskabelige iagttagelser,derfor er det berettiget at analysere ligningernes holdbarhed,idet iagttagelsernes objektivitet og videnskabelige sandhed ikke er bevist.Sml Verdensrummet,Hasselbach 1956,Fred Hoyle,særlig side 223-228.

Det betyder at Heisenbergs matrixteori ikke er betegnet ved at regne med direkte størrelse.Fremgangsmåden gør det muligt at anvende kvantepostulatet ved i vidt omfang se bort fra en rum-tidsbeskrivelse,og hvor spørgsmålet om iagttagelse i sædvanlig forstand træder i baggrunden.Hvorfor den anvender imaginære størrelser,som ikke har forbindelse med vore sædvanlige anskuelsesformer.Se Elementær Fysik Kemi.Niels Thorup 3.udgave.Polytekniske Forlag side 150 om Schrødinger bølgefunktion,som hverken kan udledes eller bevises og Filosoffen Francis Bacon.-Heisenbergs matrixmekanik er ligningner i taltavler til brug for atomfysiske forsøg f.eks spektralanalyse,tågekammer(dvs apparat til registrering af ladede partiklers bane og rækkevidde.Tågekammeret indeholder mættet vanddamp og alkoholdamp,som ved hjælp af et stempel kan bringes i en overmættet tilstand.Sendes en ladet partikel igennem dampen ,vil de ionisere luftmolekyler.Ionerne tjener som kim for dråbedannelse(tågedannelse).Partiklernes bane viser sig som en tågestribe.Pålægges enydre konstant magnetfelt,kan man ud fra sporet bestemme partiklens energi og masse.),udladningsrør(dvs et katodestrålerør som indeholder en stærkt fortyndet luftart.Strømmen gennem røret består dels af elektroner fra katoden,dels af de ioner som dannes når luftmolekylerne rammes af elektroner eller tidligere dannede ioner som er accelereret i det elektriske felt mellem anode og katode.),geigertæller(dvs et apparat der kan tælle partikler.) etc..Den kan ikke anvendes generelt i atomfysikken,da atomet er plastisk,"instabilt" og emergent,hvilket betyder at kvanteverden er uanskuelig.Det betyder tillige at atomprocesser kan rumme "zig.zag" bevægelser,der giver statistiske problemer i atomfysikken.Iøvrigt bygger Heisenbergs matrixmekanik på Rutherfordske atommodel,der er et planetsystem,hvor proton er omfattet af elektroner i faste geometriske baner.Og atomet er elektrisk neutralt.

Derfor beror naturlovenes gyldighed på om observationer af naturen er i overensstemmelse dermed.Eksempel herpå er Newtons love.Og her har intet er absolut måleligt sin videnskabelige betydning og gyldighed.Når atomet er måle ubestemmeligt betyder det at intet er absolut måleligt er sandt,hvilket sætter spørgsmålstegn ved naturlovenes matematiske korrekthed.

Intet er absolut måleligt betyder naturvidenskabeligt at rummet er uendelig, substansen er skjult og er plastisk bevægelig.Der betyder tillige at årsag&virkning er en naturvidenskabelig vaneforstilling,som derfor kun gælder sandsynligvis se Hume om sandsynlighed.Naturen(atomet) kan altså ikke bevisligt måles absolut.Der kan ikke fremskaffes endelig dokumentation herfor,derfor forbliver atomfysikken på teori-niveau.

Kant mener at årsag&virkning er apriori det vil sige gælder forud for er erfaring.Bohr mener derfor at naturen viser sig logisk(rationelt) ved måling,fordi Kant foreskriver uendelig regreskæde for årsag&virkning,som forklares ved Kants induktions-princip.Filosoffen Kants årsagsregres er ikke holdbar da der er forbrænding i rummet ved sole og stjerner.Derfor kan der heller ikke foretages matematisk afbildning af rummet og atomet-eftersom det er matematisk inkommensurabel.Hertil er at sige at den tekniske installation er ad homini sat og atomstof er "instabilt".Det vides derfor ikke om det er naturens reelle årsag&virkning.Eksempel herpå er protonkollisioner i Cern Centret som "billed" på Big Bang.Denne partikelkollision fremstår hverken logisk eller rationel,derfor er det usikkert hvordan matematikken skrives.-E=mc(2) er ikke tilstrækkelig da ikke alle partikler kan registeres ved protonkollisioner.De forskellige partikelacceleratorer falsificerer hinanden.Der er altså intet bevis for at atomprocesser efter Big Bang er prædisponeret.Alle atombevægelser er altså ikke stabile fra A til B.-R(t):=t+((delta)t),hvor sidste led er imaginærdelen se Semmelweiss tilfældet.Imaginærdelen skal være så negativ så mulig-Se Virkelighed/matematik side 17-18.Det betyder at alle atombevægelser er ikke mekaniske(prædisponeret).Atombevægelse er altså ikke prædisponeret,derfor er det ikke et spørgsmål om måleusikkerhed,men et spørgsmål om umålelighed,fordi det er kun teknikken der er prædisponeret-eksempelvis computermodeller.Når atomstof er energivariabel(kompleksitet) kan der ikke regnes med årsag og virkning alene,men det må forsøges at udjævne(stabiliserer) atomstof energierne på grund af disses imaginære (pga bevægelses ubestemtheder-Se Heisenbergs ubestemtheder) og ukendte dynamiske proces(S)ser.Atomer har altså ikke en fast fordelingsramme,fordi det ikke er prædisponeret.Det er altså vaneforestillinger at "ligdele-materie" altid giver barselsfeber hos Semmelweiss,idet Semmelweiss iagttagelsesvilkår er begrænset.Semmelweiss mener generelt at såfremt der ikke er "ligdel materie" er der heller ikke barselsfeber.Det er dog ikke dokumenteret af ham,idet barselsfeber er en kompleks(multifaktuel) sygdom.Se derfor Hume om sandsynlighed.Statistisk gælder at det skal overvejes om de enkelte forsøgsresultaterne har lige muligheder.I Semmelweiss tilfældet er der for de enkelte patienter genvarians og immunvarians,mutationer mm.Det vil sige at der ikke er lige muligheder for at barselfeber giver udfaldet dødsfald hos patientgrupperne.Det betyder dødsårsagerne er uklar i patientgrupperne,da der er varians,idet grupperne ikke er homogene. Det er en betingelse for at statistikken er ægte.Semmelweiss mener at barselsfeber er en mekanisk sygdom,men han har ikke påvist det.Det kan være en plastisk sygdom.Semmelweiss mener altså ikke at differental diagnose er nødvendig.Differential diagnose kan vise(indicerer) at tilfældig dynamik eksisterer,idet varmeudvidelse giver tilfældig dynamik,som ikke er maskinel.Når atomet er plastisk,"instabilt" og emergent er det uklar hvad "smitte" eller "afhængighed" har af videnskabelig betydning.Statistikken herfor bliver uklar,fordi sygdomme er svingende.Der er matematisk og fysiks ubestemthed i Semmelweiss oversigten,da atomet er i proces.Se Virkelighed/Matematik, 1996. Semmelweiss tilfældet omhandler et generelt videnskabeligt problem.Heisenbergs usikkerthedsrelation understøtter også dette ved at der er måleusikkerhed dvs atomet påvirkes af selve måleeksperimentet,men der er ikke bevis for at denne påvirkning er mekanisk(årsag/virkning).Der er altså ikke bevis for at påvirkning er maskinel.-Når Atomet er plastisk,"instabilt" og emergent er det ikke prædisponeret,men kan ved teknik(indlæring) disponeres.Der er således tvivl om Kants kategorier om rum,tid og stof som tænkningens grundformer.Det kan ikke udelukkes at der er liv andre steder i universet.Se Liv i universet - er vi alene se Kapitel 10 og 11.Ib Lundgaard Rasmussen.Politikens Forlag.

Imaginærdelen betyder at samfundsligninger og økonomiligninger kun er norm-ligninger,fordi samfund og marked ikke er prædisponeret.Markedmekanismen bygger på årsag og virkning som implicerer materielle værdier,men rummer tillige immaterielle værdier eksempelvis grådighed,spekulation,bluff mm.Økonomers behovs-begreb er imaginært idet det er infiltreret med tilfældig velfærdsværdier,såsom ødselhed, slankeværdier, egensindighed mm.Det er alså ikke bevist at mennesket er behovsmaskine og forbrugsmaskine,hvilket antages af de fleste økonomer i deres modeller.De økonomiske modeller er porøse,fordi der ikke er forhold mellem pris og vare,da fri prisfastsættelse er lovlig og dermed er der ikke reel konkurrence marked.Det er heller bevist at mennesket er en arbejdsmaskine,der bare skal stimuleres med penge og tvang.Der er altså forskel på økonomiske ligningers verden og menneskets verden,da signifikansniveau er 0.10.Derfor er de økonomiske vækstlove kun upåviste regler da der økonomisk frihed den enkelte og produktivitet er modsætninger dermed også rummer matematiske tilfældigheder.Der er ukendte økonomiske ulighedsprocesser,da der er overdreven og fordyrende administration og computerkontrol.Tillid til borgeren giver billig administration,mens mistillid til borgeren giver dyr administration.De økonomiske vækstlove er altså ikke bevist matematisk at være mekaniske altid,da vækst og frihed ikke er påvist at være harmonerende størrelser altid,da stigende insolvens i befolkninger fører til faldende forbrug og dermed til recession og aktivitet.Grådighed som drivkraft er ikke nødvendigvis samfundets lykke da grådighed kræver frihed,men isåfald skulle recession og fattigdom ikke eksistere i økonomiske verden og samfundne da det ikke påvist/bevist at være universiel drivkraft/mekanisme for mennesket,men er blot en teori.Der kan åltså opstå kaos i økonomien og samfundet når der er for meget grådighed.Der må forhandles.Derfor er svært at fortolke markedgrafers - og samfundsgrafers substantivitet som mekanisme.Samfundsvidenskabelig giver troværdige rammer trykhed og social stabilitet.Samfundsmatematik er altså kontruktioner og har ikke en iboende natur,da moderne demokratisk samfund ingen natur har,da det er politisk.Det er tvivlsomt om konkurrence er et adækvat samfunds styringsmekaniske for økonomien da den ikke kun er styret af årsag og virkning.Supplerende lovgivning er nødvendig.Samfundsligninger giver derfor typisk kun makroskopiske måleresultat.Eksempelvis meningsmålinger som kun er et indhak i populationens meningsvarians.Det samme gælder økonomiske ligning fordi mennesket ikke har en iboende matematisk natur.Det vil sige at matematiske ligninger ikke har en iboende natur.Der er fremført herimod Fibonaccis talfølge skulle vise at matematik er iboende i naturen.Det har dog ingen betydning på subatomar plan og i rummet da disse er i bevægelse.Et krav til at matematiken er iboende på det subatomare plan er at E(kin) er plastisk bevægforbunnden med E(pot),og er ikke blot forbundet med en addition,som forudsat i kvantemekanikken,altså -E(pot)+E(kin)=0.Matematiske konstruktioner består af konstant(er) og de er kun matematiske modeller,da de ikke er påvist at være naturvidenskabeligt bindende.Eksempler herpå er K=GM(1)M(2)/r(2),E=hv(frekvens) m. fl.Disse ligninger er derfor porøse,fordi solsystemet kan vrikke,idet solsystemet opfattes som en maskine efter Newtons love.

Intet er absolut måleligt kan altså tolkes som at der er rumlig utide,fordi atomet ikke er prædisponeret,derfor skal årsag og virkning suppleret med ad hoc dynamiske processer.Puf og skub rummer også dynamiske processer.Puf forplanter sig.Det er dog ikke bevist forplantningen kun er mekanisk.Eksempel herpå er bakteripuf se Semmelweiss oversigten.Matematisk kan der altså ikke bare regnes fra A til B.Dynamiske processer betyder at der er et utal matematiske løsninger.Dynamiske processer kræver en matematisk-fysisk atom-model der bygger på matematisk kontinuitet,hvilket Bohrs model ikke gør,men bygger kvantvirkning uden målbar årsag,men antager det-elektronen springer bare.Kvantemekaniske ligninger bygger på at kvantespringet mellem elektronbanerne er matematisk kontinuierte fra A til B.Den medtager ikke at elektronen spring kan være instabilt på grund af dynamiske rumprocesser og dermed ikke er matematisk kontinuiert fra A til B.Det betyder at bevægelsen ikke er differentiabel i rummet fra A til B.Altså når der måles på atomer bringes det ud af matematisk kontinuitet og derfor er Intet er absolut måleligt sandt. Ad hoc dynamiske processer ødelægger altså den matematiske kontinuitet. -Atombevægelser er regelmæssige og er ikke kun lovmæssige på grund af dynamiske processer.Det betyder at fysik ligninger ikke er stabile,idet fysiskens videnskabsprincip om årsag&virkning er knyttet til matematikens lighedstegn ikke medtager atomdynamiske processer.Intet er absolut måleligt giver altså begrænsede iagttagelsesvilkår,som betyder at det kun er årsag og virkning er/kan være en videnskabelig vaneforestilling.Matematisk gennensnitsbetragtninger er tillige vaneforestillinger.Altså atomet arbejder efter et ulighedssystem.Se Semmelweiss tilfældet.Rummet er tillige i en ulighedproces.Det vil sige at årsag og virkning er kombineret med dynamiske processer.Se Virkelighed/matematik Afsnit 5.Dynamiske processer kan tillige variere på grund af atomets plasticitet og "instabilitet" og emergens.-Tidsforløbet(rækkefølgen) for energiskift i de dynamiske processer i atomet er ukendt,derfor kan det ikke data programeres,da energierne er plastisk forbundne(virker udefinerligt på hinanden) og derfor gælder samtidig.Når et udsagn kan skrives på forskellig måde i atomfysikken tyder det på at tilfældighed eksisterer i atomverden.

Atomet er dynamisk og er ikke mekanisk,derfor kan man ikke umiddelbart regne aflæste måltal videnskabeligt bindende og mekanisk- se Descartes mekaniske(årsag og virkning,som opfattes måleabsolut) måleteori suppleret med matematik der kun gælder materiel orden.Det kræver et forsigtigheds-princip,fordi atomet ikke er prædisponeret og fordi der kun kan regnes i åbne intervaller,da Intet er absolut måleligt er gyldigt.-Iøvrigt giver det forsætsproblemer i juraen,der generelt ikke anerkender dynamiske processer i forsættet ved lovovertrædelser.Juraen anvender kun motiv=årsag og handling=virkning i overensstemmelse med Kants årsagslære.Den medtager ikke dynamiske processer hos individet.Sml Alf Ross Ret og retfærdighed. Nyt Nordisk Forlag.Ligeledes gælder vedtaget lov,-betingelser=årsag og sanktion= virkning.Vedtagen lov bindende retskraft begrundes med at domstolene i sit kald kun skal rette sig efter loven,som er hjemlet i grundloven.Derfor må domstolene være tilbageholdende med dømme,idet Kants årsagteori er en konstruktion og en skrællet videnskabsopfattelse,som historisk er fremsat som modsvar til Humes sandsynlighedsopfattelse,da en lovovertrædelse rummer uregerlige energier hos gerningsmanden.Der er altså problemer med det overlagte.Tilfældig dynamik er altså medfødt hos ethvert menneske,hvilket kan betyde at der generelt forligger viljesmangel hos personer da der er atomforbrændingsprocesser i hjernen hele tiden.Der må dømmes tilholdende.Og da staten er et system må der dømmes tilbageholdende,idet mørkt varmestof,som varme-kraftprincip giver problemer med kontinuiteten i forsættet..Kant støttede sig til mekanik som en nødløsning for fysikken,fordi Humes sandsynlighedopfattelse indebære at der også er tilfældigheder i atomfysikken.Der er derfor kun tale om en sandsynligheds fortolkning.Årsag og virkning er altså kun en forklaring og er derfor ikke en videnskabelig sandhed på grund af atomproces effekter,hvilket differential diagnoser beviser.Atomet er altså dynamisk fremdrift i lighed med evolutionen.Intet er absolut måleligt betyder at der ikke kan verificeres i atomfysikken,men der kan kun falsifiseres,derfor skal det vurderes hvilken teori der giver flest svar og giver sikreste svar.

Kants teori om regres:

Når universet er i forøget acceleration på grund af mørkt stof betyder det at dets bevægelse er ujævn,mens årsagsregres fordre jævnbevægelse for at der kan regnes baglæns.Rummet har altså ikke bevægelses træghed som Newtons 1.lov foreskriver.Det betyder at bevægelsen ikke kan være mekanisk.Da der samtidig er dynamiske processer der er i fremdrift som kan opstå ad hoc kan det kun blive på det teoretiske plan at der kan regnes baglæns og samtidig få noget at vide om den fysiske verden som giver sikre svar om den.Newton som opfattede universet som et urværk.Det er denne teori Kant bygger sin årsagregres på.Det er som at dreje et urværk baglæns.Det opfattes som en mekanik,men med et atom der plastisk,"instabilt" og emergent er den teori ikke holdbar,idet der er tilfældighed med i betragtning.Der er bevægelses ubestemthed se Heisenbergs ubestemtheds-princip.Det er ikke bevist, at Le-Charteliers princip om at naturen finder en ny ligevægt tilstand efter påvirkning, gælder ikke i atomfysikken og astronomien.Det er kun en teori i kemien.I kemien er det kun makroskopiske beregning om ligevægt.Atomplasticitet begrundes med at kemiske processer eksisterer,som er en slags forvandling.Mekaniske indretning er typisk ikke proceshabile.Maskinen kan jo vrikke,derfor er Newtons 3. lov porøs.Det betyder at den ikke er absolut bindende.Impulsmonentet er derfor tillige porøs,fordi atomer er bevægeligt og dermed plastisk og elastisk.Det kan betyde at de matematiske ligninger i naturvidenskaben og videnskaben er delvis uvirksomme.

Atomets plasticitet giver imidlertid mulighed for at årsag og virkning kan flyde i fortid,nutid og fremtid.Det kan ikke udelukkes.Teorier herom har professor Holger Beck Nielsen med andre.Professor Holger Beck fortolker Heraklit således at tid er flydende,idet intet er!Han mener derfor at årsag og virkning kan flyde i fortid,nutid og fremtid.Det betyder at rejse tilbage i universet kan forekomme.Derfor kan Big Bang efterlignes eksperimentelt ved at frembringe en vakuumstilstand(vakumstempel-vakumbombe af kraftbærende bosoner Z,W(+),W(-)og gluoner) som før Big Bang,for derefter lade mini Big Braget ske.Da bosoner er kraftbærende er de virknings partikler.Det forklares med Paulis udelukkelses-princip ved at bosoner kan være i samme punkt,hvilket stofpartikler fermioner ikke kan.Bosoner opfylder singulariteten for den klassiske Big Bang teorien.Det vil sige at virkning kommer før årsag,hvilket efter Professor Holger Beck Nielsen mener kan ske ved et mirakel i atomfysikken.Årsag antages i almindelighed at komme før virkning.Det er dog uvist om det kan sammenlignes,fordi det kan være at standardmodellen er produkseret af forskerne selv da der er umålelighed.Standardmodellen er en teori som bygger på partikelkollision af proton,men det er ikke påvist at kollisionerne viser urpartikler ved Big Bang "tid".DNA er på en atomfysisk rejse og kan derfor rumme genetisk atavisme.Det vil sige rejsen tilbage i DNA-tid.DNA-varians betyder altså at atomet er plastisk.Kants årsagsregres er imidlertid mekanisk og er derfor ikke fyldestgørende beskrivelse af atomet fordi det rummer mørkt stof,som er et eksotisk stof med lim egenskaber og gør atomet plastisk mm.Når atomstof kan omdannes til energi tyder det på at atomet er plastisk mm.Og hvad der sker når standardmodellen partikler sættes under tryk,som skulle svare til den nærmeste tid efter Big Bang.Se princippet i E=mc(2).

Når atomet er plastisk,"instabilt" og emergent foreligger videnskabelig dualitet,hvilket betyder at videnskabelig risiko vurderinger er nødvendig.Det vil sige at der kan være gunstige effekter og skadelig effekter i atomprocesserne.Denne sandsynligheds fortolkning er ikke bindende,men er kun en anbefaling,da der er forskel på almindelig diagnose og differential diagnose.De kan vise forskelligt resultat.Se Semmelweiss tilfældet.Atomplasticitet betyder altså at de færreste sygdom er mekaniske,men begrundes med kompleksitet og dermed begrundes med tilfældighed(ad hoc dynamiske processer) på grund af umålelighed-princippet.Det betyder at atommåltal generelt er videnskabelig invalide da måleinstallationer er mekanisk opbygget og dermed former atommåltallene.Atomet kan altså være instrumentelt på grund af plasticitet.

Det betyder at matematiske er grafer i atomfysikken ikke kontinuerte,men er afhængige,da mørkt stof er plastisk hvilker betyder at x ikke er variabel og uafhængig da det er blandet afhængig(syntetisk) bundet til måleinstallationen,hvilket Allan Aspect har påvist.Der vides ikke noget atomet før det faktisk bliver målt.Atomverden er ~X ubekendt.Det stemmer ikke med at årsag(x) er uafhængig af virkning(y),mens virkning(y)er afhængig af årsag(x).Hvilket er en grundbetingelse i matematisk kontinuertet.Når atomer er plastisk,"instabilt" og emergent betyder at det ikke kan matematisk afbildes,hvilket betyder at der ikke findes reelle vektor afbildninger af atomet.Disse afbildninger er subjektivitet i teorierne.Idet energi kan opfattes som kraftvektorer,men det kræver at man kender atomstoffet kraftstruktur i Hilberts uendelige rum,men plasticiteten betyder at strukturen er variabel i rummet da atomet er dynamisk.Det tyder på at der er resulterende vektorer,som er bevægelige i rummet.Newton,Bohr.Einstein m.fl mener at der er evig tid det vil sige tiden står stille i rummet og atomet og derfor behøver tid ikke medregnes i rumligningerne og atomligningerne.

Atomstoffets plasticitet betyder at det empiriske årsagsbegreb er forkert,idet Hume mente den faste observation af fænomen a og derpå følgende fænomen b vænner os til at opfatte det forhold som en relation mellem årsag og virkning.Kant var derfor nødsaget til at fremkomme med sine transcendentale kriterier-apriori-tid,rum,årsag/virkning og stof.Kant mener at årsag/virkning er iboende i naturen apriori,men kan ikke forklare det på grund af at solen også brænder og derfor er der ikke udødelighed.Det er således ikke muligt at evighedsmaskinen eksisterer.Det betyder at tilfældig dynamik eksisterer.Det betyder at ethvert fænomen kan fastsættes i rum og tid.Disse kriterier ændre ikke på atomstoffets plasticitet og at rummet er rammeløst,som betyder at intet er absolut måleligt.Det betyder i overensstemmelse med Hume at observationer er vaner.Derfor må matematiken skrives i procesform.Kants Ding an mich som betyder at erfaring eller logik er ikke holdbar på grund af atomprocessens varians.Filosoffen Descartes mente at logik er eneste der er tillidfuld ,men logik omfatter ikke atomprocessers varians,da der forligger tilfældig dynamik som følge af atomkompleksitet.Det gælder fordi intet er absolut måleligt er gyldig,der foreligger måleinkapacitet.Ubestemtheden bygger tillige på at alle mikroskopiske målinger i atomfysikken i lighed med klassisk fysik er makroskopiske målinger.Makroskopiske målinger er ikke påvist at være atomsubstantiel.Der er altså måleubestemthed.Derfor er der ubestemtheder i atomfysikkens matematik.F.eks er de såkaldte fysiske atommålinger i Cern Centret er makroskopiske dvs de er indirekte og målingerne bygger på klassisk fysiks makroskopiske målemetoder.Det betyder at der tillige er graf-ubestemthed atomfysikken mm.Derfor kan matematiske teoretiske modeller i atomfysikken ikke i sig selv nok til at beskrive virkeligheden,da atommålinger kun er makroskopiske betyder det at de kun er vaner:Se Hume.Det er altså uetisk at opfatte et menneske som en maskine("vare"),det kan føre til uetisk handlemåde og behandling af mennesket i al den stund det ikke vides videnskabsteoretisk hvad årsag og virkning egentlig er,fordi der kun findes makroskopiske målinger i atomfysikken.Andre videnskaber bruger markør-princippet hvilket også kun er makroskopiske målinger.Den bygger på komparativitet ved to adskilte grupper og at der er invarians(årsag/virkning) i grupperne.Eksempel herpå gøre med mus mm.Den sidste betingelse gør det muligt at anvende Cartesius koordinater,men der er tvivl om de kan anvendes se Heisenbergs-ubestemtheds-princip,som underbygger at varians eksisterer i mennesket.

Vaner og matematik:

Vaner(rodfæstet adfærd) i atomfysikken,som tillige rummer tilfældig dynamik,kan kun skrives i matematiske relationer(relationstegn) eller ved tildelte værdier på grund af vaners ubestemthed.Statistisk betyder at der findes tilfældige udfald,der påvirker hyppigheden.Det vil sige arv og miljø og ikke arv eller miljø.Atomenergier er komplekst forbunden med informationer!? Eksempel atommutationer ved kroppens forbrænding-celleforbrændning rummer altså tilfældig dynamik på grund af atomets plasticitet,"instabilitet" og emergens.Eksempel på mutationer er punktmutation;ekspansion,deletion mm som kræver plastisk energiskift i atomets indre- et relations-skift.Det er altså en særligt forbrændning som begrundes med eksistensen af et eksotisk mørkt varmestof i atomet og rummet.Eksempel solen som stjerneproces.Det er altså et problem at standardmodellen ikke har procesmatematik.Der er således tvivl om hvad et fysisk punkt er.Det vil sige at atomfysikkens matematik ikke er iboende i naturen.I følge Newtons 1.lov er universet en kompleks og energikraftig maskine der er opbygget på kausalitet,symmetri,kontinuert og energibevarelse.Matematik bygger på samme pricipper-se Newtons Principia.Det er vanskelig at have en maskine,der accelerer hurtigere og hurtigere på grund af kosmisk klister-eksotisk mørkt varmestof,som bryder maskinens symmetri og energibevarelse mm.Da Cern Centret ikke kan komme op på universet energikraft forligger der måleinkapacitet af rummets partikel kollisioner.Det er således et spørgsmål om det er muligt at måle superstrenge,da det kræver mere energikraft end Cerns kapacitet.Superstrenge må tillige være plastiske da de efter teorien er i bølgebevægelse,og således rummer tilfældig dynamik.Det betyder at der forligger tilfældig dynamik da der er måleinkapacitet og eksotisk mørkt varmestof.Teorien bag Cern Centret kollisioner er Louis de Broglie ligning som er lambda=h/mv.Det betyder at jo mere bevægelsesenergi(mv)jo kortere bølgelængder(lambda).Vaner betyder at der er asymmetri,da der foreligger atomvarians og eksotisk mørkt varmestof i atomet.Atom teorier bygger på bestandig partikel symmetri men på grund af eksotisk mørkt varmestof kan atomet godt være i asymmetrisk bevægelsesproces.Gravitation antages derfor at være en dynamiskproces.Det er altså ikke sikkert at den har matematisk funktion,da eksotisk mørkt stof rummer tilfældig dynamik,som er imaginærstørrelse.Tiltrækningskraften kan jo ikke iagttages med måleinstrument.Ligeledes kan atomsubstansen ikke iagttages med måleinstrument.Bohr mente derfor i lighed med Newton(Principia) at atomet kunne opfattes som en maskine-kvantemekanisk.Det er vanskeligt at forstå en maskine med kvantespring matematisk.Det er selvmodsigende.Derfor er det en vaneforestilling at atomet er en maskine,hvilket Heisenbergs ubestemtheds-princip viser.Tilfældig dynamik opstår ved energiskift i atomets kerne.Det er uvis om partikelkollision som foretages i Cern følger bestemte love,idet atomet er plastisk,men kollisioner har dog en vis stabiltet.Der må dog ske et energiskift i partiklerne når de skifter position.Der sker et energiskift i sol- processen,når den tillige brænder.Solprocesser gør det tvivlsomt om der er energibevarelse i rummet og atomet.Atomfysiske ligningers gyldighed beror på energibevarelse.Der må derfor opdateres og anvendes et forsigtigheds-princip.Se Virkelighed/Matematik. 1996.Fænomener er plastiske størrelse der ikke retvis alene kan regnes mekanisk,men må forstås i proces relationer.Intet er absolut måleligt betyder derfor at fænonener mekaniske beregning kun er makroskopisk beregning.Der er således mange vaneforestillinger i atomfysikkens matematik,da Bohr kvantemekanik generelt bygger på tilfældighed og rummer tilfældigheder.

I følge Nasa,som har opdaget,at nogle bakterier der ernærer sig ved arsenik(unikt-DNA),hvilket et menneske ikke kan,det tyder på at mennesket er et rumvæsen.Bakterierne er fundet i Californien.Det er altså en vane(en tanke) at der gælder mekanisme for rumvæsener.Demokrits materialisme.det empiriske årsagsbegreb mm(pragmatiske), molekyle-verden er derfor ikke videnskabelig holdbar,da der er generelt atomubestemthed jfr Heisenbergs-ubestemtheds-princip og atomplasticitet er gyldig.Bohr og Einstein mente altså at årsag og virkning i atomfysikken er en iboende materiel molykulær mekanisme uden bevis herfor.Der er ikke bevis herfor,da intet er absolut måleligt er materielt gyldig i atomfysikken.Heisenberg mente det ikke.Det er blot en vane-en rodfæstet tanke på grund af atomubestemthed.Se Filosoffen Hume.

Intet er absolut måleligt betyder at der er måleinkapaticitet i atomfysikken,hvilket bevirker at der ikke kan bevises atomrelationer ved at der regnes i årsag og virkning.Bohr og Einstein mente at de efterforskede en idealiseret rum- og atomtilstand udfra årsag og virkning,idet efter bibelsk tekst er rummet og atomet isned til evig tid,men da rummet er termisk varmt og atomer(protoner) er derfor plastiske og i indre sitrende og accelererende bevægelser er en løbende forskning også nødvendig.Acceleration(vækst) i rummet kan antages at være en tilnærmet eksponentiel funktion.Derfor må der være eksotisk mørkt varmestof i termisk proton.Atomplasticitet betyder at det mekaniske sprog bliver teoretiske matematiske uligheder i procesform.Se Kompendium Virkelighed/matematik.1996.Matematik er kun bindende,når substansen til enhver tid er indre konsistent.Eksotisk mørkt varmestof giver inkonsistens.Plastisk substans er ikke til enhver tid indre konsistent.

Standardmodellen er et ufhængigt billede.Standardmoddeller er kun praktiske og uden påvist videnskabelig indhold.De er rodfæstede tanker/adfærd i videnskaben,som nærmest må betegnes som vaner,som kun er uvidenskebelige regler.Teorien herom er ikke korresponderende med naturen.Teorien om eksotisk mørkt varmestof,proton spænding og plasticitet gør standardmodellens billede uklart.Standardmodellen som videnskabsteori kan kun levere et billed af naturen i ligheder og analogier.Virkeligheden for atommatematikken er,at der kun er regler,der gælder sandsynligvis,fordi naturen har et kompleks matematisk sprog,derfor er matematiske forskrifter kun til praktisk brug.-Datasprog er et simpelt mekanisk sprog,idet det mangler sammenfatning.Datasprog kan altså ikke oversætte den komplekse natur og dens komplekse matematiske sprog-.De kan altså ikke regnes mekanisk,idet de mangler lov-niveau.Matematiske forskrifter er det samme som matematiske modeller.Sml Newtons Principia.Mekanik har indre konsistens,derfor kan den skrives matematisk,men eksotisk mørkt varmestof skaber plasticitet og bevægelse i atomet indre,hvorfor det er tvivlsomt om atomet har en indre konsistens til enhver tid.-Snefnug.Varmepåvirkning af atomet giver ubestemt dynamik,hvorfor atomet er plastisk.Rummet isner ikke på grund af eksotisk mørkt varmestof.Proton isner ikke af vanddampe i rummet.Derfor kan det tillige antages at atomet(proton) rummer/indeholder eksotisk mørkt varmestof.Teorien om det absolutte nulpunkt(-273,x...C)siger at proton først isner ved den temperatur.E(kin) er altså plastisk forbunden med E(pot),mens Bohrs atommodel bygger på klassisk fysik,hvor E(kin) adderes med E(pot) efter mekanikkens love med varmetab tilfølge.Bohrs atommodel viser lighed med en isned form ved stuetemperatur.Bohrs model er grundlaget for kvantemekanikkens matematik.Bohrs model er derfor lidet sandsynlig,når proton er termisk varm.Årsag og virkning er derfor utilstrækkeligt parameter.Atomet er i et procesforløb,fordi den matematisk forskrift for rummet og atomet er intet er absolut måleligt bliver atomsubstansen ubestemmelig.Derfor gælder en uberegnelig statistik i atomfysikken og dermed må der opdateres,og der gælder et forsigtigheds-princip,fordi risikoberegninger i atomfysikken heller ikke er matematisk bindende.Varme- og energiprocesser i atomet giver en matematisk ubestemthed.Juridiske sundhedsstandarder er derfor ikke bindende.Atomfysiske ligninger er kun fortolkninger,som ikke er naturvidenskabelig bindende.Atom installation kan dog gøre matematiken bindende til den specifike installation efter Bohr mening,men installationen herfor er kun makroskopisk måling og er derfor ikke påvist at være naturvidenskabelige målinger,idet det ikke vides hvordan atomet skal måles universielt.Newtons Principia er altså kun en brugbar metode,men er ikke en videnskabelig metode i atomfysikken.Naturen er komplekst forbunden,idet atomet indre er i bevægelse, mens Newton mente at atomets indre var massiv,som er isnen.Newton opfattede i Principia universet som isned-et urværk.Kosmos bygger på at være massiv,årsag/virkning og evighed.-Teknik er altså kun ad homini installationer.Atomplasticitet kan betyde at installation fungerer-eksempel computer.Termisk varm plastisk proton er en betingelse for at det kan fungere i fysisk installation.

Heisenbergs ubestemtheds-princip og forskriften intet er absolut måleligt betyder altså at kvantemekanikkens matematiske ligninger er manipulationer,der ikke er matematisk og naturvidenskabeligt bindende.Når proton er termisk varm er der ingen informatik i Bohrs kvantemekanik og Einstein relativtetsteori,da de ikke er termiske ligninger.Se termodynamikkens 1.hovedsætning.Den tilførte varme til proton ved membran-braget mm er uberegnelig,hvorfor kvantemekanikken kun er regnestykker.Jrf Delta U=Q+W.Termisk varmt proton betyder at matematikken teoretisk er ulighedprocesser i atomfysikken.Og termisk proton betyder at aposteriori-sandsynlighed er gyldig og hyppigheden er ubestemmelig se Virkelighed/matematik 1996.

Altså kaos betyder at der er et Intet(~X),normløshed og forvirring uden retningslinjer og orienringspunkter,hvorfor matematikken må være ulighedsprocesser på grund af plasticitet og kun atom massivitet.Intet betyder altså at der eksisterer imaginær matematik,som er procesmatematik.Forskeren vil som sagt mene at den enkelte ting er bunden indbyrdes sammen i et årsag-virkningsforhold og vil derfor søge efter årsags love for tingenes indbyrdes afhængighed.-At udforske denne sammenhæng giver kun insigt i hvorledes det plejer at gå(gennemsnitsbetragtninger) og man kan derfor ikke ad denne vej få virkelig viden om hvad tingene dybeste set er.Varme og atomplasticitet hænger sammen.Termisk varm proton kan have uregelmæssige bevægelser.Det er altså ikke sikkert at atomet er bundet til kurver,hvorfor der matematisk er plads til ulighedsprocesser i atomfysikken.Matematiker Penrose har derfor kun skrevet en regel guide om universets love,idet han tror og bygger på Kants årsagsregres,årsagsteori og induktionsprincip.I atomfysikken skal der altså et særskilt matematisk bevis for at selve kurven er bindende.Bohr Og Einstein henholdt sig imidlertid til en bibelsk forskrift om tro på tegn fra Gud og Kants årsagsteori uden matematiske beviser for selve kurven.Derfor er atomfysiskens differentialligninger heller ikke matematisk holdbare,fordi termisk varm proton kan blandt andet kortslutte.Termisk varm proton betyder tillige at der ikke påvises matematisk kontinuitet,fordi bevægelsen kan være zig-zag.De atomfysiske effekter er derfor uklare.Termisk varm proton synes at rumme komplekse dobbeltkurver eller bevægelsen kan beskrives eksempelvis som en sammensat funktion,da termisk varm proton er plastisk det vil sige energisammensat,og dermed er fysisk og matematisk komplekst.Beskrivende statistik er ikke brugbar da observationstal er forkerte for atomet på grund af umåleligheds-princippet Og den statistiske bearbejdning bygger på gennemsnitstal.Se Virkelighed/Matematik 1996.side 33

Når der er måleinkapacitet findes der et Intet og der er ikke på forhånd givne valide og videnskabelige atom måltal og rum måltal i atomfysikken,fordi måling af termisk - og plastisk proton vil være at hakke i en kompleks proton.Videnskabelige målinger er generelt kun et indhak i materien,hvilket betyder deraf følgende matematik er begrænset og mangler bindende kraft.Bohr model bygger på et tilfældig måleindhak,som ikke beviser at den har valide atom måltal i sin model.Det samme gælder Einstein relativitetsteori.Det vides ikke om den rummer valide rummåltal.Temisk proton betyder at processerne er instabile.

Mekanisk atom fordrer at der altid er solide måltal inklusiv usikkerhed-dvs som altid er ens,hvilket dog ikke er tilfældet i praksis.Måleinstrumentet påvirker målingen på udefinerlige måder mm.Måltallenes soliditet begrundes med måleinstallationen faste indretning og altså ikke med termisk proton,som sitrer.Det begrundes med at der måleinkapacitet og derfor kan atomet være termisk og plastisk.Så det er andet end iagttagelsesfejl,som Bohr mener i artiklen Om Brintspektret.Se Niels Bohr.Atomer,naturbeskrivelse og menneskelig erkendelse.Rhodos Paperback.1985.Bohr ved altså ikke hvad et fysisk punkt er i atomverden.I Semmelweiss- tilfældet er dødsraten for barselsfeber uden for hospitalet signifikant lavere end på hospitalet i nærheden.Det betyder at måltallene på hospitalet ikke er solide og der er linært regression.Hypotetisk-deduktiv metode kan derfor ikke anvendes da testimplikation måltal på afdelingerne er ikke solide,fordi det kan antages at der er en uforklarlig og ubekendt kaos med ~X.Videnskabeligt skal måltal altid være solide for at undersøgelsen er troværdig.Når Intet er absolut måleligt er gyldig for virkeligheden betyder at måltal i atomfysikkens proton og rummet ikke er solide,når atomets og rummets bevægelsen tages i betragtning.

Termisk og plastisk proton gør successioner komplekse.Det er altså ikke nok at anvende årsag/virkning som succesions-princip,hvilket medicinalindustrien gør mm.

Naturen kan være forbunden,men er matematisk inkommensurabel på grund af kompleksitet og eksotisk bevægeligt mørkt varmestof.Der skal derfor bygges på inkommensurabel matematik teorier og forsigtigheds-princippet.Altså rummet og atomet kan ikke måles med samme mål som klassisk mekanik(Newton) eller kvantemekanik(Bohr m.fl.)-Et bindende bevægelig mål er forskelligt fra et absolut mål(Intet er absolut måleligt).Der foregår en indre proces(udvikling) i atomet efter filosoffen Diderot forskrift.Se Kompendium om Virkelighed/matematik.1996.Heisenberg ubestemtheds-princip gør det vanskeligt at påvise fællesatom på grund af ~ X påføringer(skjult påførings varians) i atomet.Statistisk er der derfor problemer med at regne stabil fælleshyppighed i atomet ud,fordi proton er en transperant plastisk gummibold.-Hvilket Cern-Centrets proton kollisions-effekter synes at vise,fordi masse kan omdannes til energi-E:=m(c)2.Det kan tillige begrunde drifttekniske problemer at proton er en transperant plastisk gummibold.Matematisk inkommensurabilitet betyder altså at rummet og atomet kan ikke statisk matematisk afbildes,hvilket viser at Filosoffen Kants årsagsregres mm næppe er holdbar,fordi solen og andre stjerner er opstået ved ~X påføringer(skjult påførings varians) i rummet og atomet.

Matematisk uregelmæssighed pga skjult påførings varians i Semmelweiss oversigten i Virkelighed/matematik kan betyde at proton(atomet) er en transperant plastisk gummibold.Matematisk uregelmæssighed vil ikke findes hvis proton(atomet) er en massiv kugle i overgangen mellem årsag og virkning.Matematisk uregelmæssighed tyder på at der er varians i overgangen mellem årsag og virkning.I tråd hermed mente Bohr og Einstein at der altid findes matematisk regelmæssighed( analytisk årsag og virkning),men matematikken kunne dog være imaginær.Der er mere bevægelsesorden med massiv kugle end med en transperant plastisk gummibold,som rummer eksotisk mørkt varme-bevægstof.Det viser at Newtons 1. lov er falsifiseret for rummet,fordi bevægelsen i rummet ikke er jævn.Dette gælder også atomet.Det er altså ikke bevist at der er matematisk jævn-orden for alt,men matematikeren Laplace havde teorier herom men uden bevis herfor.Laplace mente at alt kan matematisk mekanisk regnes.Der er imidlertid ikke sikkert at der er matematisk orden for alt når det antages at proton(atomet) er en plastisk transperant gummibold med eksotisk mørkt varmestof suppleret med Diderots forskrifter,der implicerer varians.Det betyder at analystiske matematiske modeller er meget tvivlsomme.Det samme gælder statistiske beregninger.Derfor er matematiske gennensnits normeringer nødvendige at anvende,men den er ikke matematisk bindende fordi tiden løber.Den gælder dog sandsynligvis,hvor matematikken sammenflettes med anden visdom.Der kan dog tillige findes et ukendt matematik sprog der er bindende fx bevægelses-mål.Det menes at være bevist at Bohrs atommodel er forkert efter almindelige klassisk fysiske love og derfor ingen korrespondens til disse love,som er forudsætninge for modellen.Bohr model er altså matematisk regnet efter klassiske principper,men de almindelige klassisk fysiske love gælder ikke for modellen-eksempelvis loven om det absolutte nulpunkt.Bohr model kræver at atomets nulpunkt er ved stuetemperatur men det kræver en anden matematisk orden end den klassiske fysiske.Denne matematiske orden har Bohr ikke vist i sin atomfysik.Problemet med standard-mål er altså at de ikke er matematiske bindende i videnskabelig forstand.Se Virkelighed/matematik.1996.

Proton er altså kun en transperant container(gummibold) eftersom proton fyldes med masse ved lysets hastighed-Cern har vist det og Einstein har forklaret at E:=m(c)2.Proton kan altså lige så godt være energi som masse.Mørkt eksotisk varmstof varmer rummet så det er stadig højere acceleration.Dermed er der uligheds-mekanik i rummet og dermed også matematisk.Når proton er en transperant container kan den være i energi balance som i energi ubalance.-Mekanisk tidsmaskine er tvivlsom fordi proton er transperant og derfor kan have krum tid.Tidsrejse tilbage i tid er ikke muligt.Det samme gælder tidsrejse i fremtiden.Proton skal være størknet for at mekanisk tidsmaskine er realisabelt.Massiv kugler har ingen opdrift evne, træg,tung og massekonstant(se Bohr),mens en gummibold er lettere,mere bevægelig og opdriftsevne ved opvarmning-vejrudsigten.Derfor må der være eksotisk mørkt varmestof i proton.Ved nedfrysning er proton tungere.Proton er massevariabel og bevægelsesvariabel.Det samme gælder atomet.Mekaniske beregninger efter filosoffen Kant(årsag og virkning) og Newtons Principia er derfor ikke videnskabelig bindende for rummet og atomet,fordi disse beregninger bygger på massekonstanter og andre konstanter.Det er således ikke sikker at mørkt stof har partikelnatur.Mørkt eksotisk stof behøver derfor ikke at være Higgs-partikel.Når proton er en gummibold er Francis Galtons matematik en plausibel metode at anvende empirisk analyse,idet der ved massive kuglers sammenstød er der fast påføring-impulsmonent,mens ved gummiboldes sammenstød er der tillige skjulte og uregelige påføringer fordi atomet er i sitrende bevægelse.Filosoffen Kant og Newton mente at fast påføring=årsag og virkning.Filosoffen Hume mente dog at fast påføring er vaneforestilling i videnskaben.Matematisk improvisation er derfor nødvendig og legitimt.En eventuelte ligninger viser derfor kun en påføring variant i det konkrete tilfælde i atomfysiken mm.- Højesteret skal altså afgøre om skjulte påføringer(varians) der på grund af at atomet er en gummibold har betydning for forsikringsselskaberne,der mener de kun hæfter for fast påføring(årsag og virkning)-invarians.Eksempelvis er problem med den globale opvarmning,fordi opvarmningen skyldes culpøs adfærd fortrinsvis fra indusrtien.Miljøsvineri er culpøst efter dansk retopfattelse.- Dansk rets hævnvundne frie bevivurdering i retssager er upåligelig når atomet er en gummibold.Det er svært at afgøre hvad der er tænkt på gerningstidspunktet.Der må derfor dømmes tilbageholdende fordi juridisk sandfærdighed er højere end bevisbyrde regler.Se Virkelighed/matematik.1996.

Dansk rethistorie viser at staten(havde mekanisme opfattelse af menneske(årsag og virkning) sml filosoffen Descartes,hvis filosofi problem var at mennesket har ustyrlige drømme,som kan påføre viljes,var i culpa overfor befolkningen.Tankevirksomhed og drømme er komplekst forbunden,således at en person ikke er decideret tilregnelig og heller ikke er decideret utilregnelig.Der mangler altså plausible sanktioner i retsystemerne.Mange retsædvaner fra rethistorisk tid er inkorperet i grundloven og statsadministrationen,hvilket betyder at staten stadig er/kan være i culpa,fordi folketinget har fri lovgivningskompence,immun mandat og dommeren skal kun rette sig efter loven efter grundloven,da frihedsrettighederne står efter lovgivningsmagten og domsmagten,fordi de forskellige partier har forligt i folketinget-at staten skal være en lovmaskine og økonomisk maskine.Immun mandat til politikerne kræver at disse overholder en bonus pater norm.Bonus pater norm hos politikerne er kendetegn for demokrati,-Den international straffedomstol mener at dødsstraf i lovgivningen er eo ipso lovsjusk.Det samme må gælder lovgivningen i de lande hvor der udøves dødsstraf mod borgeren-lovgivning er eo ipso lovsjusk,hvilket kan begrundes at intet er absolut måleligt er gyldigt og der er varians - da proton(atomet) er en gummibold med eksotisk mørkt varmestof.Og samfundsmæssigt er dødsdomme ikke nødvendig da livsvarigt fængsel fjerner pågældende fra samfundet og er i overstemmelse med statlederes bonus pater norm efter retsædvane.

Paradoks - Diderot forskrift:

Atomfysiken har et bevægelsesproblem i overgangen mellem årsag og virkning når proton(atomet) er en transperant gummibold pga Hookes lov - sitrer som en fjeder-svingning - kvadrotstegnet hører altså ikke med til den mekaniske matematiske orden,hvorfor E=mc(2)-->((E>mc(2) eller osv gælder og der eksisterer mørkt eksotisk varmestof.

Der kan være svingende varians i overgangen mellem årsag og virkning,fordi proton er en transperant gummibold.Mørkt varmestof fører til paradokser da atomet er i stadig større acceleration i rummet,hvilket også implicerer proton(atomet) og proceskvanter(trykstød).Trykstød kan tillige give virtuelle mål.Se Schrødingers kat og Semmelweiss tilfældet.Se Virkelighed/matematik - Heisenbergs ubestemthedsprincip.

Længdeudvidelse af metalstang eller kugle mm ved opvarmning viser tillige at proceskvanter eksisterer og at proton(atom) er en gummibold.Hookes lov kan anvendes matematisk på proceskvanter.Kants årsag og virknings teori bygger på direkte propornalitet,men matematiske ligninger bygger på forholds-principper.Intet er absolut måleligt betyder at der ikke kan påvises en absolut målestok og alle målestokke kan ikke findes i fysik og i jura pga eksotisk mørkt varmestof,derfor er filosofi og retfilosofi nødvendig.Eksempelvis er et to-plans koordinatsystem en målestok.

Plangeometrien antager at Kants årsag og virkning teori har en rummålestok.Intet er absolut måleligt betyder altså at målestokkene kun er vejledende,fordi der er varians pga at proton(atomet) er en transperant gummibold med eksotisk mørkt varmestof. - Målestok er proportinal,den kan være lille målestok og stor målestok.Problemet for Bohr og Einstein i atomfysikken er om den lille målestok er direkte proportinal med den store målestok.- Filosoffen Hume mente at årsag og virkning er/kunne være en vaneforestilling dvs at relations matematik også er virtuel,da proton(atom) og elektroner er i varme - og tidsprocesser.Eksempelvis økonomiske ligninger,meteorologiske ligning mm.

.

Det er ikke bevist om Kants årsag og virkning teori er et plans matematik eller to plans matematik.Det er svært at afgøre når en mekanik er kompleks pga eksotisk mørkt varmestof.Descartes og Newton mente at årsag og virkning teori er to-plans matematik,men uden at bevise det.Tro og matematisk bevis er ikke det samme,fordi rummet er grænseløst og proton(atomet) er en plastisk transperant gummibold!Der er således ikke påvist en gentagelse af vort solsystem i rummet.Målestokke er altid teoretiske afgrænsninger,der er altså et subjetivt element-såsom tro mm.

Det kan der læres af,men er næppe videnskabelig bindende - Sokrates lære.Kant mente at mekanik er årsag og virkning,er det sikre kun en direkte proportional(succesivt)- altså procesrækkematematik der rummer tilfældigheder(gummibolden) pga eksotisk mørkt varmestof,men eksotisk mørkt stof betyder at der kun er matematiske X-planer.Der er altså ikke bevist at der er årsag og virkning i filosoffen Bergsons teori om erindringsbilleder mm.Det er kun fantasi pga proton(atomet) er en gummibold og eksotisk mørkt varmestof.- Københavner fortolkningen betyder at Bohr,Einstein m.fl.mener at atommåling kun kan vise et resultat,hvilket gælder for kvantemekanikken - bestemtheds-princippet,men da proton(atomet) er en gummibold kan atommålinger give flere forskellige resultater.Se Schrødinger kat og Heisenbergs ubestemtheds-princip.

Det betyder at der er målegrænse for atomet.Der er problemer med det matematiske sprog om kvantiteter da proton(atomet) er en gummibold,derfor kan anvendes anden matematik.Mørkt eksotisk varmestof betyder at atomet består af matematiske proceskvantiteter og ikke blot er matematiske kvantiteter.-Når rummet accelererer(trykbølger) pga mørkt eksotisk varmstof,- Nobelprisen i fysik 2011,betyder det at proton(atomet)i rummet indeholder proceskvanter og at der er varians i rummet og atomfysiken.Plangeometri,statistikken og sandsynligheden tager ikke hensyn til proceskvanter i atomfysiken.

Filosoffen Descartes -Cogito ergo sum - og filosoffen Kants teori om årsag og virkning i rummet og i atomfysik bliver uklar/sløret af proceskvanter.Det er som at se på et impressionistisk maleri.Proceskvanter gør derfor matematiken kompleks og der kan kun gives matematiske forslag,da der foreligge umålelighed - Schrødingers kat.Schrødinger kat viser tillige at der i atomfysiken findes virtuelle mål,hvorfor Bohr bestemtsheds-princip i atomfysikken er forkert.Intet er absolut måleligt betyder altså at tankeeksperimenter er nødvendig og legitimt at anvende for rummet og i atomfysik mm.Måle ubestemtheden begrundes altså med at proceskvanter er varme- og tidsrelaterede.Det er altså altid et spørgsmål om en måling er reel eller virtuel,idet der ikke er påvist rumlig helhed og enhed og der tillige er atomvarians.

Bohr atommodel mm er altså kun virtuel.Når der forligger virtuelle tal vides ikke om der er målestok.Heisenbergs-ubestemtheds-princip betyder altså at der er/vil være virtuelle tal i atomfysikken.Eksempelvis:Generelt gælder for DNA-profiler i straffesager at der forligger culpa ved selve undersøgelses metoden,da der sker x-påføringer i selve processen.Der sker en forvandling pga eksotisk mørkt varmestof og proton(atomet) er en gummibold.Det er ulovligt bevis,da retspraksis kræver håndfaste beviser.Indicier skal tillige være håndfaste efter retspraksis.Grundloven 71.1pkt skal forstås sådan at frihedsberøvelse som er en indgribende sanktion kræver håndfaste beviser ved domstolene.Utætte beviser hører ikke med til domstolenes fri bevisvurdering.Altså statistisk bevis er kun formodning dvs uklare/slørede data,der rummer virtuelle resultater mm,fordi der er atom umålelighed.Fældende bevis skal være håndfast bevis og må ikke bygge på friere bevistyper såsom tekniske beviser - DNA-profiler,derkun er formodning.Statsretlig er grundlovens 71.1pkt imidlertid kun et direktiv til domstolen pga grunloven 3.Direktiv betyder rettesnor,som så vidt muligt skal overholdes fordi domstolene har fri bevisvurdering efter retsædvane.Grundloven er kun en revisionslov som er vedtaget af befolkningen med ophav i retsædvaner for statsmagterne fra enevældens tid.

Det er derfor et spørgsmål om der kontrol nok med statsmagterne. - Atomfysisk forsøg bygger på antændelse,men i tiden før Big Bang og kort derefter sker en opvarmning på grund af mørkt eksotisk varmestof(altså ingen antænding),derfor er teoretisk matematik relevant fordi det kan forklare tryk-bevægelser.Eksempelvis solen er i kogeprocesser med eksotisk mørkt varmestof samtidig med varmeafgivelse og lysbølger i et tyngdefelt eller tyngdeområde da det ikke vides hvordan et tyngdefelt er geometrisk.

Mørkt stof er altså tillige trykstof i rummet og atomet.Filosoffen Descartes og fysikeren Newton,Bohr,Einstein m.fl. mente at mekanik(årsag og virkning) og dertil hørende matematik er iboende i naturen.Det betyder at matematikken vil gå op.Det er dog ikke bevist fordi der foreligger måleinkapacitet i rummet og i atomet.Måleinkapacitet generelt betyder at usikkerhedsoverslag er ubrugelig.Når det altså ikke er bevist at matematik er iboende i naturen er et matematisk bevis ikke nok til påvise årsag og virkning i atomfysiken mm pga eksotisk mørkt varmestof,som implicerer tilfældig dynamik og der er atomvarians.Sml filosoffen Descartes.

Rumplan(makro) og atomplan(mikro) kan kun forenes matematisk ved et procesoverslag(procesmekanikker som bliver energipåført afhængig at tiden der løber) på grund af umålelighed,Schrødingers kat,proceskvanter som følge af trykbølger,eksotisk mørkt varmestof.Atomet er altså matematisk inkommensurabel se Heisenbergs ubestemtheds-princip.Derfor vides ikke med sikkerhed hvad effektiv måling er i atomfysikken.Eksempelvis måling i Cern-centrets accelerator da den består af makroskopiske måleinstallationer.Atomet kan altså ikke måles mekanisk fordi Bohrs bestemtheds-princip er falsifiseret af Heisenbergs ubestemtheds-princip,fordi fysik punkt er ukendt pga indre atombevægelse.Eksempelvis elektrochok ødelægger atombevægelserne så der opstår skader.Se kompendium Virkelighed/matematik,Jan A I S T Olsen,1996,som mener at K ants år sag og vir kni ng t eor i er et pla ns mate mat ik, og mate mat iker en Fran cis Gal ton .

Når der er svingende varians i atomet og i overgangen mellem årsag - virkning er intet er absolut måleligt sandt,hvorfor der er problemer med samfundsvidenskabelig og videnskabelig normalitet og komparativitet,fordi der må eksistere proceskvanter.Altså når der er svingende overgang mellem årsag - virkning er det svært at fastlægge årsag og virkning.Det er tillige således at måltal kan være rumlige reduktioner af en rummekanik(mekanik - Newtons Principia,der bygger sin mekanik på jævnt trykstød i overgangen mellem årsag og virkning) eller procesmålinger-Trykstød har fjedereffekter og er svingende i mekanikkens overgange mellem årsag - virkning når der er vækst(Hookes lov)-elastisk stød.Elastisk stød betyder der er varians.-Det sidste må antages da rummet er i vækst acceleration og atomet er i indre bevægelser.

Derfor er der tilbageregningsproblemer fordi tiden løber og der er svingende overgange mellem årsag - virkning i funktionsmekanikken,som er i vækst acceleration.Overgangen mellem årsag - virkning er altså kompleks pga mørkt eksotisk mørkt varmestof.Når proton antages at være en gummibold har atomfysikkens matematik en anden form end den matematik der anvendes i atomfysikken af Bohr m.fl,fordi en transperant gummibold er mere rumbevægelig end en massiv kugle-punktløse analytiske funktionsmatematik fordi der er x variable i atomets indre da der er varians og vækst pga eksotisk mørkt varmestof - variable trykstød.Der er altså varians da der er bevægelig udfaldsrum X.-Computeren og mekanik er rekursiv,men solsystemer ikke er rekursive pga forbrænding(eksotisk mørkt varmestof).

Newton mente at solsystemet var rekursivt og derfor er mekanisk.Eksempelvis EKG-diagram,hvorfor en teknisk forbedring af elektroderne er nødvendig.Anden eksempel er gummiboldskollisioner af protoner i Cern centret.-Om punktløse analytiske funktionsmekanikker og statistik gælder derfor sandsynligvis pga varians.Heisenbergs ubestemthedsprincip kan forklares med at der er variable trykstød i overgangen mellem årsag - virkning.Derfor er der punktløshed i målingerne.Se Heraklit om punktløshed i naturen fordi den bevæger sig og flyder.Et punkt er altså kun en markering pga eksotisk mørkt varmestof.

Atomvarmens og rumvarmens udvikling er ukendt i tid.Matematisk punkt kan ikke forenes med matematisk markering.Det betyder at relativitetsteorien ikke kan forenes med kvantemekanikken.Gentaget målepunkt viser at der er hukommelse,men det er et matematisk problem når et målepunkt kun er en prik eller markering pga atommålinger kun er makroskopiske og umålelighed - induktionsproblemer i atomfysikken.Derfor vides ikke om atompunkter eksisterer.-Se tillige kompendium Virkelig/Matematik.Jan A I S T Olsen.1996.

Der indeholder teoretisk matematik for varmeteori for atomet.-Energispænding giver trykstød og varmespænding(omsætning)-ulighedsteorier for varmebevægelse mm.- Vink nævneren er større end tælleren.Eksotisk mørkt varmestof er altså en varmekraft og limstof i rummet og i atomet.Matematikeren Gauss mener dog at energispændinger kan regnes i symmetriske felter og punkter,men matematikeren Gauss medtager ikke trykstød i selve feltet som stammer fra mørkt varmestof i atomet så feltet er bevægeligt og dermed er matematisk punktløst.

Kvantemekanikken bygger på matematikeren Gauss fysiske symmetriske feltteori,nemlig at der findes et atomfelt.Se Bohrs symmetriske atommodel.Maxwells ligninger bygger tillige på matematikeren Gauss symmetriske feltteori medtager altså ikke trykstød(Hookes lov) i selve feltet.Læger og biologer opfatter cellen som energi-felt på baggrund af matematikeren Gauss symmetriske feltteori og Bohrs symmetriske atommodel.Matematikeren Gauss og fysikeren Bohrs mener tillige at fysik felt er homogen - fast årsag og virkning og anerkender ikke at der kan være trykstød i feltet.Generelt vides ikke hvad et fysisk felt er,det er kun en teori med matematik.Psykoanalytikeren Freud anvendte matematikeren Gauss symmetriske feltteori,som Gauss mente er homogen.Matematiken Gauus anerkendte ikke punktløshed i feltteorien.Altså Newtons 2. lov F=ma gælder kun fra et punkt til et andet punkt - ret linje mellem to forskellige punkter.Atomet kan antages at arbejde - Hookes lov A=+/- ka og arbejdsprocesser(eksotisk mørkt varmestof) betyder tillige at atomet også er punktløs i rummet og i atomet.Heisenbergs ubestemtheds-princip betyder derfor at atomet kun kan regnes statistisk angående hyppighed og kun sandsynligvis,derfor er analytiske beregninger for atomet er ugyldige,fordi en atommåling kan være krone,plat eller højkant possibiliteter pga måleinkapaciet af atomet.

Heisenbergs ubestemtheds-princip betyder at det ikke er possibelt at måle fast årsag og virkning(årsag=virkning-Newtons mekanik)i atomet,derfor er matematisk manipulation legitimt i atomfysikken,men opdatering og forsigtighed er dog nødvendig.Altså et kvantespring i Bohrs atommodel kan ikke sidestilles med arbejde.Bohr antager at kvantespringet sker uden ydre kraft(uden bevis for årsag og virkning-vupti siger Bohr) da atomet er i egen tilstand.Der er forkert idet antagelsen ikke korrespondere med klassisk fysik.

Kvantemekanikken er derfor ikke bindende atomfysisk.Bohr har altså ikke bevist at Newtons 2. lov gælder for atomet,da Heisenbergs ubestemthed-princip forklarer at elektronen er på ubestemt rejse.Den ubestemte rejse for elektronen kan forklares med skiftende energispændinger i det fysiske felt - plastisk felt samt eksotisk mørkt varmestof.Energispændinger i fysisk felt kan fortolkes som et tyngde felt.Når atomet er i bevægelige arbejdsprocesser kan fast årsag og virkning være en vaneforestilling.

Spørgsmålet er altså om der er fast ekendelse når der er varians i atomfysikken.Se filosoffen Hume.-Statistik er kun beregning af faste muligheder-hyppigheder.Målinger kan være krone,plat eller højkant.Der er altså problemer med målehyppighedens fasthed i atomfysikken,da der er varians og umålelighed og fordi atomet bevæger sig i bevægelig plastisk fysik varmefelt.Det er derfor tvivlsom om Kants teori om årsagsregres og dermed dennes teori om rummets årsagskæder er holdbar for atomfysikken.Eksempel Semmelweiss tilfældet.

I Jean Perrin undersøgelse kan vand opfattes som fysisk varme - og energispændingsfelt der påvirker transperant proton og atom til at sitre i pollenkorne som giver små puf,som kan supplere med vandmolekylernes stød på pollenkornenes partikler.Der er tale om kompleksitet da der ingen beviser er for at proton,atom og partikler er massive kugler.Massiv substans i atomteorien er kun en teori,det er en død substans når henses at der eksisterer liv.-Der er altså abstrakte bevægtilstande i atomet og rummet.Når der foreligger umålelighed er alle hidtidige atommodeller og disses matematik abstrakte.

Abstrakte atommodellers matematiske regne-principper er ukendte,når der er tvivl om atomfysikkens - atommodellers og fysiske felters symmetri og grænser pga eksotisk mørkt varmestof.Fysikeren Newton teori for atomet og proton er ufuldstændig da han ikke har nogen varmeteori for atomet og proton.Atomfysiker Bohrs atommodel er derfor ufuldstændig da de kun anvender Newtons mekaniske principper.Atomar varmeteori betyder at rummet og atom er tidsafhængig og kan være asymmetrisk,men proton er vedvarende substans i rummet og for atomet,som er dannet i tiden efter Big Bang.Proton indeholder eksotisk mørkt varme limstof.Dette stof er ikke med i standardmodellen men kan betegnes med symbolet ~X i standardmodellen.Semmelweiss tilfældet synes derfor at være atomart asymmetrisk da der ikke kan findes en matematisk bindende orden.Teorien er at asymmetri opstår ved varmetilførsel gælder ikke kun molekyler men gælder også atom og proton.Varmeteorien betyder at atomet består af konstantvariabler og energispænding da der foreligger varians,plasticitet og emergens i atomprocesserne.

Varme er altså integrerede processer i atomet og tyngdefeltet pga eksotisk mørkt varmestof.Om varmen er iboende i atomet eller det kun gælder tilført varme er et målekomplekst problem og er tillige matematisk komplekst.Drømme kan tænkes at stamme fra varme og energispænding fra proton og ato m.S e Ko mpe ndiu m V irke lig hed/ mat emat ik 1 996 af Jan A I S T ol sen .

Varmetilførsels effekt i Semmelweiss tilfældet er derfor umålelig,komplekst og uberegneligt derfor kun grafisk oversigt.Teorien er at varmeeffekter giver energispændinger og derfor findes rumbevægelser og indre atombevægelser.Eksempelvis:Dybhavsfisken har formentlig ikke bare ydre varmetilførsel,derfor kan der være indesluttet varmestof i proton og atom-eksotisk mørkt varmestof da der ellers ikke kan ske fordøjelse i cellerne.Eksotisk mørkt varmestof må være en del af de biologiske processer.Heraklit siger at alt kan gøres flydende,derfor er atomet også flydende-derfor varmeteori for atomet og matematisk ulighedsteorier.

Matematisk ulighedstegnet repræsenterer den imaginære del af atomprocesserne og de biologiske processer.Bohrs atommodel er altså formet af ham selv(ad homini),derfor mangler generel videnskabelig troværdighed.Bohr har altså ikke bevist at atomet er en mekanisme.Evolutions udvikling med varians kræver altså flydende atomstof.Varm flydende atomstof har integreret sig til mekanikker ved evolution over tid.Mekanikker er ufuldstændige,mens en mekanisme er fuldstændige.Derfor er der atomar umålelighed.Når atomet opfattes som en mekanisme er varme integreret del af mekanismen,mens i en mekanik opfattes varme som en del af selve mekanikkens processer.Varme kan ikke ødelægge en mekanisme,men varme kan ødelægge en mekanik.Derfor er mekanisme matematisk analytisk mener Newton,Bohr m.fl,mens mekanikker kun er matematisk sandsynligvis.

Varmeteorien for atomet forstyrrer teorien om årsag og(=)virkning(mekanisme) i atomfysikken - filosoffen Kant - i videnskaben. Sml Heisenbergs ubestemtheds-princip.Det tyder på at atomfysikken må bygge på plastiske mekanikker,da der er eksotisk mørkt varmestof i atomet,varians,instabilitet og emergens.Derfor er et forsigtigheds-princip absolut nødvendig,fordi matematik kun er et forsøg på at finpudse i videnskaben da der er substantiel umålelighed af atomet i høj- energi fysikken.Kvantemekaniske stukturlove i flydende fysisk felt kan have eksisteret før Big Bang,men kan ikke bevises ved atomfysikkerens forsøg pga mørkt eksotisk varmelimstof.Det er uvist hvordan matematik sprog er,når der kun er antaget at være kvantemekanisk strukturlove i rummet og i atomet,fordi fysisk felt og atom er energisammensat.Atomet har altså udviklet sig til bevægelige kvantemekaniske strukturlove i et flydende fysisk felt med eksotisk mørkt varmelimstof efter Big Bang.Materialisering må derfor antages at være plastisk,rumme varians og være "instabil".Eksempelvis stjerner og sole er flydende fysiske felter(kogeprocesser)med mørkt eksotisk varmelimstof der kan materialisere lys+varme mm.Det er altså kun atomfysiske strukturlove da der er atomvarians.Eksempelvis Mendels arvelove og arvelære bygger på mekanisk fordeling,men selve variansen ligger i protons strukturlove - variable plastiske energimønstre i proton.Se Virkelighed/Matematik:Universet,Symbol og mennesket.1996.Jan A I S T Olsen.

>

Diskussionen er derfor om to forskellige menneske har samme proton,når der er plasticitet,varians,"instabilitet" og emergens og dermed gælder der kun stukturlove for proton.Der kan være tilfældigheder i materialiseringen af proton - varmeteori.Der er altså problemer med de videnskabelige generelle informationers troværdighed.Cern-centrets problem er at de ikke ved - kan ikke bevise - om de anvendte protoner til kolllision er uberørte fra Big Bang fordi protoner har været på en indviklet varmerejse som har indvirket på protonens energisammensætning siden Big Bang.Det er derfor tvivlsomt om standardmodellen præsenterer proton fra tiden omkring Big Bang.

Kort resume:

Hvis atomet er en mekanisme da kan der være en skaber-Gud,som ikke kan bevises af de troende derfor er det videnskabelige dogmer da det ikke ved måling kan bevises at atomet er en univesiel mekanisme.Der er måleinkapacitet.Mens plastiske atom procesmekanikker kan udvikles ved evolution på grund af eksotisk mørkt varmestof.- En måling i atomfysikken er et dogme for fysikerne da der foreligger atom umålelighed - Schrødingers Kat,hvilket betyder at videnskabsdogmer indenfor atomfysikken er ikke godtgjort.Der er videnskabelig årsagsløshed.Dogme er en læresætning som ikke kan modsiges,Dogmet årsag og(=) virkning i videnskaben er ikke dokumenteret i atomfysiken pga substantiel atomumålelighed,Heraklit - varmeteori,Heisenbergs ubestemtheds-princip og filosoffen Hume.Heisenbergs ubestemtheds-princip betyder at det ikke vides hvor et måltal hidrører fra i atomfysikken.

Risikoberegninger kan ikke sidestilles med matematisk bevis da det bygger på ukendte udfald(der er kun en chance for udfald).Der er uendeligt antal udfald i atomfysikken da der er eksotisk mørkt varmestof i atomets tidsprocesser og rummet er endeløst.Der er tillige ukendte udfald i atomfysikken fordi der er umålelighed,derfor er det ikke muligt hypotetisk at finde disses udfalds matematiske sandsynlighed.Mange plastiske mekanikker er ukendte i atomet fordi der foreligger umålelighed.Risikoberegninger i atomfysikken er uholdbare pga umålelighed og eksotisk mørkt varmestof.Når der er umålelighed er det ikke mulig realistisk at beregne chancen for hyppighed(virkning) i atomfysikken fordi den ikke kan bevisligt relateres til en bestemt årsag i atomet.Sml Heisenbergs ubestemtheds-princip.

Bohrs teori om statistiske hyppighed(virkning) for elektronbaner i atomet er årsagsløse,når der ikke kan findes(kan påvises) en bestemt årsag til en bestemt virkning må det opfattes som at måltal er årsagsløst fordi der forligger umålelighed i atomfysikken.Det er et matematisk dogme.-Bohr mener at atomet(atommodel) er uafhængig af fysiske felter - altså ikke forbunden med årsag og(=) virkning,mens Virkelighed/matematik mener at atom og flydende fysiske felter er komplekst forbundne i arbejdsprocesser.

Arbejdsprocesser i atomet betyder at det er kraftvariabelt og varmevariabelt,hvilket er kimen til varians.To forskellige terningkast med samme terning med forskellig skjulte kraftpåvirkning kan give samme udfald.Der er altså indre varians i hyppigheden.Der gælder tillige at samme skjulte kast med samme kraftpåvirkning med en terning kan give forskellige udfald.Der er altså ubestemthed i udfald og hyppigheden i atomfysikken pga umåleligheds-princippet.Det betyder at kastet i rummet har tilfældigheder.Derfor er matematiske hyppigheden upålidelig.- Det er ikke possibelt at vide hvordan en forsøgsopstilling skal være indrettet for at bevise et terningskast eller møntkast videnskabelige lovmæssighed.

Det er ikke possibelt at matematisk bevise årsag og(=) virkning for flere terningkast eller mønt med samme terning fordi der er ukendte udfald(højkant).Umålelighed i atomfysikken betyder tillige at der ikke kan findes en matematisk sandsynlighed for årsag og(=) virkning i atomet.Atomet er altså på rejse i rummet fordi der er varians i den indre hyppighed.Rejsen i rummet kan altså ikke beregnes som en mekanisme.Semmelweiss tilfældet viser altså at der sker en kompleks energiforandring i atomerne,der ikke kan forklares med en bestemt årsag og bestemt virknings doktrin eller en statistisk hyppigheds doktrin.-Intet er absolut måleligt betyder at der er årsagsløsheds problemer i måltal i atomfysikken mm.Det er en diskussion om der er bestemt årsag og bestemt virkning(mekanisme-invarians) eller årsagsløshed(ikke mekanisme) i videnskaben men der kan være relationer-varians i atomet pga umåleligheds-princippet,plasticitet og varmeteorien mm. i atomet.

Det skal altså bevises at der er bestemt årsag og bestemt virkning for at der foreligger en mekanisme hvor efter almindelig matematikteori kan anvendes.Disse ligninger er faste,mens kvantemekanikkens ligninger er løse fordi der er umålelighed og varmeteori i atomfysikken.Der er indbygget umålelighed i ligningerne.Simple ligninger er mere faste end komplekse ligninger.Derfor foretages ofte en matematisk uvidenskabelig og uforbindende reduktion af ligningerne for at begrænse den indbyggede umålelighed i ligningerne.Der kan altså ikke verificeres i atomfysikken,derfor forbliver atomfysikken på teoretisk plan med løse ligninger.Matematisk mainpulation er derfor legitimt og nødvendig sammen med et forsigtigheds-princip,fordi filosoffen Descartes mente at mekanisme og årsag og virkning(invarians) er sammenhængende og almindelig matematik kan anvendes,hvis der ikke er årsag og virkning er der årsagsløshed - kaos.

Årsagsløshed kan begrundes med at der er eksotisk mørkt varmestof i rummet og i atomet fordi det kan være flydende således at årsag og virkning kan ikke genkendes,da atomet stofpartikler og kraftpartikler kommer i uorden pga varmepåvirkning - varmetrykbølger.-Heraklit.Varians kan betyde at der er noget flydende i atom substansen.Hvilket kan forklare en fjeders elasticitet se Hookes lov.Efter Bohrs model skulle fjederen knække,da atomet efter Bohrs model kan ikke udstrækkes når der trækkes i atomet.Når der er en del af atom substansen er flydende kan der ikke foretages reelle målinger,men der kan kun foretages beregninger.Der foreligger umålelighed.Årsagløshed kan dog betyde at der er indre relation i atomet alligevel pga umålelighed,plasticitet,emergens(relationerne udvikles i rangorden-trinvise processer i tid),varians og eksotisk mørkt varmestof.Grunden til at atommåltal er sløret begrundes med en matematisk varmeteori for Hookes regellov om at atomet er i komplekse arbejdsprocesser(sitrene) i et flydende fysik felt,fordi atomet er selvvarmende(holder på varmen - eksotisk mørkt varmelimstof i atomet) - dybhavsfisk og rummet er i accelerations vækst - varme trykbølgekraft i atomet.

Big Bang er en varmekraft trykbølge,der er en intuitivt redukseret teori til energispænding og tryk,hvilket er nødvendig fordi umåleligheds-princippet gælder atomfysikken.Se kompendium Virkelighed/Matematik.Jan A I S T Olsen.1996.

Kompleks varmeteori betyder at det er vanskeligt at mene at der er iboende mekanismer(symmetri-atomet er tilpasset) og almindelig matematik i naturen,men at der nok findes iboende relationsmekanik(symmetri og asymmetri-atomet tilpasser sig) med dertil hørende matematik i naturen.Einstein aksiom for atomfysik er ikke brugbar for hans egen matematik herfor,men er brugbar for ovennævnte relationsmekanikker,fordi aksiomen anerkender partikel-ubestemthed og energi- ubestemt,mens Einsteins egen rum - og atom matematik bygger kun på mekanisme med årsag og virkning.

Einstein mener derfor at relativitetsteori har en indre mekanisme i mekanismen ved lysets hastighed og han mener den har fast mål-mekanisk mønster.Tyngdekræfter for Einstein og Newton har fast mål.Den indre mekanisme i relativitetsteorien kan sættes ind(substitueres) i kvantemekanismens ligninger under massen-m(hvile) ved lysets hastighed - m(vandre)=kxm(hvile) eller lignende.Tyngdekraften er skjult i m(vandre) i ligningerne.Derfor kan disse ligninger ikke omregnes efter substition,fordi tyngdekræfter kan have flydende mål på grund af eksotisk mørkt varmelimstof - plastisk mønster.Problemet med det fast mål for tyngdekraften er rummet er i accelerations vækst hvilket implicerer atomet- Vaner dækkes matematisk af statistisk hyppighed,men kompleks varmeteori og varians(atomet rummer flydende atomsubstans) betyder at der findes ubestemte hyppigheder.

Bohr mener dog at tilfældigheden i atomet kun rummer bestemte målbare hyppigheder på trods af den komplekse varmeteori.Bohr atommodel om kvantespring vil virke når der er energispændinger og trykbølger på elektronen i fysiske flydende felt.Feltet er i tilknytning til atomet.Kvantespringet årsag og virkning kan forklares på den måde.Matematisk teori om flydende fysisk felt,som Bohrs model må suppleres med,findes i Virkelighed/matematik i kapitel 5.Der tillige viser at der er trykstød i selve atomet sml Hookes lov.-Heisenbergs ubestemtheds-princip betyder at elektronen er på ukendt rejse,derfor kan ubestemt hyppighed eksistere i Semmelweiss tilfældet,hvorfor matematisk manipulation er nødvendigt med forsigtigheds-princip.

Opdatering/optimere af behandlingsprocesser med matematikeren Francis Galton ved parallelundersøgelser er nødvendigt i Semmelweiss tilfældet - opklaringsmetode,fordi statistisk varians omfatter ikke flydende mål i atomet.P(A)=gunstige udfald/mulige udfald kan ikke anvendes pga flydende mål,umåleligheds-princippet og atomsubstans kompleksitet eftersom protons stofpartikler og kraftpartikler er i uorden pga ~ X varmepåvirkning,hvilket betyder at der er uorden fordi der er skjulte udfald.Der kan være monentant flydende udfald.Semmelweiss tilfældet er altså et højenergi fysisk problem.Atomkollisioner mangler indre mekanismen fordi der er flydende atomsubstans pga vækstprocesser.Opgørelse i Semmelweiss tilfældet tyder på flydende atomstof og eksotisk mørkt varmestof i atomet fordi opgørelsen ikke kan gøres til en almindelig matematisk mekanisk opgørelsen.Der er problemer med at matematisk at beskrive udfald og hyppighed ved flydende mål.Derfor er en vurdering af hvilket plastisk mønster der er mest stabilt i behandlingsprocesser i Semmelveiss tilfældet,da der er varians i atomet på grund af en teori om flydende substans i atomet(eksotisk mørkt varmestof) og atomet er i komplekse arbejdsprocesser.

Derfor kan almindelig matematik ikke anvendes.Bohr model er altså kun energiopgørelse for atomet.Når der er fysisk flydende felt - rummet er også et flydende fysik felt - og trykstød i atomfysiken må den bygge på andre matematiske principper end de hidtidige anvendte almindelige matematik principper i atomfysikken.Der må gælde et matematisk bevægelses-princip i atomfysiken.Hidtidige atomligninger skal transformeres med uligheder da atomsubstansen tillige er flydende pga kompleks varmeteori og varians - Heraklit og filosoffen Hume.

Bohr kan ikke bevise at atomet har fast mål,fordi atomet kan have flydende mål pga varians - Eksotisk mørkt varmlimstof.Flydende substans i atomet gør mekanisk matematiske opgørelse i atomfysikken ufuldstændige og forkerte.Atomets kerne kan tillige sitre som følge af flydende stof og substans.Varmeteorien er kausal med flydende mål.Flydende mål er indeterministisk(herunder asymmetri),derfor er Rene Descartes filosofi kun en reduktion til fast mål-mekanisme(kausalitet,determinisme og symmetri) ved matematik.Det er uforbindende ligninger pga reduktionen.Kvantemekanikkens ligninger er en filosofisk reduktion efter Descartes filosofi,fordi varmeteori og flydende mål gør det tvivlsomt om naturen er en mekanisme.- Bohr mente at kvantespringet er en guddommelig kraftmekanisme som er iboende i naturen uafhængig af årsag og virkning.Derfor kan atomet måles direkte.Kvantemekanikken er dog ikke korrespondent med klassisk fysik da den mangler årsagsforklaringer,atomet er umåleligt efter højenergi fysikken og flydende mål.Bohr mente tillige at atomet har en guddommelig mekanisk statistik(Boltzmann),mens Newton og Einstein mente at atomet kun har en guddommelig årsag og virkning.De mente derfor at alle matematiske tegn er rationelle tegn pga årsags guddommelighed.Herimod er filosofferne Kant og Hume som anerkender matematisk konjunkturtegn som rationaliseres af de matematiske regler.

Der er et teologisk hul her da biblen ikke omtaler flydende mål i sin tekstberetning.Filosoffen Hume mener derfor at årsag og virkning er en vaneforestilling da det er uklart hvilket dokumentationsniveau der skal til for at måle et atom på grund af umåleligheds-princippet og flydende mål.Derfor er matematiske mekanismer kun manipulationer og måleoptimerede,der kun er standardmål.Bohr mener at standardmål kan regnes direkte i atomfysikken eftersom atomet efter hans opfattelse er mekanisme,der tages dog ikke hensyn til flydende mål i atomet.Rummets udstrækning og flydende mål betyder at proton og atom er en ladninsspændt og sammenklistret(af "masseløse" partikler) membran eller bølge.Masseløs partikler som er i standardmodellen har ingen gravitationseffekt hvorfor de må være klistret sammen af et eksotisk mørkt varmelimstof.Matematisk korrigering af standardmodellen er ~X prik (E(1)+E(2)+E(3)).Eksotisk mørkt varmelimstof har gravitationseffekt.Vedvarende accelerations udvidelses i rummet tyder tillige på eksistensen af eksotisk mørkt varmelimstof i proton,atom og flydende mål.Varmeenergi er ubegrænset i rum og tid efter den klassiske fysik.Der findes ingen superposition for varmeenergi,fordi varmeenergi(kraft)er flydende mål.Specialfunktion for konstantvariabel k(x):=Konjunkturproces/Strukturlove:=E(kin(y))/E(pot(x)) i proton og atom.k(x)- funktionen er på matematik prikniveau.k(x) er funktionsprik for flydende mål.Matematikeren Francis Galton anvendes for at finde koefficienter for k(x). Se Semmelweiss tilfældet.Flydende mål skrives som forholdsprocesser og ulighedstegnet er forholdsprocestegn.Flydende mål(bevægelsesmål) er en matematisk forholdsproces.Flydende mål gør uklart hvilke matematiske tegn og regler der gælder for atomet eftersom matematiske og klassiske fysiske regler rationaliserer de matematiske tegn.Når den indvirkende grund er ukendt kan der ikke regnes mekanisk(årsag og virkning),men der må optimeres - det er komplekst.Den indvirkende grund må derfor bevises for at der kan regnes mekanisk troværdigt fordi der er flydende mål.Flydende mål er komplekst forbunden med fast mål,hvorfor matematisk rationalisering er nødvendig.Der er tillige hermed et videnskabeligt gentagelsesproblem i atomfysikken,fordi atomet også kan reproduksere.Det betyder at der er vækstpotentiale og kinesisk energi i proton og atomet. - Se kompendium Virkelighed/matematik.Jan A I S T Olsen.1996.

Afslutning - Heraklit:

Det vides ikke hvor meget vand(kvantitet) og hvordan(kvalitet) der løber gennem åen når atomet rummer flydende substans,fordi flydende mål(bevægelsesmål) kan rumme ulighedsprocesser.Computeren medregner ikke flydende mål da den er analytisk-teknisk opbygget.Håndfaste mål er derfor ikke nok i videnskaben.Det betyder at atomfysikken og atomer er ikke analytisk,hvorfor matematikeren Francis Galtons matematik for empirisk analyse må anvendes.Altså når der foreligge måleinkapacitet af atomet kan kun anvendes matematikeren Francis Galtons principper,som tillige anvendes i klassisk fysik.Derfor mangler der dokumentation for at atomet er en analytisk mekanisme efter fysikeren Newtons og matematiken Rene Descartes forskrifter om guddommelige/verdslige mekanismer.Når der mangler måledokumentation for atomet kan det pointeres at filosoffen Hume mente at guddommelige/verdslige mekanismer kan være vaneforestilling i videnskaben.Francis Galton matematik viser at Bohr har regnet sig frem til en udefinerlig pseudo-mekanismen for atomet i atomfysikken,fordi Bohrs atommodel forklarer ikke varians eftersom det er en matematisk mekanisk model.Umålelighed er et princip pga flydende mål.Umåleligheds-princippet betyder der er ufuldstændighed i de matematiske aksiomer - forskrifterne. Se tillige matematikeren Gødel.Euklids geometri er tillige ufuldstændig da rummet er i acceleration,hvorfor Einsteins relativitetsteori kun er en pseudo-teori.- Når atomet ikke er målbar, er usikkerhed i måltallene ligegyldig-et enkelt voltmeter kan ikke måle atomsubstansen i følge højenergi fysikken og flydende mål,da umålelighed betyder måleinkapacitet.Der er problemer med den videnskabelige troværdighed for årsag og virkning i atomfysikken da der er flydende mål i atomet,hvorfor matematikeren Francis Galton skal anvendes i atomfysikken.-Darwins evolutionsteori bygger på at varians dannes af en overlevelsesmekanisme med konkurrenceparametre,men det kan dog ikke udelukkes at varians bygger på flydende mål i atomet(proton) og dets processer.Atomet(protons) arbejdsprocesser kan sammenlignes med klassisk fysiks A=+/-k(x)a - Hookes lov,fordi eksotisk mørkt limvarmestof er flydende sudstans i atomet.Bohrs model (delta)E(arbejde)=h(kraft)Xfrekvens(arm) og kvantespring.Bohrs model mangler korrespondens til klassisk fysik om arbejde for årsag og virkning.Atomet arbejder ikke efter Bohrs model fordi den bygger på kvantespring eftersom årsag og virkning ikke er konnekte ved et kvantespring.-Hookes lov Arbejde=+/-k(x)a kan forklare arbejdsprocesserne i Schrødinger ligning - atommodel,som er en matematisk tegning pga umåleligheds-princippet.Det kontradiktoriske energi-princip gælder for Schrødingers atommodel og når der er flydende mål.Tyngdekræfter består tillige af kontradiktoriske kræfter - eksotisk mørkt limvarmestof er grundlaget for kontradiktoriske kræfter.Mekanisk energi-princip(årsag-virkning) er ikke kontradiktorisk.Når der er flydende mål betyder det at ligninger kun er reserveligninger - standardnormal-ligninger,fordi der er grænse i erkendelsesprocesserne - Intet er absolut måleligt er gyldig.Det vides altså ikke om der findes en iboende kompleks mekanisme for atomet.Teoretisk kan der være fjederkvant:=elastikkvant i proton(atom) når der er flydende mål.Kant,Newton,Bohr,Einstein m.fl. mente at atomet er under indflydelse af mekanisk mål.Proton og andre partikler må derfor være derfor massive og kugleformede.Hume mente atomet er under anden indflydelse.Atomet kan være under indflydelse af flydende mål.Proton og andre partikler må derfor være transperante,plastiske og med varmestof. Matematisk er atomfysikken derfor inkommensurabel,hvorfor matematikken må bygge på matematisk gennemsnit -matematikeren Francis Galton metode.Umåleligheds-princippet betyder at det ikke vides hvordan atomet(proton) er under indflydelse fra omverdenen.Energierne i atomet,det være sig elektron og bølgekvant, følger tyngdekræfterne i atomfeltet - Eksempelvis Hookes lov for kræfterne mellem proton og disse energier.For tyngderkræfter gælder altså et elastik-princip,fordi rummet er i accelerations vækst,hvilket også har betydning for atomet opbygning og indre bevægelser.Flydende mål betyder at der findes konjunktur-energier i atomet der er afhængig af tid,fordi der er en varmeveksling i atomet pga eksotisk mørkt varmelimstof og bevægelig tyngdefelt.Proton i rummet har længere levetid da der er koldere i rummet og eksotisk mørkt varmlimstof er under indflydelse af rummets temperatursvingninger.Derfor gælder Newtons 1.lov ikke generelt fordi den kun omhandler jævnbevægelse i rummet og atomet.-Schrødingers atommodel med Hookes lov(bevægeligt tyngdefelt - sitren) er mere matematisk kontinuert end Bohrs atommodel med kvantespring.Fjederens(elasikkens)svingninger skal være synkrom med bane-svingningerne i Schrødingers atommodel.I rummet er tyngdekræfter konnekte med andre kræfter.Bohr atommodel mangler konnektitet fordi den inkluderer kvantespring.- Videnskabsproblem er altså hvordan atomfysiken skal konnektes pga kompleksitet og umåleligheds-princippet.Redelighedsudvalget undersøger om der er dokumenteret årsag og virkning eller om der er konnektet af forskeren.Computeren og andre tekniske opstillinger er ikke en videnskablige da de er ad homini konnektede tekniske installationer.Der kan kun konnektes når der foreligger måleindicier på grund af måleinkapacitet.Der gælder derfor et forsigtigheds-princip.Når der er absolut matematisk kontinuitet og absolut måleobjektivitet kan der regnes i årsag og virkning men der gælder dog flydende mål for rummet og atomet.Aksiom:Der er altid måleinlapacitet i måleøjeblikket(observationsøjeblikket)i atomfysikken når der er flydende mål og varians.-Derfor er argumentet om at matematiken er iboende i natueren ikke bevisligt gyldig.Videnskab er at undersøge hvordan naturen er konnektet,men umåleligheds-princippet fører til at det er nødvendigt at ad homini konnekte.Derfor er som sagt updatering og et forsigtigheds-princip videnskabeligt gyldigt.Den videnskabelig ramme(paradigma) må ændres når der er flydende mål,fordi atomprocessen nødvendigvis ikke er en mekanisme.Eksotisk mørkt varmelimstof har den evne at lagre energi i rummet og atom .Det kan tillige omsættes i energiprocesser fra atom,men i Semmelweiss tilfældet er atom-omsætteligheden ubestemt og dermed er der også matematisk ubestemthed.Bohrs atommodel som kvantemekanikken bygger er også partikel-omsætnings ubestemt fordi det ikke vides hvordan elektronen kolliderer på sin rejse med andre partikler ved kvantespringet.Forurening kan ødelægge den lagrede energi i atomet så energien ikke kan omsættes til vækst.Schrødingers atommodel kan altså omsættes til en klassisk atommodel med Hookes lov og Newtons 2. lov med elastisk tyngdekraft.Se Virkelighed/matematik.Ubestemt omsætningen fra passiv atomenergi til aktivenergi kan skrives matematisk med minustegn(frigør) og ulighedstegn(ubestemt).Der er altså problemer med den matematiske nominalisme mm.Samfundsvidenskaberne bygger tillige på nominalisme.Staten støtter sig oftes til kultur-normale og sjældent til de kultur-radikale.Efter menneskeretighederne er individet beskyttet mod kultur-nominalisme mm. fordi det har ret til frihed.Virkelighed/matematik.Jan AIST Olsen.1996.

Videnskaberne bygger altså på årsag og virkning - mekanismer derfor må antages(hypotese) at være en normaltilstand og dermed er der en normalitet.Se Platon.Det harmonerer ikke med flydende mål,varians,mørkt limstof og ubestemt omsættelighed i atomet Se Sokrates lære.Universelle slutninger mm. kræver at der er påvist en universiel normaltilstand.Eksempel herpå er modus ponens og modus tollens.Computeren er kun videnskabelig holdbar for videnskabsmanden hvis denne har den tro at der eksisterer en universel normaltilstand i rummet og atomet.Videnskabeligt har Sokrates ret ifølge Nobelpris komiteen i 2011,men Platon opfattelse er et videnskabeligt kompromis.

Intet er absolut måleligt betyder at observationstal er ~X rummål.Matematiken er derfor ikke eksakt men er kun analytisk.Når der er lydbølger i rummet må det betyde at atomet sitre og derfor er der ~X rummål.Med Hookes lov og Newtons 2. lov kan lydbølgernes svingninger matematisk regnes. Når atomet sitrer er faste atommåltal ubrugelige på grund af måleinkapacitet.Atomet sitrer uregelmæssigt fordi der er varians.Det er altså ikke bevist at atomet er matematisk kontinuert.Planck konstant-kvant h har ingen bølgenatur fordi en kvant kun er en energiportion som anvendes i kvantemekaniken af Bohr på matematisk kontinuert metode.Kvantisering er ikke bindende når det ikke vides om matematik er iboende i naturen fordi intet er absolut måleligt betyder at der er måleinkapacitet af naturen.Atommatematik er derfor ikke et mekanisk talpusleri da atomet er i ~X sitrene bevægelsesprocesser - E:=(E(kin(y))<+>(E(pot(x)))-~X-tilstand.Der findes altså andre tilstande end den gasformige,flydende og faste tilstand pga mørkt eksotisk varmelimstof og Newtons 1.lov er falsifiseret.Derfor er Schrødinger atommodel,som er en matematisk komposition, mest adækvat når atomet sitrer - Sml Heisenbergs ubestemheds-princip.Se Virkelighed/matematik.Jan A I S T Olsen.1996 som rummer matematisk analytisk varmeteori for rummet og atomet.Hvor varmekraft sammenlignes med fjeder-Hookes lov.-Varmelednings-principper for rummet og atomet.Varmeledningsligninger kan skrives som matematiske "arbitrære" rækker.Og sml Jean-Baptist-Joseph Fourier(1768-1830 Frankrig)-varmeledningligninger i Theorie Analytique de la Chaleur(analytisk varmeteori).Virkelighed/matematik handler om matematik er iboende i naturen eller ej,idet det ikke vides hvad der er matematik bevis - evidens for rummet og atomet pga måleinkapacitet og varmeprocesser fra mørkt eksotisk mørkt varmelimstof.Intet er absolut måleligt betyder tillige at korrekt matematisk afbildning - holomorfi og isomorfi ikke er possibelt af rummet og atomet,fordi eksistensen af fysisk punkt ikke er bevist derfor må forsøges at måle så effektiv så muligt.Konstantvariabler-k(x) opstår pga varmetrykstød -proceskvanter hvorfor grafer bliver arbitrære og kun kan regnes tilnærmet.Det menes altså at ulighedstegnet eksiterer i rummet og atomet og giver dermed plads til eksotisk mørkt varmelimstof.Eksempelvis er vand ved 90 grader mere plastisk og mere sitrende end vand ved 20 grader.Derfor må der eksistere et eksotisk mørkt varmelimstof i atomet og rummet.Newton 1.lov er forkert om jævn-bevægelse da der er temperaturskift i rummet og sammenlign Semmelwiess tilfældet i Virkelighed/matematik,Jan A I S Traugott olsen.1996.Derfor er der problemer med årsag og virking i atomfysik og sml filosoffen Hume om vaneforestillinger i videnskaben.Juridisk er det svært at forstå ond vilje som forsæt når atomet sitrer som følge af eksotisk mørkt varmelimstof.Der må udvises juridisk forsigtighed og tilbageholdende i den juridiske proces.Vilje og atomsitren er ikke korrelate,men der er en kompleks overgang.Overgangen er en matematisk relation.Relation er A---> B,men gængs videnskabsopfattelse er ækvivationen A=B i atomfysikken mm.Der er altså indbyggede konflikter i mennesket.Derfor er det bl.a svært at anvende forbrugeren som instrument i markedsøkonomi.Hvis mørkt stof er et grundstof tilhører det standardmodellen men da det tillige er et varmelimstof er uden standardmodellens matematik.Derfor er det periodisk system en unøjagttig beskrivelse af atomer,grundstoffer og molekyler da standardmodellen bygger på det periodiske system og Bohrs atommodel.Varmekraft kræver en anden matematik for atomet da eksotisk mørkt varmelimstof er i sammenhæng med proceskvanter og det derfor tillige er tvivlsomt om eksotisk mørkt varmelimstof er et grundstof.Varmekraften er drivkraft i rummet og atomet.-Drivkraft antages at eksistere ved Nobelpris komiteen prisuddeling i 2011 i fysik - og sammenlignes med fjederkraft i atomet i Virkelighed/matematik.1996.Den er ikke jævn bevægelse - se Semmelweiss tilfældet i Virkelighed/matematik af Jan A I S T Olsen.Dermed er Newtons 1.lov -jævn bevægelse falsificeret.Nobelkomiteen mener imidlertid at atomfysikken kun kan løses indenfor periodiske system,Bohrs model og standardmodelen da de mener at Newtons 1.lov gælder universielt(iboende) for atomet,men komiteen har ikke bevis herfor.Intet er absolut måleligt betyder at ækvivation ikke er bevist i atomfysikken.Dette betyder at der er fejl i de atomfysiske ligninger da de bygger på ækvivation.Videnskaben bygger altså kun på en antaget ækvivation da vi kun er en del af rummet.Når der er varians er det tvivlsomt om mørkt varmelimstof er et grundstof i det periodiske system.Ligninger i atomfysikken skal være opbygget af konstantvariabler da eksotisk mørkt limstof er varmedrivkraft for atomet og som tillige gør atomet plastisk.Varmedrivkraft i atomet betyder tillige at det er svært juridisk at regulere effektivt og økonomisk at styre et samfundet effektiv. I et konkurrence samfund er det derfor svært at styre markedet effektivt mm.Det antages altså at der er en varmedrivkraft som giver proceskvanter(varmetrykstød ved varmeskift) i rummet og atomet.Rummet og atomet er i ~X tilstand og dermed er der varians.Derfor er der ubestemthed i atomfysikken som foreskrives i Heisenbergs ubestemts-princip og Humes filosofi.Det betyder at videnskabens teori om ækvivation og årsag og virkning som er et et bestemtheds-princip - se filosofen Kant - er utilskrækkeligt.De atomfysiske teori,ligninger og atommodeller mangler drivkraft.Teorier om drivkraft for rummet og atomet mm.Filosoffen Nietzsches opfattelse og filosofi påkræver at der er drivkraft der ikke er en gudskraft.Bohr,Einstein,Newton m.fl.mener at drivkraft er iboende i atomet og rummet og det derfor er en gudskraft.Problemet med denne anden drivkrav er om den er fast iboende atomet eller ej fordi den er en varmedrivkraft i eksotisk mørkt limstof og atomet og rummet er ujævn bevægelse.Iboenhed er imidlertid krav for eksistens og derfor skulle der være jævnhed i rummet og atomet hvilket observationer atomet og rummet ikke viser,der er også ujævnhed i rummet og atomet.Gudskraften er jævn og er en iboende drivkraft,men observationer viser ujævnheder i atom og i rummet hvilket tyder på at drivkraften i rummet og atomet ikke er gudskraft men en anden drivkraft.Det er derfor et problem hvordan videnskabelige observationer er skal håndteres da de kan være jævne som ujævne når der også eksistere varmedrivkræfter.Semmelweiss viser at varmdrivkraften er et matematisk problem da den er ujævn da der ikke kan findes en bevislig ækvivation i de oberservere måltal-makrostørrelser,fordi det ikke er possibelt at bevise at makrostørrelse er ligmed mikrostørrelse pga Heisenbergs ubestemtheds-princip for atomet.Derfor er der uligheder i atomprocessen videnskabsprocesser i almindelighed.Bohr,Einstein m.fl har ikke bevist at de observerede måltal i atomfysikken er atomtal pga måleinkapacitet.Heisenbergs ubestemtheds-princip betyder at der er uregelmæssig(ujævn) drivkraft i atomet og rummet,derfor kan det ikke bevises at observerede måltal er absolutte.Bohr bestemtheds-princip for atomet er falsificeret af Heisenberg ubestemtheds-princip pga Schrødinger Kat da atommåltal ikke kan identificeres.Der er ingen drivkraft i Bohr atommodel om kvantspring,men der kan være en iboende drivkraft i Schrødingers atommodel da elektronen bevægelse er en kontinuert bølgefunktion omkring proton.Intet er absolut måleligt er gyldig pga Heisenbergs ubestemtheds-princip.Der er fejl i kvantemekanikkens fundament da den bygger på bestemtheds-princippet i Bohr atommodel.Der er ikke bestemthed i Bohr model da den kun har kvantespring i sin model.Kvantespring er ubestemt.Fundamentet er fejl fordi bestemthed kræver fast drivkraft.Der er altså ingen fast drivkraft i kvantemekanikken matematik.Videnskabssætningen årsag og virkning er en ækvivation A=B og kræver et bestemtheds-princippet dvs invarians og gudskraften er jævn.Det er matematisk forkert kun at anvende ækvivation når der er ubestemthed i atomfysikken.Det er matematisk uklart hvilke matematisk principper der skal anvendes når der foreligger ubestemthed i atomet og rummet da atomar evigsmaskine og ækvivation ikke eksisterer pga procesforbrug og henfald,derfor gælder kun relationer A--->B da varmedrivkraften er ujævn og der er varians.Når der er procesforbrug og henfald er der en drivkraft.Der er ingen matematiskdrivkraft i A=B da B=A også gælder matematisk og varmedrivkraften også er ujævn.Staten er en retsædvane og anvender videnskabsdoktrinen årsag og virkning.Denne doktrin impliserer en teori om normalitet i samfundet mv se Ret og Retfærdighed af Alf Ross.Eksotisk mørkt varmelimstofstof er kun indlejret i atomet og er ikke iboende da det er et procestof som påvirker rummet og atomets stabilitet.Når der er processtof i atomet er matematisk ækvivation i atomfysikken utilskrækkeligt og utroværdig og derfor er der umålelighed i atomfysikken og ubestemthed.Anvendelsen af årsag og virkning i atomfysikken er kun en doktrin da teorien om Big Bang betyder at eksotisk mørkt varmelimstof kun er indlejret processtof i atomets substans.Derfor er der flydende mål i atomet.Det betyder at hidtidig matematiken om atomet kun er standarder.-Intet er absolut målelig betyder imidlertid også at der er generelt umålelighed fordi der er almindelig ubestemthed i samfundet mm.Derfor er det kun matematiske standarder,fordi årsag og virkning kun er en videnskabelig doktrin da proceskvanter i atomet også kan være ujævne. Varians betyder at der må være ubestemte proceskvanter.De kan være jævne som ujævne.Det menes at eksotisk mørkt varmelimstof er drivkraft i atomet og giver energispænding og bevægelseskift i atomet - Schrødingers komposition for en atommodel.Se om Heisenbergs ubestemtheds-princip og kompendium Virkelig/matematik af Jan A I S Traugott Olsen.1996. <

Teorien om Big Bang ,tidsmaskine og videnskabsteorien om årsag og virkning er sammenhængende da univeret opfattes som en maskine.Rejsen tilbage i tid er derfor possibel.Filosoffen Kant siger der årsagregres i rummet og dermed er der et univers.Kvantemekanikken grundlag er at der er tidsmaskine,men teorien om varians,flydende mål og acceleration og mørkt eksotisk varmelimstof i rummet betyder at der ikke eksisterer en tidsmaskine idet tilfældigheder ikke kan udelukkes.Derfor er der problemer med dokumentation for at der er et univers som er en maskine hvor der gælder årsag og virkning.Det kan være et grænseløst rum.I så fald er der ingen tidsmakine pga varmeledningteori i atomet som impliserer atomsitren.Derfor er der tillige problemer med dokumentation med om årsag og virkning også gælder for mennesket.Tidsmaskinens konstruktion i universet er svær at forstå når der findes flydende mekanik i atomet og dermed også i rummet pga proceskvanter.Vor galaxe er som en flodbølge som drives frem af eksotisk mørkt varmestof.Sml Huygens bølgeteori for lys som er imodsætning til Newtons partikelteori.En flodbølge i rummet har ingen afgrænsning.Når der er flodbølge i rummet må atomet arbejde for at udvikle bevægelse.Der gælder tillige at når solen(stjerner) skinner og brænder må atomet arbejde.For at atomet kan arbejde må det have drivkraft i form af indre energispændinger med eksotisk mørkt varmestof.Når galaxerne er flodbølger må matematikken være funktionsmatematik og er ikke Newtons klassiske mekanik.Atomet er altså komplekst fordi det består både af mekanikker og indre varmeenergi-funktionsprocesser - ~ X-fase.Bohrs kvantemekanik mangler matematisk fase-overgang.Eksotisk mørkt varmestof er næppe kurvebelagt da rummet er endeløst.I et endeløst rum er et koordinat system en afgrænsning,derfor er dets punkter ikke repræsentative og bindende for rummet.Videnskaben mener at der er en sammenhæng i alt -årsag og virkning og intet er tilfældig.Det betyder at de mener at alt er kurvebelagt,men det kan foreløbig være imaginært og delta t er konstant.Dermed er rummet målbart.Afgørende herfor er om f(-)=delta t om eksotisk mørkt varmelimstof er kurvebelagt.Det betyder at rummet har en steam,men da det ikke kan kurvelægges pga endeløshed og tvivl om delta t er en funktion(tilfældig kurve) eller konstant(graf) er rummet en flodbølge eller tidsmaskine.Matematisk forslag til hvordan denne steam drives frem i rummet af det indre i atomet.Problemerne herom se kompendium Virkelighed/matematik af Jan A I S Traugott Olsen som bygger på Schrødingers atommodel der viser at atomet svinger og dermed er rummet en flodbølge da der ikke kan bevises kurve-normalitet i rummet.Det er altså uvist i hvilket omfang kurvegrafer er matematiske bindende pga flydende mål i atomet.Det vil sige at der er uklarhed om fysiske effekters inhold og virkning i atomfysikken mm.Der er tillige problemer med de matematiske størrelser konstants i de atomfysiske ligninger da flydende mål pga eksotisk mørkt varmelimstof betyder at disse ligninger skal indeholde konstantsvariabler eller andre variabeltyper.Atomstatistikkens sansynlighed og udfald er derfor uklar pga flydende mål og varians.De gælder kun sandsynligvis.Det betyder at konstantvariabler eller anden variabel skal inkorporeres i atomfysikken ligninger mm. og Newtons 1.lov er falsifiseret.Flydende mål betyder at der kun findes matematiske overslag i rum - og atommatematikken da rummet er rammeløst.Når en galaxe sammenlignes med en flodbølge er det matematiske sprog kun relationer og mekanikker der kun er konnekte fordi en flodbølge bygger på at drivkraften er trykbølger(steam) i rummet,mens en mekanisme - tidsmakine bygger på at der er en trækkraft som drivkraft i universet.I tidsmaskinen er alle udfald forklarelige men på grund af flydende mål i atomet er udfaldet ikke fuldstændig forklareligt.Der foreligger en grad af uforklarelighed.Udfaldene er altså kun standard og anvendes til en ad homini fællesfortolkning.Drivkraften trykkraft eller trykbølger eksistens i atomet bevises ved dybhavsfisk mm..Se Virkelighed /matematik.Jan A I S traugott Olsen.1996.Strengteorien i atomfysikken kan derfor være rigtig fordi energi og kraft i strengteorien opgøres i bølgestykker.Selv tyndgekraften gøres op i en bølgekraft,som kan forenes med andre bølgestykker til en forenet matematisk model for de forskellige energiarter i atomet og rummet.De makroskopiske målinger der gøres i Cern Centeret ved proton kollisioner er trykmålinger som følge af kollisionen ved lysethastighed,fordi ved lysetshastighed gælder E=mc(2).E=trykmåling for den enkelte partikelmasse.De er trykbølger.Det er på disse målinger strengteorien bygger. Flodbølge i rummet er matematisk ubestemt mens tidsmaskine er matematisk bestemt.Et paradigmaskift fra tidsmaskine til en flodbølges matematik,som kan anvendes som ramme(paradigma) for den enkelte galaxe.Det har samtidig betydning for atomfysikkens matematik,-der må medtages funktionsprocesser for en flodbølge er i accelererende bevægelse,trykbølger og udstrækning mm.Se kompendium Virkelighed/matematik der prøver at vise imaginært en flodbølges(steams) eksponentialfunktionsprocesrække(maskinprocesser) i rummet og imaginært hvordan et atom kan arbejde.Det vil sige at processuelle relationsligninger i atomfysikken har et andet matematik sprog end hidtidige mekaniske ligninger i atomfysikken.Bohr observerede måltal brugte han som om de var geometriske rumtal.Bohr har dog ikke bevist at disse måltal også er geometriske rumtal.Bohr model er ikke bevist og dermed er forkert da den bygger Bohrs egne uvidenskabelige - ad homini - matematik herfor,når rummet er grænseløst og rammeløst.-Bohr bruger dog Newtons teori om univers(iboende tidsmaskine) som ramme for mekanisme(jævn beværelse og årsag og virkning) og mente derfor at det er nok at finde en mekanisme for atomet,hvilket Bohr mente talobservationerne viste.Newton mente at matematik - klassisk mekanik -er iboende i naturen,hvllket betyder at der må være en generel mekanik i naturen bagved målingerne -tidsmaskine eller lign,hvilket Newton dog ikke har bevist. Newton og Bohr har ikke taget højde for at rummet er rammeløst og derfor kan der være ujævn bevægelse og ubestemtheder.Bohr og Einstein mener derimod at naturen er mekanisk indrettet og derfor kan der blot måles på den, - for derefter sammensætte mekaniske matematisk ligninger -invarians.Computeren kan ikke løse flodbølgens matematik da der varians og ubestemheder i atomfysikken.Sml Heisenbergs ubestemtheds-princip i atomfysikken.De bohrske atomfysiske kvanteligninger er derfor kun konnekte relationer pga flydende mål og rammeløst rum og varians. Det kan tillige antages at der er atom flodbølge i vædsker som kan forklare de brownske bevægelse når Schrødingers atommodel anvendes da denne model indebærer sitren og trykbølger.

Filosoffen Hume siger at vort solsystem ikke er en tidmaskine da solen er i forbrændingsprocesser(vækst eller devækst) derfor er årsag og virkning i videnskaben en vaneforestilling.-Mekaniske matematisk ligninger i atomfysikken,der bygger på årsag og virkning,har ingen trækkraft derfor teorien om tidsmaskine og universets jfr Newtons 1.lov som omhandler jævn-bevægelse som er en betingelse for tidsmaskine og univers -.Derfor findes kun konnekte relationer(k(x)fordi der er varians istedet for konstanten- mekanisk k - invarians) i videnskaben som er ad homini,fordi observationstal ikke er absolutte og reel koordinering er impossibel eller videnskabsdoktriner som årsag og virkning(der er grundlaget for tilstandsligninger,eksempelvis mangler der forklaring på hvordan der kan være matematisk fysisk ydre vækst eller ydre devækst i Bohrs grundligninger til Bohrs model,når Bohrs ligninger er tilstandsligninger.De er forkerte.),opdatere,forsigtighed-princip mm.Samfundsvidenskabelig er der kun konnekte relationer ved koordinering eftersom måleubstemthed ikke kan udelukkes pga flydende mål mm.K(x) er en indre bølgefunktion i proton da der er varians.Det betyder at atomet er selvbærende med tryk og trykbølger - dybhavsfisk og Hookes lovprincip.Rummet er derfor i acceleration og det er rammeløst.Se virkelighed/matematik Jan A I S traugott Olsen.1996.Bohr mener at massiv proton er evigt i universet og grundlag for universets kvantemekanismer,mens filosoffen Nietzsche(1844 - 1900) siger at alt der kan observeres er dødelig(dvs udødelighed kan ikke observeres) og dermed kan evighed univers ikke observeres,da der er umålelighed og rummet er rammeløst - efter grundloven paragraf 1 har et rige en geografisk afgrænsning,som bygger på den kristnes kirke opfattelse af et rum - univers,som er grundlaget for Newton,Bohr m.fl. videnskab - Newtons 1. lov.Bohr kunne ikke bevise at proton er massiv og er i et evig univers.Der er kun teori herom,hvorfor det er uklart om den hidtidige kvantemekanisme er rigtig, valid og universiel,fordi det der er massivt har ingen kraft/energi til vækst eller devækst i sig selv.Det betyder som sagt at når atomet er selvbærende er rumevolutioner og personlig erindring possible,derfor gælder k(x) og ikke k i atommatematikken - kvantemekanikken.Der er observeret store og små solsystemer hist og pist i rummet,idet der ikke er påvist en mekanisme mellem disse solsystemer må atomet være selvbærende.Når atomet har selvbærende kræfter eller energier er kvantemekanismen mm. ikke valide ligninger for atomet,da disse kun bygger på anslag(impuls) atomet.Der findes en ukendt selvbærende atom tilstand - dybhavfisken.-Sætningen intet er absolut måleligt holdbar.Intet er det vi ikke kender og det er måleubestemt.Ordet intet har tillige en skjult negation.Sætningen er derfor holdbar for rummet og atomet og dermed findes kun hypoteser,- det vil sige at måltallene mangler evidens om atomet.Derfor er reduktion af måltallene manipulation.Det vides ikke om disse er bindende da de tillige skal inkludere bevægelsesmål.-Heisenbergs ubestemtheds-princip betyder at der ikke er valide målemetoder for atomet og rummet.Det kan derfor ikke udelukkes at rummet er rammeløst.Dette princip kan også gælde samfundsvidenskaberne som er i ubestemt bevægelse og udvikling.Virkelig/matematik.Jan A I S T Olsen.1996 prøver at forklare hvorfor der mangler valide målemetoder i atomfysikken mm.Der er tillige tvivl om vort solsystem er en rum-mekanisme eller tilfældig rum-proces pga Heisenbergs ubestemtheds-princip.Det vides ikke hvilket matematik sprog der gælder for rumprocesser mm.Det er usikkert om tidsmaskinens automatik eller celles automatik er synonym de matematisk love og reglers automatik.Bohr,Einstein anvender de matematiske love direkte på sin atommodel og kvantemekanismen da de mener at den mekaniske automatik er ligmed den matematiske automatik -ligningsautomatik.Det er imidlertid vanskeligt at forstå at Bohr anvender automatikker i sin atommodel når modellens kvantespring ikke er en automatik.En mekanisk automatik kan ikke være ubestemt,hvilket et kvantespring kan være fordi rummet ikke er partikel frit og kollisions frit.Det betyder at der findes ikke en valid målemetode af et kvantespring.Se Heisenbergs ubestemtheds-princip,variansteorien om flydende mål og dybhavsfisken som betyder at det er en spekulation, at der er synonymitet mellem mekanisk automatik og matematisk automatik i atomfysikken.Se herimod filosoffen Rene Descartes der mener at naturen er en mekanisme og derfor kan matematik anvendes direkte på naturen.Altså der er fælles mekanik(automatik) mellem natur og matematiken.Disse fælles mekanismer kan der matematisk gøres reduktion i til det mest enkle matematisk udtryk efter filosoffen Rene Descartes opfattelse.Ligninger skrevet i dataprogramsprog er redukserede fordi selve datasproget er primitivt fordi atomet kan være mere komplekst end datasprogets ramme.Når der er sygdom(atomkaos-Heisenbergs ubestemtheds-princip tæller) er der ingen matematisk mekanisk automatik eller matematisk forhold pga kinese Ex Semmelweiss tilfældet.Videnskabeligt er det forbudt at gøre reduktion i måltal,men matematisk reduktion er tilladt i grafiske oversigter for få overblik pga variansteori for atomet.Statistikeren mener at variansteorien giver et anderledes hyppigheds fordeling,men han kan dog ikke beregne udfald der er tilfældige når der henses til grunden for sygdommen - grunden kan være multifaktuel,der kan være skjult~X udfald - kombinerede udfald.Der er skjult hyppighed.Se kompendium Virkelighed/matematik.Jan A I S T Olsen.1996.

Variansteorien betyder at der kun er matematiske konnekte relationer i atomfysikken da der er ubestemthed pga kinese,hvilket betyder at der er tvivl om hvilken ligningsprocesautomatik der gælder for atomet da det er som et svingende ~X varmebarometer - [(a/b * temp t(x))>].Det betyder at Heisenbergs-ubestemtheds-princip er gyldig da dette princip betyder at der er atom bevægelses-varians og Heisenbergs matematiske manipulationer som følge af > og = i usikkerhedsrelationen er tvivlsom fordi Heisenberg,Bohr m.fl. mener som filosoffen Rene Descartes at matematiske ligningsautomatiker kun kan eksisterer i naturen og dannes med matematisk lighedstegn.Der er ligningsprocesautomatiker fordi rummet er i en udstrækningsproces,hvilket betyder at atomet også må have ligningsprocesautomatiker,idet rummet er under vækst - drivkraft kQ i potens.Flydende mål kan ikke værdisættes k,men evt kf(y) i potens.- E:=(E(pot)(+)E(kin))=ki eller E:=k(+)kf(y) i potens som er ligninger der er energi syntetisk forbundne i atomet.Ved frigørelse anvendets minustegnet ved opvarmning,derfor vides det ikke om Newtons 1.lov er gyldig da ujævn bevægelse ikke kan udelukkes.Ligningsprocesautomatiker rummer ubestemthed i lighed med Heisensbergs-ubestemtheds-princip - bevægelses-varians.Filosoffen Rene Descartes teori om naturens mekanisme og anvendte matematik, som kun er ligningsautomatiker-k eller E(mek)=E(kin)+ E(pot)=k, menes at være utilstrækkelig.Varians kan forklares ved ujævne bevægelse eller ved eksistensen af en plastisk atomsubstans.Det er derfor et problem om der kan måles effektivt og brugbart generelt og konkret,fordi der er både kraftpartikler(masseløse) og massepartikler i proton.Effektivt mål er 5 på hinanden følgende målinger,hvor der kun må være afvigelser på 3.decimalen af de 5 måltal.Denne videnskabelige målestandard bygger på filosoffen Rene Descartes om at der er - E(pot) - mekanisme i naturen og den er fælles med matematiken.Det skal altid vurderes om måltallene har fæste i naturen.Det er dog vanskeligt at afgøre om måltal har fæste i naturen pga variansteorien.Anerkendes det ikke vides det ikke hvad måltallene kan henføres til-de er hypotetiske pga naturens kompleksitet - E:=(k(+)kf(y)i potens).Dette vides ikke hvilket henførelsesystem der er brugbart da atomet er plastisk og derfor kan der ikke blot henføres til årsag og virkning.Måleubestemthed betyder tillige at måltallene kun er hypotetiske og derfor ikke umiddelbart videnskabelig regnbare fordi proton og atomet er kompleks energiforbundet.Der er possibilitet for varians,fordi kraftpartikler er indre bevægelige og gør proton plastisk bevægelig,som følge af eksotisk - varmepåvirkelige - mørkt limstof.Variansteorien betyder at matematik reduktion er ikke gyldig.Altså ligningsautomatiker kan der matematisk gøres reduktioner i,men der kan ikke gøres reduktioner i ligningsprocesautomatiker pga ubestemthed.Pga kinese findes der konstantvariabler k(x) i atomet.Det vil sige at der er kinese i proton derfor er det vanskeligt at gøre valide matematiske generelle beregninger.Se kompendium Virkelighed/matematik.Jan A I S Traugott Olsen.1996.

Filosoffen Hume siger at når der er sandsynlighed er der ingen årsag.Når der er en årsag er ingen sandsynlighed - sandsynligheden er 1.Kvantemekanikken bygger imidlertid på at sansynlighed er indflettet med klassisk mekanik,altså sansynligheden for årsag og virkning sker i atomet.Kvantemekanikken er derfor matematisk inkonsistent og logisk inkonstistent se hertil matematik I-III.Kristensen og Rindung.1971. Gads forlag.Bohr mener at atomet har sin egen sandsynlighed uafhængig af kendt matematik.Bohr opererer med en sandsynlighedgrad for de kvantemekaniske ligninger i atomet.Dette kan gøres ved simpel optælling af fuldbyrdede impulser(kvantespring)- kvantevirkning efter Bohr atommodel.Bohr er vanskelig at forstå og logisk forkert fordi han mener at der er matematisk sandsynlig i atomfysiken samtidig med at han mener at substans er en konstant for atomet.-Flydende mål i atomet kan betyde at relationer kan opstå ved et tilfælde og at der er vækstpotentiale i atomet.Heisenbergs ubestemtheds-princip betyder det er skjult og hypotetisk.Kvantemekanikken er luftig fordi fx E(materielt)=h(konstant)xfrekvens(immaterielt - luftig)-dvs årsag harmonerer ikke matematik med virkning og kan derfor ikke bevises.Det må være talpuslet sammen på anden vis.Der er altså problemer med materialiteten i mekanismen da der er forskellige fysiske tilstande i kvantemekanismen og relativitetsteorien som ikke umiddelbart kan matematisk samregnes i årsag og virkning som drivkraft,men hvis fx frekvens i teorien kan skrives som konstans ex k* i potens forsvinder det luftige i kvantemekanikken.Og matematiksystemet Kristensen og Rindung kan anvendes direkte i kvantemekanikken.Andre eksempler på kvantemekaniske ligninger E(materiel)xTid(immateriel)=I(materiel)xbølgelænge(immateriel)=h(konstant).Immaterielle fysiske størrelsers drivkraft er upåvist i atomfysikken.Kvantemekaniske ligninger er altså vækstligninger fordi ekvivationen er inkonststent.Disse ligninger mangler derfor dynamiske processer og effekter,fordi der må være drivkraft i selve atomet når der er varians.Der er altså noget underliggende i vækstligninger som er plastiske processer med eksotisk mørkt varmelimstof,mens Bohr,Einstein m.fl. regner disse ligninger som almindelige ekvivationer.Computeren ligningssprog bygger ligeledes på almindelige ekvivationer.Schrødingers kat kan altså kun forklares ved vækstligninger(et forløb dvs tilstande er plastisk foranderlig med tiden) og ikke ved sammenfiltring af inkonsistente tilstande fordi substansen er i vækstpotentiale.Vækstpotentialet begrundes med at proton og atom rummer eksotisk mørkt varmelimstof.Når der er vækstprocesser er der forbrænding.Forbrændingprocesser eller nedbrydningsprocesser skulle nedbryde alt,men Filosoffen Kant mente at der er årsag og virkning ved forbrændingprocesser og der er derfor er invarians - kun tilstand,mens filosoffen Hume mente at det er en vaneforestillig at der kun er årsag og virkning ved forbrændingprocesser derfor er der varians - vækst pga eksotisk mørkt varmelimstof i proton og atom.Einstein mener som filosoffen Hume at substansen har vækstpotentiale dvs måltal kun er hypotetiske,mens Bohr mener som filosoffen Kant at substansen kun er en mekanisme dvs måltal er faste tal.Det er et problem at E(kin) ikke er en konstant fordi substansen er i vækstpotentiale og derfor er k* i potens.Eksempelvis en stjernes opståen og udvikling er atomare vækstprocesser.Når rummet er i vækst skal altså væksten komme før resultaten i vækstligningerne eksempelvis mc(2)=E eller mc(2)-->E eller (E>mc(2) eller E<(mc(2)).I matematisk analyse er det ligegyldig da det er et tilstands fragment.Derfor må der opdateres og udvises forsigtighed i videnskaben mm.Altså teorien om indlejret vækstpotentiale (E(kin)..hvis effekt og virkning er ubestemt pga varians) i substansen gør takten i årsag og virkning uvis for de matematiske ekvivationer,derfor er der kun hypotetiske ligninger og matematik oversigter.Bohr og Einstein mener atomfysiske ligninger udledt ved forsøg er taktligninger for atomet som er iboende naturen og der kan stoles på dem i anden sammenhæng,men efter umåleligheds-princippet kan disse ligninger kun rime og kan derfor kun bruges dvs de kan ikke indgå i anden fysisk og matematisk sammenhæng.Når substansen har vækstpotential må der være en anden taktligningsform med varme som takt(+/-) pga eksotisk mørkt varmelimstof i atomet end Bohr og Einstein anvender.Matematisk forslag herfor,men vækstligninger er dog kun rim da de er tidsafhængig i forløbet.Se kompendium Virkelig/matematik.Jan A I S T Olsen.1996

Det betyder at det ikke kan udelukkes at Heisenbergs usikkerhedrelation bliver til et ubestemtheds-princip fordi proton er plastisk og bevægelig eller en bølge som følge af eksotisk mørkt varmelimstof.Når der er varians i atomet er det svært at udkrystallisere fast målepunkt og fastmåltal for atomet og proton.Det betyder tillige at der findes ikke valide målemetoder i atomfysikken.Bohr hævder dog at atomet er fast iboende i naturen og derfor har faste målepunkter,men det er ikke påvist ved atomfysiske forsøg hidtil.Det er svært at måle endeligt når der ikke er faste punkter.Mangel på faste målepunkter i videnskaben betyder at det kun er muligt vurdere strømninger og tendenser eksempelvis i atomfysikken,politiske strømninger,meteorologi osv.De gælder kun sandsynligvis.-Big Bang er en atomar rumproces i vækstforløb.Når der er vækstpotentiale i substansen er mekaniske ligninger utilstrækkelige fordi der er problemer med materialitet i disse ligninger og de kun dækker en tilstand og der kræves derfor en anden matematisk symbolik og orden.Videnskabsdiskussionen er om at substansen tillige er i vækstpotentiale og dermed er ubestemt.Derfor er der kun matematiske oversigter for et forløb, fordi der er problemer med at få lokaliseret fælles sammenhængende matematik da der er varians i substansens vækstpotentiale.Filosoffen Rene Descartes mente at substansen er konstant,homogen og derfor ikke rummer vækstpotentiale.Vækstpotentiale i substansen betyder at der er flere lag i den,hvorfor den matematisk sammenhæng er komplekst og uvis.En fast fælles valid sandsynlighedsfordeling i atomfysikken er impossibel at lokalisere fordi substansen er i vækst pga varmevariation som følge af eksotisk mørkt varmelimstof.Væksten betyder at brøktal tillige kun er hypotetiske,da tilstandmålinger er utilstrækkelig i atomfysikken når der teoretisk er antaget at være indlejret vækst i atomet.I Cern Centret er proton i vækst ved acceleration,mens selve målingen af protoners kollisionen kun er en tilstandsmåling.Disse måltal kan derfor kun være hypotetiske.Intet er absolut måleligt gyldighed betyder at måltal kun kan være hypotetiske.Gyldighed begrundes med generel måleinkapacitet og vækst i atomet.Derfor kan være svært at fæste lid til videnskabsdoktrinen årsag og virkning som er grundlaget for atomfysiske ligninger mm.Det er derfor et spørgsmål om der ubetinget kan fæstes lid til Filosoffen Rene Descartes mekaniske naturopfattelse,idet når der er varians er der vækst som følge af eksotisk mørkt varmelimstof.Det er åbenbart at intet er absolut måleligt i rummet og atomfysikken når der ses bort liv andre steder i rummet er sandt,hvilket betyder at måltal kun er hypotetiske,idet Heisenberg ubestemtheds-princip betyder at der ikke findes en valid målemetode af atomet.Der foreligger måleinkapacitet.Se kompendium Virkelighed/matematik.Jan A I S T Olsen.1996,som anvender Einsteins substansbegrebet som bygger på atomet.

Causa bruges om særlige stoflige hændelser,som gik forud eller som havde forårsaget den hændedelse der skulle forklares,men da makroprocesser er båret af ubestemte underliggende mikroprocesser betyder det at makroprocesser kun kan fomuleres i statistiske love efter Demokrit,der antog at processer i stor skala var resultatet af utallige uregelmæssige processer i lille skala, og Heisenberg ubestemtheds-princip,fordi Max Plancks strålingsteori viste at et strålende atom ikke afleverer dets energi kontinuerligt(altså ikke kausalt),men i bundter-kvanter.Når atomet er strålende kan det begrunde at der er eksotisk mørkt varmelimstof i proton og det er eller kan være i uregelmæssig sitren,fordi strålingen sker kvanter.Disse ubestemte og uregelmæssige processer i mikroplanet kan dækkes vækstprocesligninger i atomet.Antagelsen af en diskontinuert og pulslignende overførsel giver ideen om at udsendelsen er af statistisk natur og som tillige er grundlaget for kvanteteorier.I Semmelweiss tilfældet mangler statistiske lov fordi der er ubestemt varians fordi atomet er i vækst.Heisenbergs anvender ubestemt invarians - fælles som er grundlag for de statistiske love.Se dog kompendium Virkelighed/matematik.Jan A I S T Olsen.1996,der rummer forslag til dynamisk kvanteteori-konstantvariabler i atomet,fordi underliggende mikroprocesser er og kan være uregelmæssig og skiftende i atomet.Ubstemthed i mikroproceeserne betyder at der er varians og vækst i rummet og atomet.Vækststoffet er eksotisk mørkt varmelimstof i atomet,hvorfor kvanteprocesligninger er possibelt.Forslag til sådanne ligninger se kompendium Virkelighed/matematik.Jan A I S T Olsen 1996.Altså Kants kausalitet til at beskrive loven om årsag og virkning i Newtonske og Laplaceske determinisme dvs uforanderlig naturlige love som unikt bestemmer ethvert system fremtidige tilstand ud fra dets nuværende tilstand gælder ikke pga eksotisk mørkt varmelimstof i atomet.Intet er absolut måleligt gør det vanskeligt at påvise/bevise causa i atomfysikken.

Når der er vækst og diskontinutet i atomet er der ikke noget unikt system og Kants kausallov gælder derfor ikke,der findes kun relationer.Eksempel medicin må ikke være skadegørende på patient.Afvejningen heraf er en statistisk nyttesynpunkt af gavnlige og skadelig effekter af medicinen på populationen-risikobetragtninger.Nyttevurderingen er uholdsbar når atomet er vækst og diskontinuert pga eksotisk mørkt varmelimstof i atomet,men staten og retpraksis kræver at der er indtrådt en faktisk skade af medicinindtagelsen for at der er indtrådt erstatningansvar når staten har tvangsmedicineret med skadegørende medicin.Når der er vækst og varians i atomet er de matematiske størrelser eksperimentelle og kontingente.De kan ikke være matematiske konventioner pga umålighed og eksotisk mørkt varmelimstof som der giver vækst og det betyder at der er måleusikkerhed.Nogle opfatter Newtons gravitationskonstant og lyset hastighedkonstant der gælder for hele universet som konventioner i videnskaben,hvilket er upåvist når der er vækst og acceleration i rummet,fordi der er vedvarende måleusikkerhed.Rummet er altså i procesudvikling og består af proceskonstanter.Når rummet og galaxer er i øget accelerations er der fejl i astronomens Ole Rømers forståelse af lysets "tøven" og beregninger herfor for hele universet,idet der kan være en tidsforsinkelse i lysets "tøven" når en galaxe sammenlignes med en flodbølges længdeudvidelse som følge af dets acceleration forøges.I rummet er der altså ikke faste målepunkter når universet er en flodbølge(steam),da selve solsystemet og er på rejse rummet.-Matematikeren Gauss opfattede solsystem som et statisk fysik felt(stabil periode) hvor der gjalt fysiske tilstandlove-Newtons love.Det er dog svært at acceptere det når rummet er i længdeudvidelse og solsystemer derfor er en i ustabil periode.Astronom Ole Rømers beregninger om lyset tøven gælder kun for et statisk og stillestående fysisk felt.Diskussionen er om solsystemet er et bevægelsessystem eller er i fast tilstand,men da solen er en stjerne i vækst/devækst er det et bevægelsesystem hvorfor funktions matematik skal anvendes. Statistisk er opgørelse af en usikker tilstand,men problemet er om der kan fæstes lid hertil når der er vækstpotential i substansen,varians og eksotisk mørkt varmelimstof i atomet.Se kompendium Virkelighed/matematik.Jan A I S T Olsen.1996

Den videnskabelig målestandard med 5 på hinanden følgende målinger med afvigelse på hvert måltals 3. decimal betyder at der er en underliggende mekanisme efter matematikeren Rene Descartes mekaniske naturopfattelse,men problemet hermed er,at der er vækstpotentialet i atomet hvorfor der er tvivl om der kan fæstet lid til den videnskabelig målestandard.Se kompendium Virkelighed/matematik.Jan A I S T Olsen.1996 der omhandler teorier om indre atomvækst,hvilket betyder at der kan være hypotetiske elementer i atomfysiken.Det er altså upåvist i atomfysiken at atomet er målt effektivt.Matematik videnskabeligt kan matematisk kontinuitet og matematisk diskontinuitet forenes ved matematisk ulighedsprocesser i atomfysikken,hvilket betyder at atomet pulser som følge af mørkt eksotisk varmelimstof.Tegnene < og > betyder at procesligningerne puls tillader/rummer diskontinuitet-eksempelvis menneskets hjertet,gen-fejl mm.Der er plus- procesligning(stabil) eller minus-procesligning(stabil) eller plus-minus procesligninger(ustabil) eller minus-plus procesligninger(ustabil) når den matematisk funktionalitet er plus eller minus-eksempelvis når der er plusvarme eller minusvarme mm. i atomet som følge af eksotisk mørkt varmelimsstof,som er vækststof.Dette er dog kun teori og forslag,men procesligninger i proton og atomet menes at være grundlaget for varians og indre vækst.-Heisenbergs ubestemtheds-princip betyder at der ikke er en valid målemetode af atomet,hvorfor Bohrs teori og model om mekanisk vækst ved kvantespring er uholdbar. se Virkelig/matematik.Jan A I S T Olsen.1996.

Newtons lov for tyndgekraften betyder at hvis universet består af en endelig samling af stjerner,ville de tiltrække hinanden og universet ville kollapse.Derfor tyder det på at universet er uendeligt og der må derfor være et eksotisk mørkt varmestof som er vækststof der har kraftvirkning,der bevirker universet udvider sig.Vækststoffet udvirker negativ gravitation,som kan sammenlignes med en fjederkraft-Hookes lov og giver øget acceleration i universet.Teoretisk matematisk analyse af fjederkraften med temperaturskift som drivkraft.Der menes at være et vækstprincip k(x):= konjunktur/struktur= f(y,x)=E(kin(y))/E(pot(x))=k*/k som er konstantvariabler i atomet.Atomfysikken er altså eksperimentel og kontingente størrelser på grund af vækststoffet eksotisk mørkt varmlimstof og tidsafhængig.Det betyder at måltal er hypotetiske i atomfysiken fordi der foreligger umålelighed.Når atomet og universet er vækst og tidsafhængig er matematisk reduktioner forkerte og uvidenskabelige fordi det er i procesudviklings forløb.Kvantemekaniken bygger på atomet har total energi E(total)= E(mek),men når der er ubestemthed pga vækststof i atomet er der varierende energi E(variabel).Der er altså ingen total matematik løsning i Semmelweiss tilfældet.Diskussionen er at Bohr opfatter substansen som bestemt og dermed som en mekanisme og atomet er udtømt hermed,mens Einstein opfatter substansen som ubestemt og dermed giver plads til vækst i atomet.Hvis atommåltallene går op er det ikke bevis for en atommekanisme,fordi det kan begrundes med tilfældig vækst i atomet.Der er altså problemer med troværdighed af filosoffen Rene Descartes mekaniske naturopfattelse fordi der kan være kompleks indlejret vækst i atomet.Der kan altså være rod i atomfysikkens måltals fasthed og enhed når der er vækst i atomet.Varians betyder at der må være komplek vækst et eller andet sted i atomet.Når der rod er det nødvendigt at tænke hypotetisk,eksperimentere,bruge kontingente størrelser og konnekte relation.Se kompendium Virkelighed/matematik.Jan A I S T Olsen.1996.

Når intet er absolut måleligt er gyldig betyder at der kun er teoretiske størrelse,idet tilfældig vækst, kompleks vækst eller lignende energisammensætninger kan være indlejret i atomet der er udover måleinstrumentets kapacitet og enhed,gør det uklart hvordan mekanismer skal anvendes i atomfysikken mm.Teoretisk menes eksotisk mørkt varmelimstof er indlejret i plastisk proton - masseløse kraftpartikler i proton gør proton plastisk - og påvirker protons miljø,varians og omverden.Hvilket kan forklare at der sker stråling fra proton i bundter(kvanter) - Plancks strålingsteori - og strålingen er diskontinuerligt.-Tyngdekraften efter almindelige relativitetsteori er en fænologisk masse der vågner ved lysets hastighed.Det kan være en kraftpartikel.Masseløshed kan ikke matematisk plusses eller lign som foreskrives i standardmodellen,hvorfor tyngdekraften og standardmodellen kan ikke forenes,men efter matematikeren Diracs teori findes der til enhver kraftpartikel en antikraftpartikel i standardmodellen således at tyngdekraften er en elastisk massekraft,der kan udstrækkes ved trykstød(der vågner tempererede proceskvanter i atomet der fx bevirker øget acceleration i rummet eller fx proceskvanter der vågner i Semmelweiss tilfælde mm.) i lighed med en udvidelse af fjeder sml med Hookes lov. Tyngdekraften kan indgå i standardmodellen da den indgå i protonens masse hvor denne kraftpartikel er limet fast af eksotisk mørkt varmelimstof i proton.Bohrs substans opfattelse udelukker at der kan vågne energi i proton da denne kun er en mekanisme,mens Einsteins substans opfattelse inkluderer at der kan vågne energier i proton ved påvirkning fx ved temperatursvingninger,hastighed mm..Det er på denne baggrund Semmelweiss skal matematisk vurderes da der er dynamiske enheder i rummet og atomet når atomet kan vågne. Se kompendium Virkelighed/matematik.Jan A I S T Olsen.1996.

Matematik videnskab er at finde hvilket matematisk sprog der gælder for naturen på grundlag af måltal i atomfysikken.Umåleligheds-princippet betyder at enten er naturen en mekanisme eller har vi gjort det til en matematisk mekanisme.Problemet med den matematisk mekanisme er at der må være indre vækst(dynamiske enheder-vækstkvanter) da der er varians i atomet.Kompendium Virkelighed/matematik forklarer derfor at atomets matematik kan kun skrives på en mekanisk procesform eller vækstfunktion.Problemet med vækstfunktioner er dog om de kan dække mekanikker i et atom.Atomets opbygning betyder at det har en vis stabilitet og tilstand og derfor kan der også eksistere bevægelige rumplan,fordi rummets udvikling er i rammeløs accelerationsbevægelse i lighed med en flodbølge med bevægelig grænser.Det er ikke possibelt at universiel at koordinere generelt og fast en flodbølges ~ X-plan da den består af mange variable delplaner.Teorien er at vort solsystem er et variabelt delplan i rummet og dette vækstdelplan kan ikke generaliseres.Det er vanskeligt at vide hvilke matematiske regler der gælder i et variabelt vækstdelplan som fx vort solsystem.Vort solsystem kan enten være generelt eller konkret i rummet.Hvis vort solsystemet er generelt betyder det at fysiske lov for gælder hele rummet,hvis vort solsystemet er konkret betyder det at der kun er konkrete fysiske regler der gælder i vores delplan og undersøgelse af delplanet er eksperimentel,kontingent og konventionel.Det vil sige at der kun er relationer i fysiske delplan.I Newtons Principia gælder de fysiske love generelt i universet som er et fast og generelt rumplan med fysiske love der er gyldige generelt og som kan måleaflæses direkte,men der kan være tvivl herom pga at der er varians og eksotisk mørkt varmelimstof i atomet om målbarhed fordi der kan være vækstplan.Det betyder at de fysisk love kan være konkrete regler og rummet derfor består af fysiske delrumplaner.Den grafisk oversigt i Semmelweiss tilfældet er forslag til vækststatistisk med procesmarkeringer der passer med Plancks strålingsteori om stråling fra atomet sker i bundter(kvanter)-vækstkvanter(varmetryk forårsaget af eksotisk mørkt varmelimstof og vækstprocesligninger) i et vækstdelrumplan.Vækstkvanter/proceskvanter menes at være stabile eller ustabile.Da kvanter efter Plancks strålingsteori er diskontinuerte anvendes i almindelighed statistisk.Se kompendium Virkelighed/matematik.Jan A I S T Olsen.1996.

Filosoffen Kant mente at der altid er en årsag og virkning,hvilket også gælder fysikken.Symbolet for virkning kan kun være lighedstegn.Matematiske funktioner kan vise vækst ved sin funktionalitet,men denne vækst er ikke analog med virkning,idet ordet vækst(proces) ikke er synomymt med ordet virkning(tilstand).Filosoffen Kant mente at matematisk +/- i sig selv ingen årsag eller virkning har.Filosoffen Hume mente dog at Kants opfattelse var en vaneforestilling da der fandtes vækst- og nedbrydningsprocesser i naturen.Filosoffen Humes opfattelse tillader at der findes relationer som skrives som procesligning med indbygget temperatursvingninger +/- med ulighedtegn der symboliserer effekt/vækst.Filosoffen Kants opfattelse er ikke fuldstændig da Filosoffen Hume forklarer at der findes effekter og dermed er der relationer i naturen.-Industrifolk,handelsfolk og marxismen mm. opfatter en vækstfunktion f(x) med hypotetisk x som blot at være en tilstandligning fordi de lægger årsag og virkning til grund i forståelsen ligningen.-Bohrs atommodel mente Bohr kunne bevises med funktioner.Funktioner kan forkortes hvilket Bohr også har gjort i sit bevis,men med mekanismer(fx Bohr atommodel) er det svært at forstå hvordan der kan matematisk forkortes i mekanismen da de er en mekanisk helhed.Se Kompendium Virkelighed/matematik.Jan A I S T Olsen.1996.

Eksotisk mørkt varmelimstof er et kraftstof der styrer processer i atomet(proton) som giver stråling i bundter(kvanter) og denne stråling er diskontinuert efter Plancks strålingteori.Varians betyder at atomet har indre vækst(kraft) dvs hvordan inkorporeres denne kraft i mekanismens andre kræfter(tandhjul) og hvordan bindes væksten med de andre kræfter(tandhjul)i mekanismen.I Newtons Principia gives der ikke svar på hvordan vækstkraft er inkorpereret ved tandhjul!? i mekanismen, der dermed giver variabel virkning.Filosoffen og matemtikeren Rene Descartes mekaniske naturopfattelse er uholdbar pga vækstkraft i atomet.-Bohr mente lighed med matematikeren Rene Descartes naturopfattelse at atomet have en mekanisme og anvendte Newtons konstruktions-principper for mekanismen.Heisenbergs ubestemthed-princip betyder at atommålinger ikke tætte og derfor er atomet ikke en mekanisme i Bohrs forstand.Det betyder eksempelvis at en kemisk ligning er/kan være en manipulation.Videnskabsteorier bygger på helhedsplaner,men når der også kan være delplaner er intet er absolut måleligt gyldig da videnskabsteorien mm. ikke har bevist at rummet er en helhedsplan.Matematisk bevis bygger på at der er helhedsplan der er grundlag for at bevisførelsen har generelle gyldighed.Når rummet er uendeligt eller endeløst er spørgsmål om fast og generelt rumplan kan eksistere pga teorien om at eksotisk mørkt varmelimstof er vækststof i atomet og vækststoffet giver samtidig varians.Fast og generelt rumplan er derfor kun videnskabsideologi.Når der er vækststof i atomet gælder der kun fysiske regler fordi der er varians-eksempelvis mennesket.Når der er skjult vækst i et konkret rumplan pga vækststof i atomet,er dette konkrete rumplan reelt kun en oversigt.Det er derfor usikkert om en sådan konkret oversigt kan bruges generelt på grund af indlejret vækststof i atomet,fordi betingelsen for at generelisere er,at der er et fast og generelt rumplan og at dette konkrete rumplan er repræsentativ for dette faste og generelle rumplanet.Det er et videnskabeligt og matematisk problem fordi dette faste rumplan i rummet kan reelt være et bevægelig vækstplan og derfor er de faste konkrete koordinatsystemer(konkrete planer) ikke repræsentative da de bygger på et fast rumplan.Det betyder at delrumplaner også er vækstplaner i rummet.Vækstprocesser,der være sig generelle og konkrete,påvirker de fysisk regler udformning og indhold i et tidsforløb.Det betyder at de hidtidige matematisk fysiske love mm. er blot reduktioner til mekanismer eller lign..Derfor må der opdateres og der gælder forsigtigheds-princip i videnskaben.Se kompendium Virkelighed/matematik Jan A I S T Olsen.1996.

Når rummet er i forøget acceleration og dermed udvider sig, er der variation i vækstdelplanernes rumlighed og omfang,hvilket betyder at det er uvist hvilket vækstdelplan vort solsystem tilhører.Derfor kan kun anvendes foreløbig grafiske oversigter og foreløbig fysiske reduktioner,fordi ethvert vækstdelplan i et accelerations felt har sine egne ukendte fysiske tilstand fordi der er en anden atomtæthed i et accelerations felt end i tilstands felt da atomtætheden er afgørende dets fysiske tilstand.Rummet behøver derfor ikke at være fysisk homogent pga dets acceleration.Newton antager i sin 1.lov dog at atomtætheden er ens i hele rummet og dermed er homogent .Det er dog tvivlsom om Newtons 1. lov gælder da den antager jævn bevægelse og homogen tilstand når rummet faktisk er i acceleration dermed påvirker dets atomtætheden og homogenitet.Derfor har et delvækstplan som følge af acceleration sin egne matematik principper og fysiske principper.Filosoffen Kant mente at når rummets atomtætheden er ens kan der anvendes generelle principper som årsag og virkning,men filosoffen Hume mente dette er en vaneforestilling fordi der sker en forbrændingsprocesser i rummet hvilket påvirker dets atomtæthed,hvorfor en mekanisme ikke er videnskabelig dækkende,men den er derfor kun en videnskabelig reduktion.Når der er variation i atomtæthed som er bestemmede for den fysiske bevægelsestilstand,der er en ubestemt og uregelmæssig tilstand på mikroplan efter Demokrits forskrift om atomos(proton),kan der kun anvendes foreløbige oversigter der er statistisk lignende,fordi årsagen bliver diffus(spredt) og derfor gælder oversigten kun sandsynligvis.Vækstplanet i rummet må betyde at der i atomos(proton) er indlejret en selvbærende bevægelseskraft i sin kerne.Se Virkelighed/matematisk Jan A I S T Olsen.1996.

Filosoffen Kant mente at enhver årsag har kraft til at give en virkning,men når to atomos(protoner) der rummer selvbærende kraft og er positivt ladet atomos(proton) møder hinanden er dette et klock i mikroplanet.Det vides ikke hvad der er årsag og hvad der er virkning fordi det er blandet med anden energier eftersom at proton er en plusmagnet bestående at stofpartikler og kraftpartikler.Derfor findes der kun relationer på mikroplan.Filosoffen Hume siger at når der er et klock kan kraften ikke observeres da kraften er blandet med anden energiarter.Filosoffen Hume mente at der fandtes et mikroplan i naturen der ikke kan måles i sin erkendelsessætning,mens Bohrs atommdel er blot et makroplan.Dette er en fortolkning af Hume erkendelsesætning om at der er mikroplan og derfor er ingen metafysik i filosffens Humes sætning.Der foreligger umålelighed.Stød(impuls) er altså reelt et klock(billiardkugler) derfor gælder årsag og virkning-princippet ikke,da kraften ikke kan observeres fordi der er frastødende energi i et klock efter filosoffen Humes opfattelse.Klocket kan være grundlaget for vækst og vækstplaner.Bohr mente at kvantspringet er ligmed et almindeligt magnettræk i hans atommodel.Heisenberg forklarer at der er ubestemthed med hvad der sker med elektronen der er i et kvantespring i et fysisk felt der er i vækst- delta E=hv(frekvens)?!.Bohrs model om kvantespring fungerer ikke i fysisk felt.I Cern Centrets protonkollisioner menes at protons plusmagnet-effekt at være minimal.Diskussionen er altså om proton blot er massivkugle og dermed kan kausalitetsteori for fysisk stød-filosoffen Kant-anvendes eller om proton er en plusmagnet som foreskrives i Bohrs atommodel og dermed kan der kun være et klock-filosofferne Hume og Bohr.Det er vanskeligt at forstå at Bohr anvender Kants kausalitetsteori når han mener at proton er plusmagnet i sin atommodel.Bohr substansopfattelse er fejl,mens Einsteins substans opfattelse tillader at proton er en plusmagnet.Partikelfysikken afkræfter at proton er en massivkugle fordi den består stofpartikler og masseløse kraftpartikler som er forbundne,en plusmagnetisk proton kan ikke udelukkes.- Newton,Boltzmann,Maxwell,Einstein m.fl mente at proton kun var en massiv kugle.Det vil det var tyngdekraften der styrede elektronen.Da disse fysikeres teorier og ligninger er fremkommet før Bohr fremkom med sin teori med sin atommodel om plusmagnetisk proton.Der kan derfor være fejl i disse fysikeres ligninger og beregninger.-Tidsmaskinen i universet kan ikke forklare varians.Tidsmaskinen er derfor kun spekulation fordi atomos(proton) er en plusmagnet og hopper(sitrer) i et fysisk ladet felt hvilket Heisenbergs ubestemtheds-princip synes at vise at der er et ubestemt og uregelmæssig plan - mikroplan.Varians må betyde at der er ubestemthed og uregelmæssighed i mikroplanet og i atomfysiken.Matematiske-principper for atomet må derfor enten være statistisk eller bevægelsesligninger i mikroplanet,fordi rummet er et vækstplan.Når der er vækstplaner må der være et vækststof(eksotisk mørkt varmelimstof) der kan forklare varians.Når der vækststof og varians er atomets opbygning strukturel og er ikke blot en mekanisme.Der kan altså ikke bevisligt regnes universielt eller generelt,fordi der er problemer med atomstruktures levetid og holdbarhed.Atomets historie er uklar pga dets strukturelle elementer og er kompleks opbygget.Matematisk skrives strukturer med variabler x eller k(x),mens mekanismer matematisk skrives med konstanter k.Det betyder at strukturer og mekanismer er sammensat i atomet derfor er almindelig matematik ikke anvendelig i atomfysikens mikroplan.Det er nødvendig at forsøge at forstå mikroplanet for at det er possibelt at forklare makroplanet.Det kan være at der findes en særlig fysisk tilstand i mikroplanet på grund af eksotisk mørkt varmelimstof.Diskussionen om varmeledning er jævn eller ujævn i proton og atomet pga eksotisk mørkt varmelimstof når det tages i betragtning at atomet er i indre bevægelse(arbejder) og rummet er acceleration.Atomprocesser er på et eller anden plan sammenflydende arbejdsprocesser og mekanikker fordi proton er en plusmagnet.Plusmagnetens arbejdsprocesserne("energikredsløb") består af energispændinger pga kraftpartiklerne i proton og varmeledning fra eksotisk mørkt varmelimstof i proton,som er temperaturafhængige,der holder atommekanikkerne igang og der er tillige uregelmæssig stråling fra atomet efter Planck strålingslov.Det er en måde at forklare atomvækst på i et mikro vækstplan.Filosoffen Kants kausalteori er utilskrækkelig på grund af varians.Kants kausalteorien er for simpel pga komplekse kræfter i proton.Der forligger kraftpluralitet.Derfor er der problemer med de fysisk-matematiske kraftpunkter da disse ikke er stabile,idet kraftpluralitet tillader varians(hændelig begivenhed kan ikke udelukkes ved kraftpluralitet).Kraftpluralitet betyder at der er en fælles rammeenergi og et varieret energimønster i proton og atomet i ethvert menneske.Der er tillige sammenstød mellem vækst-rumplan og mikro-vækstplan dvs det er svært at forstå hvordan fællesplanet matematik og fysik er, fordi fællesplanet er uregelmæssig på grund af at jorden er en amorf roterende klippeplanet og er ikke som Bohr m.fl der antager at jorden er en homogen og stabilt morf kugle i sin atomfysik.Bohr mente derfor at kernekræfter er stabile,men da jorden er amorf klippeplanet og Plancks strålingslov mente Heisenberg at kernekræfter er ustabile - ubestemte.Der er altså fysisk og matematisk ubestemthed i atomfysikken,fordi strålingen fra atomet er i kvanter og diskontinuert i følge Planck strålingslov.Derfor er Heisenberg ubestemtheds-princip gyldig fordi Heisenberg mente at Bohrs atommodel med kvantespring duer ikke i ustabilt partikelplan-Eksperimentelle atomplan støder sammen med et almindeligt ustabilt atomplan.Bohr mente imidlertid at der var det tomme rum som var grundlag for hans atommodel med kvantespring,men er forkert da der er et almindelig ustabilt partikelplan.Derfor er statistisk lignende matematik gyldig.Forslag til matematik i et fællesplan.Når der er umålelighed er vanskelig af bevise hvilket plan måltallene skal henføres til.Ingen ved derfor hvormange dimensioner en mekanisme har efter filosoffen Rene Descartes foreskrifter om den mekaniske naturopfattelse.Antal dimensioner i iboende mekanisme i naturen er ukendt.Koordinering af mekanisme er derfor kun målestok pga varians og eksotisk mørkt varmelimstof,idet et atomet kan være i et tidsforløb og forandring.Atommåltal skal være bevist absolutte for at kunne bruges og regnes matematisk bindende.Kraftpluralitet betyder at der kun haves konnekte relationer i videnskaben og uregelmæssighed og ubestemthed i mikroplanet er en nødvendighed for varians.Se kompendium Virkelighed/matematik.Jan A I S T Olsen.1996

Atomfysikken opfatter et voltmeter som en atombase,hvor der er iboende atomer og atomspænding(Bohrs atommodel).Det skulle herefter være muligt at måle disse iboende atomers spænding med er andet voltmeter,men der er ikke noget udslag, fordi Bohrs atommodel er forkert,da spænding er strøm og Bohrs atommodel bygger på spring.Spring er forkert(det afbryder strømmen),når atomet er stof,strøm og ledeevne.Heisenbergs ubestemtheds-princip forklarer at atomets energier er strømme,der støder på hinanden, derfor er de ubestemte i forhold til hinanden og derfor er der kaos i atomfysiken,fordi strømme kan være uregelmæssig og ubestemte.Direkte stød er dog impuls i Heisenbergs ubestemtheds-princip.Hvilket betyder at Bohrs atommodel indebærer at der er så mange stød-tilfældigheder i et partikelplan at der ikke findes nogen reel generel sandsynlighed og statistik for kvantemekanikken.Det kan være en matematisk spekulation.Bohr og Einstein mente imidlertid at atomets energier og tyngdekraften kunne matematisk sammenordnes i en fast fælles felteori og mekanisme for naturkræfterne.Kemiske ligninger bygger på Bohrs atommodel hvor springet opfattes som et mekanisk spring.Det er selvmodsigende og kan være spekulation,fordi mekanismer ikke alene kan forklare varians og vækst der må tillige være nogle underliggende atomprocesser i mikroplanet.Når der er varians og vækst i naturen må atomet have potentiale til forandring og derfor er atomet og proton ikke forstenet og massiv.Se kompendium Virkelighed/matematik.Jan A I S T Olsen.1996.

Kraften mellem årsag og virkning er derfor Kx--> - kraftpluralitet og kraften er dermed ikke som filosoffen Kant foreskriver - et simpelt K i atomfysikken.På grund af filosoffen Kants teori om årsagsregres kan der være tvivl om det er årsagen eller virkningen der måles i atomfysikken når rummet er i en foreløbig atomforandringsproces dvs at rummet er i en årsagskæde og det vides ikke hvornår virkningen indtråder - Heraklit - og derfor forligger umålelighed, - mens en årsag er målbar og en virkning er målbar efter Parmenides opfattelse,der mente at rummet og atomet var forstenet og væren,mens foranderligheden mente Pardimendes er ikke -væren.Det vides derfor ikke om Bohr atommodel er universel når rummet og atomet er i procesbevægelse og atomet kan være porøst.Det betyder at atomfysiske ligninger ikke er universielle fordi der er ukendte proceselementer i atomet.Når der er kraftpluralitet vides det ikke hvor effektiv årsag og virkning er i atomprocessen.Der er derfor kun foreløbige og ad homini relationer i atomfysikken.Når atomet har varians og er i vækst vides ikke hvad der er årsag og virkning i måleøjeblikket,der foreligger umålelighed.-Mekanismer er matematiske forsteninger.Matematiske forsteninger kan ikke omregnes.Relativitetsteorien og Bohr atommodel er sådanne mekanismer der er forstenet.Det er vanskelig at forstå hvordan hastighed,kvadratrod og kvantespring fungerer i sådanne matematiske forsteninger.Einstein mener at bevægelse i selv er en kraft.Bevægelse menes at give et kraftpotentiale der er proportionalt med hastigheden.Relativitetsteorien redegør dog ikke for den kraftvækst der er fra bevægelsens start - Big Bang.Derfor haves kun statistisk og vækstfunktioner i atomfysikken.-Filosoffen Rene Descartes mente at naturen er forstenet og denne forstening er mekanisk - den mekaniske naturopfattelse.Der var derfor matematiske mekanismer for alt i naturen da denne er forstenet.Filosoffen Kant mente ligeledes at naturen var forstenet og der er en kraft mellem årsag og virkning i alle mekanismer,mens filosoffen Hume mente,at det ikke er muligt at få sanseindtryk af en kraft i en forstening,når mennesket er skabt og forstenet i guds billed til evig tid og mente dog tillige at naturen var i forandring når der er atomprocesser i naturen ex solens forbrænding,derfor vil Newtons kvadratlov smuldre med tiden.Hvilket tillige viser at proton og atom kan smuldre,men partikelfysikken er et forsøg på at udrede hvordan proton er evigt forstenet og dermed er massiv ved tiden omkring Big Bang og fremover.Når der er varians,vækst og devækst er atom og proton porøs(plastisk) ved varmeledning og varme påvirkning.Forstenet substans er porøs da den kan smuldre,fordi kraftpartiklerne i proton er varme påvirkelige.Derfor må der gælde en særlig matematik for porøst atom og proton.Atomet må være porøst-det kan bevæge sig i rummet,mens et forstenet atom vil falde til jorden pga tyngdekraften.Umålelighed betyder generelt at fysiske måltal er redukserede tal og det er uklart hvordan de er regnbare.Det er uvist hvilken indvirkning umålelige metafysiske årsag og virkning har på porøst atom,derfor findes kun grafiske ovesigter -~X-plan.Det er uvist hvad der faktisk måles på grund af kraftpluralitet.X-kausaliteter findes når rummet er i bevægelse og når der er varians og vækst pga porøst atom.Heraklit siger at der bag roen er uro det vil sige at der er forandringer bag roen,hvilket betyder varians er possibelt og kausalitet derfor kun er vaner der er uden logisk eller empirisk hjemmel - filosoffen Hume.Umåleligheds-princippet betyder at det ikke er possibelt at se roen i uroen.Eksempelvis menneskets atomer er komplekse bindinger af uforanderlige elementer og foranderlige proces elementer.Atomisterne Demokrit,Parmenides Zenon og Heraklit anerkender ikke indre processer i proton da atomet er uforanderlig.Proton og atom er forstenet/udeleligt.Eksotisk mørkt varmelimstof er dog med til at gøre proton til plastisk og porøs dvs til et processuelt proton dermed vides det ikke om et porøs proton og atom,-hvad der er væren og hvad der er ikke-væren .Det foranderlig er for atomisterne ikke-væren.Det er irrationelt og mangler kontinuitet - metafysisk.Dokumentation for processuelt proton og atom kan være Plancks strålingslov om diskontinuerte kvanter som stammer proton og atom.Varians og vækst betyder derfor at det er vanskeligt at udmønte fælles matematiske kraftpunkter.Porøs og plastisk proton og atom er væren/ikke-væren og fører derfor matematisk til statistiske procesforløb derfor er en procesnormering(lemma) nødvendigt,fordi det ikke kan udelukkes at ikke-væren kun er uregelmæssig og dermed er matematisk kommensurabel.Bohrs atommodel kan ikke forklare varians og vækst med kvantespring(det mangler kontinuitet,men Bohr forklarede imidlertid dette spring ved kvantemekanik således at kontinuitet er opfyldt.Bohr mente således at vækst var det samme som at sætte atomerne sammen som legoklodser.),da den er forstenet med faste uforanderlige baner.Rosinmodellen og Rutherfords model er ikke forstenet og derfor kan og må der eksistere atomproces-vækstligninger.Filosoffen Kant mente årsag skal være væren og virkning tillige skal være væren for at der kan være kausalitet,mens Bohr anvender varmetilførsel(ikke væren - foranderlig) til at forklare et kvantespring for en elektron(væren - uforanderlig) i sin atommodel,der mangler således kausalitet.-Bohrs model er derfor kun et postulat da Bohr mente at filosoffen Kants kausalitetsteori er gyldig for hans atommodel.Intet er absolut måleligt betyder at det ikke vides hvad der er substans og væren i atomfysikken.Væren og substans er absolut,men når der er umålelighed har ikke-væren prioritet matematisk.Derfor gælder filosoffen Humes kausalitet at der er vaner der ikke er logiske og er uden empirisk hjemmel i atomfysiken,fordi varmetilførsel hverken er logisk eller er empirisk måleligt,derfor er varmetilførsel mm. uden empirisk hjemmel.Matematiske manipulationer er tilladelig pga ubestemtheds-princippet,som er at væren og ikke-væren er forbunden i substansen -E(~X):=(E(pot(x))<+>E(kin(y))).Der er altså også foranderlighed i substansen - eksempelvis længdeudvidelse hvor der sker forandring proton og atom ved varmepåvirkning af en metalstang eller andet.Det betyder at værens-ligninger kun gælder sandsynligvis i atomfysikken mv.Kvantemekanikken er derfor matematiske manipulationer.Kvantemekanikkens hyppighed og sandsynligheds-fordelingen fra iagttagelsessituationen er ikke målbar og troværdig når proton og atom er processuelt-Terningen bliver i rummet.Der findes derfor kun metafysiske årsag og virkning i atomfysiken fordi rummet er i forøget acceleration og proton og atomet er processuelt.Rummet og atomet er altså i en årsagsproces,derfor kan der kun måles foreløbige rum og atom relationer da årsagsproces betyder at energipotentialet kan udvikle sig i rummet og i atomet og i tid.Eksempelvis kan sygdomme forklares ved at der sker kortslutning i atomets energistrømme.Uklarhed er om disse elektriske strømme omkring proton er matematisk kontinuerte eller er matematisk diskontinuerte pga varmespændinger som følge af eksotisk mørkt varmelimstof i proton og atom.Der er tvivl om proton indre stabilitet pga eksotisk mørkt varmelimstof og protons omverden pga energistrømme.Generelt gælder matematisk at der må bruges proceslemma når der foreligger kraftpluralitet og proton der er porøs dvs proton og atom kan forpurres over tid,og der derfor er årsagprocesser i atomfysikken.Filosoffen Kant mente at der kun er væren-årsager,men der er også årsager der grundes på selve processerne - årsagprocesser i proton og atom.-Bohrs komplementarteori forklarer at selve måleprocessen har indflydelse på måleresultatet i atomfysiken.Komplementarteorien viser tillige at proton og atom er porøs.Derfor har selve processen(fremgangsmåden) betydning i atomfysikken.Dette princip kan udvides til andre videnskabsområder.Den videnskabelige objektivitet er forkert,fordi når atomet er porøst findes der også indre matematisk strukturer og processer i atomfysikken.Om varmespændinger.Læs kompendium Virkelighed/matematik.Jan A I S T Olsen.1996 med matematiske forslag herfor. - Filosoffen Søren Kierkegård mente luften spredes fordi skyerne bevæger sig og derfor kan atomvidenskabens kvantiteter ikke stå alene,da disse målinger og ligninger kun er samlinger - samlinger er kun ligninger,hvorfor der må være et eksotisk mørkt varmelimstof i proton og vækstligninger med procesindhold i atomfysikken.Umåleligheds-princippet er gyldigt i atomfysikken når luften spredes med eksotisk mørkt varmelimstof som drivkraft.Og det er derfor ikke muligt at sandsynlighedsestimere realistisk når der er varmespænding i proton og atom.Sandsynligheden er herfor en procesfunktion - F(p(x))som er et funktionsestimat afhængig af tid eksempelvis F(p(x)):=1/2f(x).Det vil sige at der er væsentlige metodefejl i atomfysikken pga varmespændinger i proton og atom når energierne spreder sig i atomet mm.Konstantvariabler(porøst atom og varians),matematiske tendenser og matematisk proceslemma hænger matematisk sammen.Der er altså problemer med målingers stabilitet i atomfysiken mm.- En anden energiopfattelse af proton og atom, hvor atomet er energisammensat og kraftvariabelt pga varmespændinger - hvilket fører til andre matematiske principper i atomfysiken mm.Det vil sige at proton og atom svinger mellem reelt og imaginært procesniveau,da det er porøs og der er varians,hvilket indebærer komplekse vækstmål kan indgå i atommodellerne og i rummet,som er forskellig fra almindelig mål.Det vil sige at rummål er ulig jordmål.Det vil sige at der gælder et særligt talsystem for rummål,der er forskelligt fra talsystemet for jordmål.Det er uvist hvilken skala rummål sættes efter.Fysikerne Newton og Hawking mener imidlertid at rummet kan regnes tre koordinater(x,y,z) efter jordmål,da de mener at rummet er rumkasse.Det er derfor ikke possibelt at få fast mål for atomet og for proton,da proton og atom er porøst og der er varians,hvilket impliserer indre og ydre energi atomprocesser.Målemarkering kan derfor kun være prik eller kryds som dækker over et ulighedspunkt.- Der findes altså ikke absolut værdi for proton og atom da det er porøs og der foreligger varians og derfor er der skjulte procesværdier i proton og atom - formelig gummibold.Formelig gummiboldsteorien kan forklare Bohrs komplementarteori om at atom kan være en partikel som kan være en bølge pga formelig gummibold - plasticitet - porøs - eksotisk mørkt varmelimstof.Bohrs komplementateori bekræfter tillige umålelighedsprincippet i atomfysiken og i rummet.Absolut mål kræver homogent afgrænset rum og massiv proton og atom - massiv kugle jfr Newton m.fl.Newtons teori om at proton er en massiv og homogen massekugle vil betyde at der vil ske en sammenklumpning af protoner som følge af Newtons egen teori om gravitationseffekt - massetiltrækning.Det tyder dog på at atomet også spredes sig.Læs i kompendium Virkelighed/matematik.Jan A I S T Olsen.1996 om proton som formelig gummibold der antager at der er varmespændinger i proton og atom,hvilket betyder at Newtons 1. lov om masseligevægt og energiligevægt er falsifiseret da rummet er rammeløst og atomet er uafgrænset- Heisenbergs ubestemthedsprincip.Når atomet efter Heisenbergs-princip er ubestemt(uafgrænset atom-vækst og varians) betyder at der findes ingen empirisk hjemmel for atomet og logik for atomet.Læs filosoffen Hume.

Formelig gummiboldsteorien viser at Heisenbergs-ubestemthedsprincip er rigtig da der er atomkaos(atomenergien spreder sig pga mørkt eksotisk varmelimstof i proton og atom) og det derfor kun er possibelt at anvende matematik som analytisk værktøj og der eksisterer vækstfunktioner(vækstligninger) i atomfysikken.Formelig gummibold betyder atomfysiske ligninger kun er adhomini samlinger.Bohrs atommodel er blot en manipulation og den er altså ikke en videnskabelig erkendelse.-Der er en ~X-pluralitet af tidligere begivenheder hvorfor der ikke kan regnes med stokastiske variabler på realistisk grundlag,da der tvivl om hvilke stokastiske variabler der er repræsentative mm.i en undersøgelse eller i et eksperiment eftersom der ikke kan ses bort fra tidsprocesser i atomfysikken.-Rummets vækst- spredningkraft(den bevægelige og negative gravitationskræfter>almindelige tyngdekraft,derfor er der spænding og forøget acceleration i rummet) vil blive så stor at den almindelige tyngdekraften vil ophæves og derefter vil rummet smuldre.-Det er derfor nødvendig med en teoretisk matematisk afgrænsning - proceslemma - i atomfysikken da atomet er uafgrænset ifølge Heisenbergs teori om atomet.Vækst og varians betyder at proton er i konkrete processer,mens Bohrs opfattelse er en generel model for proton og atom uden vækst og varians da den er en afgrænset(lukket) model.Vækst og varians betyder tillige at bindingenergierne +/- i proton ikke er konstante,hvilket kræver et særligt komplekst proton.-læs kompendium Virkelighed/matematik.Jan A I S T Olsen.1996.

Matematik videnskab/filosofi er hvilke krav der må stilles til de matematiske begreber for at opnå erkendelse på grundlag af Einsteins substansteori for atomet-varians,vækst og den er ubestemmelig - formelig gummibold.Bohrs atommodel kan ikke danne elastiske atomstrukturer da det er en mekanisk model.Mekaniske atommodeller har strukturelle begrænsninger.Bohrs komplementarteori forklarer at proton og atom er formelig og er plastisk.Derfor må der eksistere eksotisk mørkt varmelimstof i proton og atom.Spredningkraften i rummet og atomet betyder atommodeller ikke kan være mekaniske.Det tyder på at Heisenberg atomopfattelse er den rette for atomet idet den accepterer særligt komplekst proton,hvilket samtidig betyder at proton og atom ikke er en decideret maskine.Varians(indre bevægelse - sitrende bevægelse - forudsætning for liv) og vækst(ydre bevægelse) betyder derfor at måltal har karakter af gennemsnitstal da proton og atom er uafgrænset(inkluderer spredningskraft i proton og atom som følge af eksotisk mørkt varmelimstof hvilket bevirker at der er atomtryk i proton).Det vil sige at proton og atom ikke kan tabelleres til faste punkter til et urværk ifølge Heisenbergs-ubestemtheds-princip-måltallene mangler derfor videnskabelig evidens da proton og atom ikke er en decideret krumtap maskine - Newtons og Bohrs mekanik,mens en maskine med drev-solen som skivetræk(elastisk remtræk som giver rotation af planeterne forårsaget energistrømme(steams)som dannes ved at rummet spredningskraft påvirkes af tyngdekraften) passer bedre på Einsteins atomopfattelse da den tillader spin(varians,vækst og er atom-energi ubestemmelig).Som også kan forklare planetsystemet bevægelse(energistrømme i rummet fungerer som stabilt/ustabilt remtræk på solen og planeterne) med sammenkobling af Hookes lov for fjederspændinger("stang") mellem solen og planeterne.Spredningskraften i rummet betyder at Einsteins almindelige relativitetsteori om at rummet kan krummes i rum - tid er ustabil og derfor er utilstrækkelig.Vort solsystem er dog et delplan i rummet.Solsystemet er en særlig bevægelig energilomme i rummet og derfor kan være stabil i rum-tid.Den almindelige relativitetsteori om krumning i rum-tid kan også være en bevægelige steams på grund af spredningkraften.Spredningskraften indfanges af tyngdefeltet som dannet eksempelvis af vor sol og planeter og denne energi bliver til en steam som forårsager sol og planet rotationer.Andre typer af energilommer er sorte huller i rummet.Det betyder at spredningskraften siver sammen med tyngdekraften i krumninger i rum - tid og dermed er den almindelige relativitetsteori mangelfuld/forkert da den foreskriver at rum - tid er glat og uberørt.Det er således usikkert om proton og atom er et instrumentelt fællesatom pga Heisenbergs-ubestemtheds-princip.Teorien om fællesatom betyder at alle måltal anses for at være fælles forbundne - eksempelvis i ligninger mv i atomfysiken - må opretholdes på trods af uregelmæssige energisvingninger i porøst fællesatomet mv.Fælles atom er/kan være porøs pga spredningskraften når der er varians og vækst.-Rum matematisk teori betyder at der kun eksisterer ad homini målestokke da der findes en spredningskraft i rummet og rummet er rammeløst pga proton og atom er uafgrænset - Heisenbergs-ubestemtheds-princip og vi selv er del rummet,som er i procesudvikling.Atom og proton som formelig gummibold betyder at der ikke findes effektivt mål i atomfysiken.- Heraklit forklarer at energistrømme eksisterer i naturen mv.Derfor er matematiske vækstfunktioner anvendelig i naturen.Disse energistrømme rummer spredningskraft,hvilket betyder at der er indre energispændinger og flydende mål i proton og atom og eksotisk mørkt varmelimstof.Spredningskræfter findes eksempelvis i Big Bang(vor galaxe - sammenlignes med flodbølge der er i øget acceleration og spreder sig) og solen mm.Energistrømme betyder af filosoffen Humes opfattelse må være rigtig,nemlig at der kun findes vaner og relationer da der ikke er empirisk hjemmel og logik i naturen på grund af spredningskræfter der giver varians og vækst.Spredningskraften eller anden energistrøm i atomet betyder at matematiken kan sammenlignes med en børs idet et fysisk felt også kan indeholde og rumme energistrømme.Det vil sige at den gennemsnitlig vækstfunktions værdi kan kapitaliseres teoretisk.Kapitaliseringværdien er lemma for hvor atomværdierne er bedst for at bekæmpe sygdomm mm.Det er vanskeligt at lokalisere matematiske kraftpunkter i fysiske felter pga energistrømme - hvilket betyder at der ikke er styr på energierne - eksempelvis i de kemiske ligninger mm.Matrix-matematik i atomfysiken er utilstrækkelig fordi den ikke rummer vækstfunktioner for energistrømme og spredningskraft.Problemet er hvor vækstfunktionerne(værdi) skal placeres i matrixen.Det er altså ikke possibelt at afgøre om det er et matematisk kraftpunkt eller matematisk funktionspunkt når der er energistrømme i atomet - Heisenbergs ubetemtheds-princip.Det vil sig at sygdomme(utilregnelighed) kun kan bevises statistisk på grund af spredningskraften og eksotisk mørkt varmelimstof er umålelig.Højesteret mener dog at sygdomme kan bevise ved fakta.Der gælder dog at 100%s forsæt ikke bevises da det ikke kan bevises at personen er 100% ikke syg,hvilken betyder at juridiske sanktioner er begrænsede da der er juridisk uforsætlighed i alle mennesker.Om kapitaliserede vækstfunktioner i atomfysiken og proces-sandsynlighed.Computeren kan ikke dække alle videnskabsproblemer pga af skjult spredningskraften i rummet og i proton og i atom.Derfor er der problemer med hvordan computer resultater og printudskrifter skal forstås i atomfysiken mm.fordi computeren kun er en talmaskine.Strengteorien(micro elastikker) kan løse varians - og vækstproblemer da de har indbyggede og bevægelige energier i selve de elastiske strenge,hvilket ikke er possibelt for massiv partikelteorier,men strengen er indhyllet plastisk i partiklen.Heisenbergs ubestemtheds-princip (delta(q))X (delta(p)) ~ h forskriver at protons og atomets arbejde er ustabilt,der er forudsætning for varians og vækst dvs proton og atom er ikke en mekanisme(årsag&virkning er ligmed stabilitet).Planck konstant h er en standardisering - h ergxsekund.Den matematisk skriveform skal derfor tillige rumme ubestemtheder fordi atomets kraftpartikler kan sivet sammen med atomets stofpartikler og dermed indlejres der ustabiliteter i atomet.Det vil sige at atom matematiken skal være syntetisk procesdynamikker-k(x).Læs kompendium Virkelighed/matematik.Jan A I S T

Olsen.1996

Spredningkraften og k(x) i proton og atom betyder at proton kan smadres på flere forskellige måder da der gælder tidslige fysiske regler,mens andre mener at protonkollision er underlagt ikke tidslige evige faste fysiske love - Cern forsøgene.Spredningskraften og k(x) betyder at atomfysikken,matematiken og rummet er tidslig og fortolkning er nødvendig,mens Bohrs atommodel er ikke tidslig,men er evig,da han mente at atomer er en mekanisme og derfor anvendes matematiske mekanikker og fortolkning er unødvendig og uvidenskabelig.Det er dog uklart om kvantespringet i Bohrs atommodel er ikke tidslig eller tidslig,og det er derfor usikkert hvilke matematiske love eller matematiske regler,der skal anvendes på kvantespringet i modellen,da det ikke kan udelukkes at de faste baner i Bohrs atommodel er internt svingende - hvilket tillige betyder at der må være indre energibevægelser i proton.Om proton og atom er ikke-tidslig eller proton og atom er tidslig har betydning protons og atomets struktur og indhold - substans-varians,vækst og henfald.Bohrs substansbegreb indebærer at atomet kun er fælles,mens Einsteins substansbegreb indebærer at atomet er fælles og konkret,hvilket betyder at matematiken for atomet er syntetisk.- Når mennesket har forskellig levetid indebærer det at atomet også er tidsligt og konkret.Rummet er også fælles på grund af spredningskraften og konkret(jorden).Det vil sige energisyntetisk.Videnskabs-princippet årsag og virkning er utilskrækkelig efter filosoffen Kant i atomfysikken da proton og atomets energier er syntetisk forbundne dvs de er sivet sammen eller energierne er krøllet sammen,og kvantespringet giver uholdbare atombindinger-og dermed er der kun tidslige relationer-filosoffen Hume-sandsynligvis.Rummet efter Big Bang er kun tidsligt på grund af at det udstrækkes og Boltzmanns entropi S=k logW.Filosoffen Kant mente at naturen er bestemtform dvs der er bestemt fysisk lov,mens Filisoffen Hume mente at naturen er ubestemtform dvs der findes ubestemte fysiske love/regler.Bohr forstår ikke at virkningen af sine atommålinger der grundlaget for hans atommodel kan være ubestemte virkninger,da Bohr og Einstein støtter sig til filosoffen Kant.Det er derfor uklart hvilke tegn(symboler)der matematisk skal anvendes når der foreligger ubestemthed i atomet og rummet.Rummet og atomet er i bevægelig stof og energi tidsretning pga Boltzmans entropi S=k log W.Hidtidige atomfysiske ligninger er altså mekanisk blokerede for procesudvikling.Fysikerer og atomfysikerer mener at matematisk punkt er ligmed et fysisk punkt,der er ensartet-homogent,hvilket er ukorrekt da fysisk punkt sandsynligvis er energisyntetisk,fordi atomet også rummer varians og vækst- E(kin) med E(pot).Kernekort over proton(isotoper) viser at der ved de fleste stoffer er flere neutroner end protoner og denne tendens er særligt udtalt for grundstoffer med højt atomnummer.Det kan forklares med at stærke kernekræfter ikke virker over hele kernen,hvorfor der er relativt flere neutroner til at styre de elektriske kræfter i kernen.Ved varmepåvirkning og det eksotiske mørke varmelimstof betyder at der kan opstå energisynteser mellem kernekræfterne og de elektriske kræfter.Om det vibrerende atom.Strengteorien kræver en enorm partikelknuser på størrelse med universets energi(i lighed med Big Bang),da strengene er det inderste i proton og strengene er bøjelig som elastikker,og hvor x er stof og k(x) eller delta(t) er antistof,som er i ubalance på et eller plan på grund af varmestof,- mørkt limstof,som giver en spredningskraft mv.efter Big Bang.Problemet med at opfatte atomet som kun en maskine er at en maskine er ikke bøjelig.Elasticitet i proton og atom er en nødvendig forudsætning for varians og vækst.En streng er et bølgestykke,som der findes en matematisk funktion for.Strengteorien gælder for elementarpartikler som er supersymmetriske par ex fermioner og bosoner.Det forsøges at finde en dobling af spektret i Cern,som betyder at enhver partikel har en supersymmetrisk partner.Et sådan (varmestof + bølgestykke)rummer og indeholder energispændinger - bølgespændinger +/- i bølge forløbet.Disse partikelbølger(strenge)betyder at der er bølgetryk - trykstød som får vor galaxe til øge sin accelerations hastighed.Det er svært at forstå relativitetsteorien der foreskriver at tyngdefeltet er glat,uberørt og statisk - G(uv)-g(uv)=kT(uv) dvs Einstein tensor -Kl(kosmologisk konstant)=konstantxenergi-impuls-tensor- k=8piG/c(4).Det statiske krumme rum indeholder alt stof og energi,men tyngdekraften kan være en ladet bevægelig partikelbølge-streng,da den er en bevægelig partikelbølge som kan accelerere og udstrækkes i alle retninger og er +/- ladet-magnetisk partikelbølger-strenge,som er indlejret i proton og har trækkraft afhængig af hastigheden.Sætningen m(v)=m(h)/kvadratrod(1-/v(2)/c(2)) tillader og rummer bevægelige partikelbølger-strenge i m(v).I kvantemekanikken er fermioner og bosoner defineret som bølger.Strengteorien kan derfor forenes med relativitetsteorien.Med en magnetisk partikelbølge(streng)indlejret i proton kan det periodiske system være forkert,idet protoner kan også binde sig direkte til hinanden med sådan indlejret magnetisk streng og Heisenbergs ubestemtsheds-princip.Bohrs periodiske system bygger på Newtons kvadratlov om massetiltrækning,hvilket fysisk kolliderer med strengteorien.Mørkt varmelimstof og strengteori betyder at der er en energiubstemthed i proton på grund af varians og vækst i proton,hvorfor E=mc(2) ikke kan anvendes direkte da ligningen mangler funktionalitet.Atomvarians og atomvækst skrives som konstantpotensfunktion Funktion:= kf(x,y),hvor f(x,y) er opløftet til potens og x og y er atommåltal.Det er ikke påvist at ved partikelkollisioner af protoner i Cern forsøgene at der ikke er/findes en atomvarians eller atomvækst i selve kollisionsprocesserne.Matematisk er kuglerammen utilstrækkelig i atomfysikken,fordi atomvarians og atomvækst er uden for rammen.Kuhn mente at der i videnskaben kan foretages paradigmeskift dvs en kugleramme udskiftes med en mere mangfoldig kugleramme.Kuhn mente altså at ethvert atomforsøg matematisk er en kugleramme,som der altid kan udtømmede videnskabeligt regnes indenfor når der er en mekanisme.Et hvert teknisk måleapparat har en fastlagt målegrænse dvs en kugleramme - talramme.Det er altid et videnskabelig problem om den anvendte talramme i videnskabelig undersøgelse er fuldstændig dækkende for substansen.Når atomet er underlagt en X-kugleramme - talramme er det derfor vanskeligt at vide om der er bevist en atommekanisme - atommodel i atomfysikken.Det at sætte en atomligning op er at sætte en ramme og rammen må indeholde tal,som kan flyttes i X-rammen-kugleramme.Problemet er hvordan der skal regnes indenfor rammen pga mørkt varmelimstof og spredningskraften i atomfysikken.Spredningskraften og varmestof betyder at matematisk reduktioner er forkerte i atomfysikken.Samfundet kan også opfattes som en X-kugleramme-talramme pga sin bevægelighed.Fysikeren Newton forklarede i Principia at kuglerammens mekanisme(maskine) kunne omsættes til dimensioner(tegne og regne indenfor en ramme) i rummet,hvilket Bohr,Einstein m.fl udnyttede i atomfysikken.Problemet med kuglerammen er at den er ikke tidslig - Læs kompendium Virkelig/matematik.Jan AIST Olsen 1996,som forklarer at mørkt varmelimstof i atomet og spredningskraft gør atomet processuelt mm.Umåleligheds-princippet pga varians og vækst betyder at matematiske materialiseringer i atomfysiken kun er sammentømret,fordi Bohr mener at det ikke- materielle kan måles til materielle substans.Einstein er i tvivl herom.Bohr og Einstein ser dog bort fra spredningskraften og mørkt varmelimstof i rummet.Varians og vækst betyder at intet er absolut måleligt er et alment princip i videnskaben,fordi varians og vækst kræver en ubalance-konstantvariabel k(x).Atomfysikkens matematik kan derfor kun være immateriel,fordi varians og vækst betyder at der ikke findes en valid målemetode af atomet efter Heisenbergs ubestemtheds-princip.Det betyder at der kun kan foretages matematiske vurderinger,statistiske skabeloner,- og varians og vækst betyder at atomet har skiftende vaner - Filosoffen Hume.

På grund af spredningskraften og fysikeren Boltzmanns entropi S = k log W betyder det at der tillige er spolerende processer i atomet og i kemiske ligninger generelt.En funktion i atomfysiken er en talproces-eksperimentel rækkeudvikling(kædeproces).Den mekanisk naturopfattelse som filosoffen Rene Descartes m.fl. forklarer er forkert,da spolerende processer betyder at der således ikke kan være en iboende mekanisk matematik i naturen.Det vil sige at der i videnskaben er problemer med substansafgrænsning.Mørkt varmelimstof som tyngdekraft må være sivet sammen med de kræfter,da tyngdekraften er svag kraft og kræver store mængder af mørkt stof for at holde sammen på vor galaxe som har en spredningskraft og er i øget acceleration.Det betyder at der tillige er en spænding og plasticitet i proton i rummet.Heisenbergs ubestemtheds-princip betyder at der ubestemthed omkring proton-for at der kan være substans og eksistens må der være gravitationstof(mørktstof) i proton,der binder dem sammen.Bindingsstoffet i proton og mellem protoner er mørkt eksotisk varmelimstof som er temperaturafhængigt.Det kan forklare at der er flere fysiske tilstande for samme stof.Det betyder at der er varmespændinger i atomet i almindelighed.Det betyder at impulsen er ikke faktuel som derfor må skrives som p~mv.- Banerne om solen flytter sig en smule-de udføre en periheldrejning dvs der er en omstrukturering,hvilket kræver plastisk stof.Bohr,Einstein m.fl. skriver impulsen faktuel som p=mv.Atomfysikerer antager at der er ligevægt i atomet og i naturen.Varians og vækst betyder dog at der er indre omstruktureringer i proton og atom og det kræver plastisk mørkt eksotisk varmelimstof i atomfysiken,hvilket betyder at proton/atomet og masse/energi må være sivet eller krøllet sammen.Det er den eneste gyldige forklaring på at rummet kan udstrækkes sammenhængende.Det betyder at fysisk punkt er forskelligt fra matematisk punkt.Omstrukturering betyder at proton/atom formes med tiden og derfor har en udviklingshistorie.Rummet er derfor ikke "sfærisk" dvs endeligt afgrænset og massetætheden kan forandre sig pga accelerationer og omstruktureringer dvs der er stof og energi udenfor det krumme rum(herimod Einstein kosmologiske model som forskriver at alt stof og energi er i det krumme rum og der er tomt udenfor det krumme rum).Omstrukturering i proton/atom giver plads til tilfældig dynamik i atomfysikken.Varmestråler kan have skadelig påvirkning på proton/atom og pga mørkt eksotisk varmelimstof kan en atomomstrukturering udvikle sig i proton/atom - eksempelvis hudkræft mm.,men det er kun en vane-tilfældighed,hvornår der sker en omstrukturering.Celledeling er også en atomar omstrukturering.Mekaniske ligninger indeholder ikke funktioner for omstruktureringer.Bohrs kvantemekaniske sandsynlighedsmæssige beskrivelse og forudsigelse bygger på princippet om årsag og virkning.Når der er varians og vækst i atomfysikken,hvilket betyder atom-massen/atomenergierne er sivet sammen,krøllet sammen eller sammenfiltret.Det betyder at atomfysikkens hidtidige grundlag om årsag og virkning må opgives efter forskriftet fra filosoffen Kant.Det vil sige at atommåltal skal også vurderes processuelt og ikke som om atomet kun er en mekanisme.Heisenbergs ubestemtheds-princip betyder at der findes ingen valid målemetode af atomet derfor er enhver måling af atomet en ødelæggende/forpurrende manipulation pga Intet er absolut måleligt er gyldig.Varmeprocesser i proton/atom betyder at det kun har vaner,fordi disse varmeprocesser generelt er nedbrydende på årsag og virkninger-mekanismer,fordi de giver trykspændinger og samtidig frigøres energier.Generelt er der validitetsproblemer i statistikker og sandsynligheds forudsigelser da de kun er et indhak,hvor der er hakket i undersøgelsen af befolkningens meninger,substansen etc.,da der altid er forskel på ikke-hakket tilstand og hakket tilstand eftersom der er skjulte processer i hakkede tilstande-den franske fysiker Alain Aspects eksperimenter med elektron og foton.I en hakket-tilstand er der generelt brud på årsag og virkning - mekanismen.Varmeprocesserne i atomfysikken betyder at det ikke vides om grundlaget for beskrivende statistik er normalfordeling.Varmeprocesser berører den matematisk holdbarhed.Når atom energierne kan være sivet sammen,krøllet sammen eller sammenfiltret betyder det at princippet om årsag og virkning(atommekanisme) må opgives og at der kan være skjulte energivariabler i atomprocesserne.Vækst og varians er integreret-processer i atomet fra tiden omkring Big Bang.Computeren er imidlertid kun et fast kredsløb.Varme betinger vækst og varians.Rummet og atomets omstruktureringer betyder at der ikke er øjeblikke i rummet og atomet og dermed er der heller ikke matematiske punkter.Der er kun procesforløb.Enhver atomfysisk ligning skal indeholde tempo eller skiftende tempo.Eksperimentelt kan det være en eksponentialfunktion.Der er altså tvivl om årsag og virkning i atomfysikken.Bohr,Einstein m.fl. anerkender ikke at der er atomprocesser i atomfysikken da de mente at naturen og mennesket altid er kausalt-rationelt.Disse atomfysikerer mente tillige at der ikke eksisterer omformninger i naturen og mennesket.Omformninger er sammenhængende.Derfor er konstantvariabler-k(x) i atomfysikken nødvendig for omformninger(varians og vækst)i atomet er possibelt(ved atom omformninger kan tillige opstå tilfældige processer),mens Bohrs kvantespring er usammenhængende.Omformninger i atomfysikken mv kan ikke findes ved statistisk mål.Bohr og Einstein mente at alle atomenergier kan omskrives til bestemte matematiske-fysisk kausal-rationelle kraftligninger,men da atomenergier er spredte pga vækst(ubestemte procesfunktioner) og varians(ubestemte procesfunktioner) er der problemer med højenergi fysikkens præmis om at enhver slags partikel har et bestemt og vedvarende fysisk felt,fordi vor galaxe er voksende energiboble med vedvarende proces- ubalance.Heisenbergs ubestemtheds-princip tillader atomenergi uregelmæssigheder,hvilket kan forekomme i en voksende og accelererende energiboble,men forekommer ikke i en jævn ballon udvidelse hvor atomenergi er regelmæssige.Matematisk kan kun gøres grafiske oversigter fordi vi er i en voksende og accelererende energiboble.Det er nødvendigt at det er voksende og accelererende energiboble fordi tyndgekræfterne ellers ville få galaxen til at kollapse - falde sammen.Når bindingsenergien mellem atom og partikler svækkes opstår der større bevægelsesfri for atomerne og partiklerne.Einsteins sætning om E=mc(2) forklarer at proton og atom indeholder energier som kan forandre sig,hvilket betyder at proton og atom ikke er evigt.- Filosoffen Rene Descartes og fysikeren Newton mente i The Principia at bindingenergierne mellem atomerne og partiklerne er usvækket og evige og de er derfor i fast tilstand,der kan direkte måles og sættes i mekanisme.Læs dog kompendium Virkelighed/matematik.Jan AIST Olsen.1996,der forklarer at der er konstanvariabler k(x) i atomfysikken,hvilket betyder at proton kun er en støbning,mens k i atomfysikken betyder at proton er et fundament efter Bohrs,Einsteins m.fl. opfattelse.Heisenbergs ubestemtheds-princip i atomfysikken betyder dog at proton kun er en støbning.Rummet er et Intet-omverdensproblemet er uløst dvs den kan forandres og opløses,fordi intet("hele" rummet) er absolut måleligt er gyldig.Det er derfor svært videnskabeligt at udfinde hvad der gælder eksakt for rummet og atomet.Atomfysikken er kun en tænkt verden af atomfysikkerne.Hvilket betyder at atomfysikken mangler substantivitet-substans og dermed findes der kun matematiske possibilitet i atomfysikken.De atomfysisk ligninger er derfor kun symboler på fysiske begreber.Symboler er stumme,mens analytisk matematik er at sætte begreber på ægte tal.Når måltallene er uægte er begreberne stumme i ligningerne mm.Ethvert menneske har alders svækkelser,derfor kan måltal være stumme dvs uden reelt indhold.

Paulis udelukkelsesprincip foreskriver at der til et matematisk punkt er der kun rum til en stofpartikel pr matematiske punkt i atomfysikken.Enhver slags partikel har sit eget fysiske felt,fordi den er en streng-bølge. Higgs-partikel får på sin rejse de andre andre stofpartikler og kraftpartikler til at sive sammen,krølle sammen eller sammenfiltres til massivitet,derfor har denne sammenklumpningen("proton" dvs at der er indlejeret energispændinger i "proton",mens fyikeren Higgs mener uden bevis at det er proton,da alt i naturen er lov og bestemt.Fysikeren Higgs anerkender ikke Heisenbergs ubestemtheds-princip) flere dimensioner end 3 dimensioner,fordi de enkelte partikler har hver sine egen strenge- bølger(fysisk felt).Enhver partikel har sin egen energi eV og masse ifølge Einsteins sætning E=mc(2),som kun er en teori,fordi rummet ikke kan afgrænset på lige fod med jordmål(geometri) da rummet er accelererende og voksende energiboble i ubalance,- derfor er matematisk punkt ikke anvendelig som for bevis for en partikels eksistens i atomfysikken,fordi matematisk punkt kun er en fællesbetegnelse-stumt symbol.Der kan kun anvendes ikke matematisk krydsmarkering.

Kvantespringet mellem to punkter kan ikke matematisk udtømmes.Det vil sige at udfaldsrummet er endeløst og derfor kan kvantemekanikkens sandsynlighedsforudsigelse ikke regnes da N(x) er stumt.Bohr mente at kvantespringet er mekanisk og derfor er en ufri bevægelse og bygger sin teoretiske kvantemekanik herpå.Dette udelukker imidlertid varians og vækst.-Umåleligheds-princippet med varians og vækst betyder at der tillige er processtørrelse i atomfysikken.Derfor gælder Heisenbergs ubestemtheds-princip i atomfysikken.Computeren kan kun bruges til at beregne love i naturen,men kan ikke bruges til at beregne vaner i naturen som følge af at "proton" kan forandre sig i accelerende og voksende energiboble,der er i ubalance.Videnskabeligt er det utilstrækkeligt kun at undersøge årsag og virkning da der også er vaner i atomet pga varians og vækst mm.,hvilket betyder at der er komplekse bevægelsesligninger i atomfysiken.Årsag og virkning er generelt matematiske forbundne,mens vaner ikke generelt er matematisk forbundne.Det er altså matematisk uklart,hvordan vækstpunkter entydigt matematisk skal sammen regnes og summeres.Det skal altså først videnskabeligt undersøges om et måltal er et punkt eller vækstpunkt,fordi rummet er en voksende og accelererende energiboble i ubalance dvs der er indbygget energspændinger&energivækster i "proton" og atom.Det betyder at der er mangler ved standardmodellen pga der også er procesenergier i "proton" og atom,da det er upåvist at bosoner(kraftpartikler) i atomfyikken er det samme som procespartikler,eftersom procespartikler må være omstrukturerende pga varians og vækst i "proton".Varians,vækst og devækst forstyrrer tilstanden årsag/virkning fordi der er også processer - energivaner udover det der kan tilskrives måleudstyret i atomfysikken,da det er uklar om der altid generelle fysiske love og bestemthed når der er varians,vækst og devækst i en energiboble i ubalance.-Læs kompendium Virkelighed/matematik.Jan A I S T Olsen.1996.

Bohr,Einstein m.fl.opfatter atommåltal som eksplicitte,men pga at rummet er en voksende og accelererende energiboble i ubalance er det nødvendig at opfatte atommåltal som implicitte,da der også er vækst,varians og devækst i atomet,fordi der er substans uklarhed.Pga varians,vækst og devækst gælder matematisk at eksistenskvantor kan ikke forklare alkvantor,men alkvantor kan rumme og indeholde eksistenskvantor.Der er umålelighed af alkvantor,hvilket betyder at der tillige er umålelighed af eksistenskvantor.Bohr antager at eksistenskvantor=alkvantor betyder at der findes procesløse mekanismer,men disse mekanismer tager ikke hensyn til processerne - varians,vækst og devækst i den voksende og accelererende energiboble i ubalance.Heisenbergs ubestemtheds-princip betyder tillige at eksistenskvantor(konkret) i atomfysiken er uklar og at alkvantor(generelle) er hypotetisk.- En vanddråbes uregelmæssige bevægelser i det tomme rum viser at der ikke er fast tyngdefelt i rummet og det betyder at Bohr atommodel og Einsteins almindelige relativitetsteorien er meget mangelfulde teorier.De videnskabelige forvaltningsprocesser er meget væsentlig,da den har indflydelse på "protons" - struktur og konjunktur - fordi der er vækst,devækst og vækst i "proton".Det er derfor ikke possibelt at udtrykke noget matematisk relevant ved statistik eller sandsynlighedsberegninger da det kan antages at der er atomforvaltningsligninger i "proton" og atom,fordi der også er varians,vækst og devækst.Disse atomforvaltningsligninger styrer "protons" og atoms energibevægelse(varians,devækst og vækst), i en voksende og accelerende energiboble i ubalance.Der er transponering i atomfysikken.Matematisk kan vises således ved matrix-produkter: at A tilhører de reelle R(nxm) og B tilhører de reelle tal R(mxk);(A(T)B(T))=B(T)A(T).Det er ikke possibelt at fastlægge matematisk,hvilke energimatrixer der møder andre variable energimatatrixer.Der er altså syntetisk transponering i "proton" og atom,hvilket gør det tvivlsomt om der er faste iboende mekanismer i naturen som filosofferne Descartes,Newton,Bohr,Einstein m.fl. mente.-Derfor er matematiske transpositioner(overføre-i,bestemthed) utilstrækkelige/forkerte i atomfysiken pga transponeringerne(overføre-til,ubestemthed).-Heisenbergs ubestemtshed-princip forskriver at langsomme neutroner(bestemte) har bølgefunktionerne en meget høj energi-udbredelse(ubestemte)-Enrico Fermi undersøgelse -,men for hurtige neutroner(ubestemte) har bølgefunktioner med lav energi-udbredelse(bestemte).E=mc(2) løser kun for langsomme neutroner.Det er Cerns opgave at afgøre om proton kollisionernes bølge energi-udbredelse er ubestemte eller er bestemt.Når der er ubestemthed kan sædvanlige matematiske ligningssystemer ikke anvendes i atomfysikken pga vækst,devækst og varians.Partikler med høj hastighed er upåvirkelige omkring sig,mens partikler med langsom hastighed er påvirkelige omkring sig.Rummets energitæthed er homogen,men eksotisk mørkt varmelimstof giver ikke blot energiforbrug,men det giver tillige energivækst i rummet,hvor der er konstateret øgede accelerationer.Disse accelerationer bryder med Newtons love.Det er "proton" og det er ikke proton,fordi der er varians,vækst og devækst i rummet mv.Proton(Bohrs substansstamme-tillader kun konkret-kausalitet.Og modus tollens og modus ponens kan kun anvendes på Bohr substansstamme)."Proton"(Einsteins substansstamme-generelt og konkret med kun semi-kausalitet,der er forudsætning for vækst,varians,devækst mm.i energiboblen i ubalance).Det generelle er egnet til at øve indflydelse på det konkrete.Det betyder tillige at atomet er i foranderlige processer med tiden.Det betyder at Heisenbergs ubestemtheds-princip er gyldig.En substansstamme er ikke blot en gren i videnskaben.Den er grundlaget for videnskaben.De matematisk parametre i atomfysiken og videnskaben er kun semi-kausale på grund af umåleligheds-princippet.Semi-klausal betyder at der generelt i videnskaben er noget ubekendt(ubestemt) i de matematisk parametre(måltallene) i atomfysiken og dermed deres regnbar i almindelighed.Filosoffen Kant anerkender ikke semi-kausalitet i naturen,mens filosoffen Hume argumenterer for semi-kausalitet fordi der er også er vaner i naturen-bevægelighed,indre energiskift og uregelmæssigheder,-det vil sige at umåleligheds-princippet er gyldig i/for naturen.Naturen skal opfattes organisk eller mekanisk,men da der er vækst,varians og devækst skal der tilføjes vækstfunktioner F(x) til den organiske - eller mekaniske opfattelse fx kf(x)i potens og dermed er semi-kausalitet i naturen.Det betyder at proton og atomet er amorf efter Einsteins substansstamme pga semi-kausaliteten,mens det for Bohrs substansstamme er proton og atom morft pga hel-kausalitet.Når videnskaben måler på noget ud af ~X-helhed(atomfysikken bygger på en afrundet helhed),fordi der er vækst,kan disse måltal kun være semi-kausale.Når rummet er en voksende og accelererende energiboble i ubalance er der faseovergange - kf(x)- i "proton" og atom,hvorfor Einstein substansstamme er eneste anvendelige i atomfysikken,da naturen også er semi-kausal.En faseovergang i en mekanisme er bestemt og jævn,mens Heisenbergs ubestemtheds-princip betyder at faseovergange er ujævne i "proton" og atom.Bohrs faseovergange er kvantespringet,der er intern og ubestemt i modellen,mens Heisenbergs faseovergange er ekstern og ubestemt omkring atomet.Umålelighed-princippet betyder i almindelighed at det er svært at gøre konkret troværdig videnskabelige mekanismer pga ubestemte faseovergange(semi-kausalitet) i "proton" og atom i følge Heisenbergs ubestemtheds-princip.Matematisk funktioner kan beskrive det generelle og kan dække over processer.Når der er faseubestemthed i "proton" og atom betyder det at rummet er rammeløst og er i udvikling.Ubestemtheds-princippet i atomfysikken er en forudsætning for varians,devækst og vækst og derfor er rummet en voksende og accelererende energiboble i ubalance.Videnskabelig kan fysisk ubalance ikke forklares med anvendelse af matematiske balancer.Eksempelvis er solen en stjerner,der ikke er en evigshedsmaskine,hvilket betyder at den semi-kausal dvs den rummer interne og eksterne ubestemte atomprocesser.Umåleligheds-princippet betyder at der er ubestemthed i alt i naturen,mens Bohr,Einstein m.fl. mente at der er bestemthed i alt i naturen.Semi-kausalt betyder at der er i naturen generelle(ubestemte) processer udover konkret kausalitet.Kompleks kausalteori er når en årsag og flere virkning ikke udelukker at virkningerne også er selvstændige årsager.Der er kausal ubestemthed,fordi der er ubestemte faseovergange i naturen.Derfor er der kun matematisk sandsynlighed til rådighed.Computeren er derfor et usikkert videnskabsværktøj.Filosoffen Hume forklarer at naturen rummer også vaner dvs ubunden adfærd og dermed er der tillige videnskabelig ubestemthed i naturen,hvilket betyder at kun matematisk sandsynligvis kan anvendes på naturen.Det vil sige at der er matematiske procesmellemled pga ubestemte vækst faseovergange mv i "proton" og atom i atomfysikken.Der findes kædeårsager og kædeprocesser i fysikken.Og disse er/kan være ubestemte.Årsagsprocesser er et element i atomets vækst.Årsagprocesser er derfor af matematisk betydning for atomfysikken,fordi rummet er i en rejsende energiboble i ubalance.Når der er vækst og varians må der formentlig eksistere dynamiske kraftvektorer i naturen..-Læs kompendium Virkelighed/matematik.Jan A I S T Olsen.1996. Bohrs atommodel betyder at naturen er syet sammen uden vækst og vækstforandringer.Mekanismer er syet sammen.Bohrs model der er en mekanisme er syet sammen med en tilsvarende mekanisme.Væksten er syet sammen af Bohr atommodeller i fast tilstand.Der er ikke plads til vækstudvikling og processer,fordi Bohrs atommodel harmonerer ikke med udvikling og vækst og vækstforandringer der sker over tid.

Matematikken er forskellig for om det er levende substans eller død substans.Når det menes at Bohrs model er repræsentant for levende substans fordi den indeholder kvantespring,betyder det at Bohrs anvendte matamatik for proton og atom er forkert.Liv tillader vaner og matematiske forandrede procesforløb pga konstantvariabler -k(x) i "proton" og atom mm.- Videnskabsteorien om at mekanismer er direkte anvendelige på proton og atom i atomfysikken mm er uholdbar - Strengteorien-strenge(bølger) kan sammenlignes med matematisk rækkeprocesser pga vækst energidynamik-dynamiske kraftvektorer.Voksende betyder at der er en fysisk udstrækning.Strengteorien og dynamiske kraftvektorer(indre værdier) kan forklare denne fysiske udstrækning for/i rummet og for/i naturen,fordi Bohrs komplementarteori forklarer at der energisyntese mellem partikler(proton) og bølge,hvilket kræver et eksotisk mørkt varmestof.Bohrs kvantspring i modellen kan ikke forklare fysisk udstrækning,fordi fysisk udstrækning-linært, kræver altid stof&dynamiske-energier,der tillige skal have iboende faseovergang(bølger)i den rette linje(fysisk udstrækning).Den fysiske udstrækning kan skrives som en matematisk ret linje der er opdelt i procesintervaller,- hvilket gælder for en fysisk udstrækning i en voksende og accelererende energiboble i ubalance.Når rummet er en voksende og accelererende energiboble i ubalance er det ikke possibelt at gøre sikre matematiske forudsigelse og der mangler tillige matematisk eksakthed for naturen.Læs kompendium Virkelig/matematik.Jan AIST Olsen.1996

Filosoffen Hume forklarer at vi har en ide om at årsager leverer en kraft der er i stand til at producere en virkning.At vi er i stand til at iagttage når den ene billardkugle støder til en anden billardkugle og den rammes,begynder at trille,men noget sanseindtryk af en kraft kan ikke observeres.Derfor findes der kun egenskaber og vaner i naturen- Umåleligheds-princippet.Kraft(kraftvektor)er en energisyntetisk&energidynamisk(konsistent/inkonsistent)vækstvektor pga varians,vækst,devækst mv i en voksende og accelerende energiboble i et rum i ubalance.Vækstvektorer inkluderer matematisk processer.Einsteins substansopfattelse af atomet tillader inkonsistens og vaner,da der tillige er rum for semi-kausalitet i denne substansopfattelse.I videnskaben gælder at generelle sætninger har forrang fremfor konkrete sætninger.Heisenbergs ubestemtheds-princip viser at der er generelle forhold i "proton"/atomet der ikke er medtaget i Bohrs atommodel.Bohrs model forklarede at alt berører alt ved elektronspring&elektronspin i naturen i en bestemt orden.Det betyder at alle grundstoffer kan berøre andre grundstoffer ved elektronspring&elektronspin.Hvordan elektronenspringet trækkes er uklart.Eksempel A(+)+ B(-)=AB dvs elektronspring giver A(+)(-)+ B,hvordan trækkes B til A(+)(-).Det er uklart om A(+)+ B(-)=AB er en matematisk ligning eller fysisk-kemisk reaktion.A(+)+ B(-)--->A(+)B(-).Der er ikke forskel på højre og venstre side af procestegnet.Fysisk udstrækning harmonerer ikke med at proton og atomet blot er en fast mekanisme.Heisenberg forklarer at der er ubestemtheder i naturen.En vane er en ubestemt matematisk rækkeproces,der består delkraft og proceskræfter.Ubestemt betyder at en vane kan ændre sig.Når der er ubestemthed(vækst,varians,devækst mv) i naturen kan kun anvendes principper og matematisk midlertidige løse strukturer på naturen,fordi umålelighed-princippet betyder at der kun er en forkortet og forenklet "natur" for os,hvilket berører alle personer i samfundet.Bohr substansopfattelse(ekskluderer energisynteser i naturen) støtter sig til modus ponens,mens Einsteins substansopfattelse(inkluderer energisynteser i naturen) betyder at modus ponens er ubrugelig.Umålelighed-princippet gør modus tollens ubrugelig.Heisenberg ubestemthed-princip og Boltsmanns entropi S=k log W indebærer at rummet forliser til strukturløshed,fordi rummet er en voksende og accelerende energiboble i ubalance og videnskabssproget er forlist.Der er problemer med den formelle logisk "små ord",fordi det ikke kan udelukkes at der er ubestemte procesmellemled.Vaner kan ikke forudberegnes.fordi de er energiskiftende processer for vækst,varians og aftagende vækst,der indebærer ubalance og strukturløshed i naturen.Higgs partikel skulle betyde at proton er uberørt og stabil,men Bohrs komplementarteori betyder at proton er berørt-"proton".Energisynteser i "proton" og atom betyder at der tillige er semi-kausalitet i videnskabsprocessen fordi vækst,varians og devækst er possibelt.- Varians,ubestemthed mm. betyder at det ikke vides hvordan kraften K mellem årsag og virkning matematisk generelt skal rubriceres i atomligninger mv når K er en variabel.Filosoffen Hume mente at det er forkert matematisk at rubricere K som et matematisk lighedtegn,fordi K kan ikke observeres.Filosoffen Kant mente at de logiske slutninger modus ponens og modus tollens kunne generaliseres og udbredes til at anvendes i naturvidenskaben og på naturen,men det kræver at der er en K mellem årsag og virkning,fordi de logiske slutninger modus ponens og modus tollens er kædeprocesser i lighed med mekanismer i naturen.Mekanisme i naturen er kædeprocesser med en indlejret K.Filosoffen Hume mente at sådan kraft ikke kunne observeres.Læs kompendium Virkelighed/matematik.Jan AIST Olsen.1996.

Rubricere er at fastslå et måltals identitet matematisk.Umåleligheds-princippet gør det vanskeligt at rubricere måltals identitet.Umåleligheds-princippet betyder tillige at måltal i almindelighed er identitetsløse.I Bohrs atomfysik er rubriceringsgrundlaget en iboende mekanisme i naturen,som filosoffen Rene Descartes foreskriver.Videnskabs pragmatisme er at anvende det rubricerings grundlag der virker uanset videnskabelighed.Fysikeren Newtons rubriceringsgrundlag for universet var at det er en geometrisk lukket kasse og der gælder fysiske lov mekanismer i denne kasse.Rubriceringsgrundlaget kan også være at rummet og atomerne er i en voksende og accelererende energiboble i ubalance med den dertil hørende matematik.Intet er absolut måleligt er ikke sandt i videnskaben,men sætningen er gyldig i videnskabsprocesserne,hvilket betyder at der er rammeløshed i videnskaben.Gyldig betyder at fysiske sætninger gælder ubestemt i atomfysikken,hvorimod der kræves at fysiske ligninger er bestemte for at de kan være sande.Det betyder at hidtidige fysisk ligninger kun er gyldige.Bohr og Heisenberg udviklede bevidst kvanteteorien,således at den var en analogi til klassisk fysik(via korrespondensprincippet).Forudsætningen for lovlig videnskabelig analogi er at de klassiske fysiske ligninger er sande,det er derfor ulovlig videnskabelig analogi,fordi de klassiske fysiske ligninge kun er gyldige,da rummet er en voksende og accelererende energiboble i ubalance.Det betyder at der ikke findes fysisk lignings sandheder,hvilket Bohr og Heisenberg dog antog var possibelt.Når rummet og mennesket forliser til strukturløshed fordi rummet er en voksende og accelererende energiboble i ubalance kan det antages at Intet er absolut måleligt er filosofisk sandt.Derfor er opdateringer og forsigtighed-princippet nødvendig i videnskabsprocesserne,da i en voksende og accelererende energiboble i ubalance som rummet,er der altid energiubstemthed.Hvilket betyder at der kun findes konnekterede matematiske relationer i atomfysikken.Og disse er kun gyldige.Det betyder at rummet efter denne teori ikke er energihomogent og derfor er væsentlige uklarheder i videnskabeligheden for rationalismen og empirismen - Spørgsmålet er om atomprocesser er målrettet eller ikke målrettet generelt,fordi er vækst,varians og aftagende vækst i naturen.Der henvises til substans diskussionen mellem Einstein og Bohr.-Matematisk bindende:kræver at atommekanismerne og atomprocesserne er målrettet.Det er svært at finde en målrettet funktion f.eks f(x,y),fordi der er vækst,varians og aftagende vækst i naturen da rummet er en voksende og accelererende energiboble i ubalance,og rummet forliser til stukturløshed.Heisenbergs-ubestemtheds-princip betyder at ingen ved,hvor atomer og elektroner er på vej hen.Læs kompendium Virkelighed/matematik.Jan AIST Olsen.1996

Paulis udelukkelses-princip forklarer at der i et matematisk homogent punkt kun kan være en stofpartikel(massiv proton),men der kan være milliarder af kraftpartikler sammen med en stofpartikel i et matematisk punkt i atomfysikken.-Derfor er matematisk og troværdig rubricering af måltal meget vanskelig,fordi sandsynligligvis må det antages at måltal i atomfysikken må matematisk rubriceres som vækstpunkter,fordi mængden af kraftpartikler kan variere fra vækstpunkt til vækstpunkt.Det betyder at der generelt er energiubestemthed.Vækst,varians og devækst kræver kraftpartikler sammen med en stofpartikel,derfor - "proton"(:=~X).Antallet af kraftpartikler varierer i "proton"(:=~X).Kraftpartikler er masseløse,derfor er eksotisk mørkt varmelimstof nødvendig i "proton"(:=~X).-For at der kan eksistere et rum må der være energioverskud for at der kan være vækst dvs at supersymmetri(til enhver partikel er der en antipartikel) ikke er absolut- Einsteins substansopfattelse;mørkt stof/energi eller lignende kan antages ikke at have antipartikel.Hvilket betyder at der tillige er systematiserings problemer med stofpartikler og kraftpartikler i partikelfysikkens standardmodel.Bohr,Einstein m.fl opererer kun med tilstandsmåltal,fællesproton og standardmodel mv. i atomfysikken.- Bohr lader lyset brydes i et prisme og får et fast farvespektrum og sammenligner det med farvebølgers længde og energi fra et almindelig Geisslersk Rør.Han påstår at det er det samme som faste energibaner i et atom med proton i centrum med K som dog er en springkraft(elektronspring) i overensstemmelse filosoffen Descartes og filosoffen Kants teori om iboende mekanismer i naturen.Der måtte derfor være noget fælles i disse mekanismer,det er et atom,fordi de forskellige farvespektrum er ens for Bohr.Disse fællesspektrum eksisterer ikke i virkeligheden,fordi Bohrs forsøg er ad homini.Bohrs opfattelse er ikke bevist at være origo,fordi Umåleligheds-princippet tillige betyder at det er uklar hvad der faktisk måles.Det betyder at Bohrs atommodel kun er en matematisk reduktion og dermed er forkert fordi rummet er i en voksende og accelererende energiboble i ubalance.Læs kompendium Virkelig/matematik.Jan AIST Olsen.1996.

Når rummet og mennesket forliser til strukturløshed er gudernes handlinger og straf absurde.Sisyfosmyten-Albert Camus.Mennesket bliver fremmed da det forliser til strukturløshed.Den fremmede-Albert Camus.Nogle mennesker vil udrydde de strukturløse da de er økonomisk samfundskadelige.Pesten - Albert Camus - derfor gælder der generelle menneskerettighed der forpligter magterne og alle mennesker,-hvilket indebærer at de strukturløse(eventyrlige) skal beskyttes af statenes samfund.Læs kompendium Virkelighed/matematik.Jan AIST Olsen.1996.

Umåleligheds-princippet betyder at et fysisk punkt er forskellig fra et matematisk punkt.Fysiske punkter må have karakter af vækstpunkter.Virkelighed/matematik gælder uden origo,hvilket betyder at matematisk kan koordinaterne kun anvendes processuelt og analytisk for vækstfunktionernes måltal,der er variable vækstpunkter,og deres evt funktioner er derfor kun midlertidige.Bohr m.fl. anvender koordinatsystemer med origo og derfor er funktionernes måltal,der består homogene punkter,og deres ligninger er tillige evig sande.Bohr mente derfor at han kunne bevise atomets eksistens ved matematiske homogene punkter,der tillige er origo,på trods han ikke kunne observere et atom.Det er svært at bevise at et brøktal,decimaltal eller fysiske bogstavbrøker i atomligningerne mm. er origo da der er udøvet matematisk/fysisk skøn til udfindelse af sådanne tal eller brøkforhold.Origo og mekanismer kræver helhed og helhedsstørrelse i almindelighed.Matematiske brøkforhold eller lignende mangler fysisk helhed i almindelighed.Umåligheds-princippet kan afgøre denne tvist.Læs Virkelighed/matematik.Jan AIST Olsen.1996.

Bohrs komplementarteori betyder at der er indlejret vækstenergier i "proton"(:=~X) og disse er ikke blot fast iboende i proton,fordi rummet er en voksende og accelererende energiboble i ubalance.Heisenbergs ubestemtheds-princip er nært knyttet til Bohrs komplementarteori som indikerer at der energiubestemtheder i "proton"(:=~X) og "atom".Oveskud af plusladninger stammer fra stofpartiklerne i "proton"(:=~X).Det er derfor fejl at Higgs-partikel holder sammen på "proton"(:=~X) alene,der må tillige være er eksotisk mørkt varmelimstof,som bindingsstof og vækststof.Og Heisenbergs-ubestemtheds-princip og Bohr komplementarteori forklarer at atomets ladningsprocesser er ubestemte.På grund af partikel-bølgedualitet beskrives en atomar partikels bevægelse ved hjælp af en bølge funktion(bølgepakke),hvor partiklen ikke tilskrives en skarp defineret impuls eller position.Einsteins substansopfattelse forklarer og tillader at der er ubalance i naturen.Derfor kan antages at der er ladningsubalance og ladningsprocesser i "proton"(:=~X) og "atom".Det betyder samtidig at matematiske reduktioner er fejl i atomfysikken.Matematikprogrammer(software) til computer er blot matematiske reduktioner fordi de er begrænset af computerens tekniske indretning.Det er videnskabeligt uredeligt at gøre reduktioner i fysikken og atomfysikken,mens det er anerkendt at gøre reduktioner i matematikken.Læs Virkelighed/matematik.Jan AIST Olsen.1996.

Vækst i ubalance betyder i almindelighed at der er fysiske transformation i "proton" og "atom".Når der er transformationer er der tillige fysikprocesser.- Derfor er midlertidige normeringer nødvendig pga ubalance.Oprindelige proton og matematisk origo er usporlig pga fysiske processer,men de fysiske processer kan følge et regelmæssigt mønster-matematisk funktionsmønstre:mønsterkraft.En observationsmåling er i sig selv en reduktion pga umåleligheds-princippet.Det betyder at fysiske modeller i almindelighed mangler validitet og disse kan kun vise usikre tendenser,fordi generelt gælder i naturvidenskaben at det ikke er possibelt at fastslå eller fastsætte kausalitet absolut.Mekanismer er kausalt opbyggede uden procesvaner.Betinget refleks får en person til at handle med blokeret adfærd-bestemt reaktion i hjernen.Bundet atomadfærd.- Der er ikke rum til kvantespring og kvantemekanismer,som Bohrs atommodel forklarer-Formålsbestemt:Bohrs substansopfattelse.Vane(med processer).Ubestemt adfærd - Formålsubestemt:Einsteins substansopfattelse.Om impulsskift.Ved proton kollisioner som gøres i Cern bliver protoners ærkæologi skrællet til matematisk/fysisk ukendelighed.Det vides ikke hvordan protonerne skrælles processuelt ved enhver protonkollision i Cern.Energispændinger i atomprocesser kan forklares med matematiske proceskryds,når der foreligger energiskift som følge ~ X påvirkning.Derfor er en matematisk udredning nødvendig pga arkæologivarians i atomprocesserne,som er forskellig fra en egentlig matematisk status beregning.Matematisk lemma er nødvendig for at søge efter generelle strukturer og konkrete strukturer og processer.Lemma er matematisk konstruktive adækvate proceslinjer.Inadækavte og adækavte konstruktiv proceslinjer betyder sandsynligvis at substansen er uklar og kompleks og substansen er derfor ikke ubetinget en mekanisme for atomet:Generelt er det en diskussion om alt i atomfysikken er naturgiven ved impuls og impulsskift når der er varians,devækst og vækst i ubalance,der giver plads til tilfældigheder og indre konstruktioner i atomprocesserne.Ubalancen i vækst mm. balanceres med indre konstruktive atomprocesser i atomet.Matematisk betyder dette at atomfysiske og fysiske ligninger i almindelighed kun er balanceligninger.Bohrs atommodel med tilfældig kvantespring og samtidig konsistens i mekanisme er ulogisk og inkonsistens.Heisenbergs ubestemtheds-princip viser da også at der er matematisk inkonsistens i Bohr matematisk udregning af hans atommodel.Bohr forkorter ikke-forkortelige fysiske størrelser i sin atommodel,fordi der er fast afgrænsede størrelser i en fast mekanisme efter Bohr opfattelse.Forkortes en sådan fast mekanisme går den sønder.Der er forskel på fx 22/11 og 2.Det første er et forhold i en mekanisme,men det andet er et sønderslået forhold i den fysiske verden.Bohr mente generelt at talforkortelser i atomfysikken er gyldig,fordi enhver mekanisme har substanstal,da alle tal er naturgivne(på forhånd&bestemt),men Bohr har intet bevis herfor.Bohr får ikke substans og substanstal ved at flække en kævle.Læs kompendium Virkelighed/matematik.Jan AIST Olsen.1996.

Filosoffen Rene Descartes:Cogito ergo sum-jeg eksisterer ergo jeg er.Der gælder intuitivt at enhver mental aktivitet(også fysisk,når den er mental aktivitet)- jeg eksisterer er sand-ergo jeg er.Virklighed/matematik forklarer at substansen er grundlaget for mental varieret aktivitet.Bohr mente at den mentale aktivitet er en direkte underlagt bindende fysisk mekanisme(Guds værk eller pavlov-hund),mens Einstein mente at de er fysiske processer kun er bagved den mentale aktivitet-derfor er procesovergange nødvendig i atomfysikken(Homo sapiens) jfr umåleligheds-princippet.Sprogfilosoffen Quines mener at Bohr substansopfattelse er uoversættelig som Guds værk fordi det er et ikke-fysisk kompleks værk(ingen forbrændingsproces i Guds værk fordi det er fast&evigt),og derfor er der ingen sproglige dækkende synomyner for Guds værk-åndelig værk,mens Einsteins substans opfattelse menes oversættelig pga proceselementet,hvilket betyder at det er i fysisk forenkling.Guds værk er et kompleks værk,men værket er uoversættelig på grund af proces-elementer i udviklingsbevægelse.Når solen tillige er i forbrændingsprocesser kan Guds værk blot være en drøm og derfor er sådan værk sproglig uoversættelig,men det kan være et fysisk proces-værk pga stjernernes og solens forbrændingsprocesser.Forbrændingsprocesser i naturen harmonerer ikke med det evige åndelige.Der gælder i almindelighed fysisk ubestemthed i naturen pga forbrændinger.Fysisk ubestemthed i naturen betyder at matematikken altid er konstruktiv,fordi der altid er atom-substansubalance i proces-værket,da E(~X):=(E(pot)<+>E(kin)) er energisyntetisk forbunden og derved opstår energispændinger som med eksotisk mørkt varmelimstof giver potentielt&kinese +/-vækst og forbrændingsprocesser fx i menneskecelle mv..Derfor eksisterer mekanismer i ubalance i naturen.Der er derfor generelle problemer med almindelig matematiks bindende karakter i fysiske,økonomi mv.Bohrs atommodel kræver at alle elektronrejser(elektronspring) er fast ordnet i Guds værk til evighed,men i et Proces-værk hvor der er i +/- vækst er der også tilfældighed,strukturløshed og forlis og dermed er Bohr atommodel ikke anvendelig,idet den giver kaos fordi elektronrejserne(kvantespringerne) er fysisk ikke i lokalbare i et proces-værk.Filosoffen Kant mente årsag&virkning for mekanismer i naturen-alt er bestemt og uforanderligt i naturen,mens Filosoffen Hume kan fortolkes således at der kun er årsag og virkning&effekter-der er også ubestemthed og foranderlighed pga forbrændingsprocesser i naturen og derfor er der også vaner,processer og sandsynligvis i naturen.Det vil sige at fysisk transformationer i proton er possibelt mv.Bohr mente at farver er energisignaler for atomenergierne i hans atommodel og signalerne er ordnet&bestemte i substansen,hvilket dog ikke er bevist af samme,da farvesignaler i naturen er i uorden og derfor er i almindelighed farvesignalerne ubestemte.Plante signalvariationer viser at Bohrs teori om at farvesignaler er ordnet&bestemte er i uorden i atomsubstansen.Læs kompendium Virkelighed/matematik.Jan AIST Olsen.1996.

Faste mekanismer i et Guds værk kan forstås med 3 faste koordinater og 1 i tid.I et procesværk(procesramme) kan der også være egenskaber der ikke er substantielle,men har indflydelse på substansen dvs der er kun dimensioner der har rumlig udstrækning og indre vækst fx strengteorien der giver energisynteser i substansen.Substans er uforanderlig,mens egenskaber er foranderlige.Guds værk kræver objektiv tid(=evig tid,citat:Biblen) og kan alene støttes på filosoffen Kant,mens Proces værk er en overgang fra objektiv tid til subjektiv tid og støtter sig på filosofferne Kant og Hume.Objektiv tid tillader objektive anskuelsesformer såsom apriori anskuelsesform dvs forud for erfaring,hvilket subjektiv tid ikke gør.Objektive anskuelsesformer er fx årsag&virkning som grundlag for mekanismer efter filosoffen Kant,mens filosoffen Hume mente at der kun er subjektiv tid,fordi kun det der er sanseindtryk på er af betydning pga forbrændinger i naturen.Læs kompendium Virkelighed/matematik.Jan AIST Olsen.1996.

Nul betyder at noget er inkluderet fx k+a=0 i fysik.Bohr mente at måltallet 0 inkluderer atom-substans,men anvender klassisk matematik herpå.I klassisk matematik er et nul isoleret en ubekendt-uendelig.Det er forkert at anvende klassisk matematik på mekanismer der er i indre faste bevægelser,der er ukendte i fysik - uendelig;Umåleligheds-princippet.Der må dog gælde en anden matematisk orden herpå i fysik.Til forsvar for Bohrs opfattelse kan det forklares at graves et hul er der dertil hørende jord.Selve hullet er endeligt,men den dertil hørende jord er noget,hvorfor nul er noget.Det vides dog ikke hvad det er,da der er også effekter.Bohr mente dog alligevel at nullet - 0 - er et statustal.Forbrændinger i proton og atom er skjulte ved variabler og skiftende decimaltal ved atommålinger;Umåleligheds-princippet.læs kompendium Virkelighed/matematik.Jan AIST Olsen.1996.

Atomfysiske ligninger(faste mekanismer) dækker i almindelighed ikke over matematisk uendelighed - nullet 0 - i form&indhold i procesværket,derfor er der klare mangler ved disse atomfysiske ligninger og i kvantemekanikken,fordi procesværk kræver matematiske procesudredninger.Bohrs fundne måltal for sin atommodel kan matematisk udfyldes på anden måde end Bohr selv har gjort-som en fast mekanisme,fordi Bohrs måltal også kan opfattes som måltal der indgår i processer i procesværket der er under forandring.Læs kompendium Virkelighed/matematik.Jan AIST Olsen.1996

Niels Bohr og Einstein var enige om at substansen har rodtal,men Bohr mente at rodtal ikke kan henledes ved målinger,da Bohr opfattede substansen som en mekanisme,mens Einstein mente at substansen rodtal kan henledes ved målinger,da substansen også er processuel og dermed tillader vækstfunktioner i rummet og atomet.Franske fysiker Alan Aspect har påvist at (substans)- rodtal er rørlige.Niels Bohr mente at rodtal er urørlige,mens Einstein mente at rodtal er rørlige.Den almindelige relativitetsteori viser at substansens rodtal er rørlige ved høje hastigheder og varmepåvirkning af eksotisk mørkt varmelimstof i "proton"(udvidelsestræk) nær lyset hastighed-procesværk.At substansen kan henledes og er rørlig;læs Virkelighed/matematik.Jan AIST Olsen.1996.

Et uendelig energipunkt-singularitet fra Big Bang svulmer op med eksotisk mørkt varmelimstof(processtof)i en rumcirkulær funktion k(rx),hvor (rx) er opløftet i potens,hvor k er punktet og r er struktur og x er konjunktur for det svulmende punkt bestående af en stofpartikel og milliarder af kraftpartikler i procesramme(procesværk).I rummet er der i forvejen er der stofpartikler-E(pot(x)) der danner fælles procesenergi med de frigivne kraftpartikler-E(kin(y)) der får rummet til fortsætte med svulme op og accelerere i uendelighed-f(x,y):=(E(pot(x))X E(kin(y))) ---> d(restled) for f(x,y)---> uendelig.Procesenergier rejser i rummet som bølgerne på havet.Det kan kun tegnes fordi der ikke findes energimekanik i procesramme-generelt gælder at f(x) i en mekanisme giver knas i maskineriet.Fx kvantespringet i Bohrs atommodel er proceselement-f(-) der giver knas maskineriet da kvantespringet ikke er fast kontinuert.Duer ikke-da procesrammen er under energiforandring og udvikling med tiden.Mennesket arbejder.Alt arbejde har en bestemt procesrækkefølge(rækkefølgen kan ikke fornuftmæssig ombyttes),-derfor kan det kun fornuftmæssigt forklares ved fast matematisk vækstfunktioner med rækkefølge.Mekanismer har ikke fast matematisk rækkefølge,da faktorer kan ombyttes uden at det har betydning for resultatet efter Bohrs opfattelse.Naturen arbejder også.Vækst og arbejde i naturen betyder at alt er midlertidig,men væksten og arbejdet kan udfyldes og udstrækkes fysisk i objektiv/subjektiv tid fx med procesmekanikker og strengteorien.Hvad der ellers er ubekendt er gud.Det er i almindelighed videnskabelig uredelighed at procesændre ligninger med variabler og konstanter i fysisk,men det er videnskabeligt accepteret.Bohr anvendte fundne måltal til sin atommodel ved brug procesændrede ligninger.Læs kompendium Virkelig/matematik.Jan AIST Olsen.1996.

Naturen er en arbejdende vækstorden med mekanisk islæt.Det betyder at en matematisk funktion kan være en mekanisk repræsentant for en vækstorden i naturen.Newton mente at mekanismer er ordens fastlagt,men Bohr mente at en bestemt matematisk mekanisme orden frit kan ændres.Det er forkert fordi enhver matematisk ændring af en mekanisme orden er tillige en procesændring dvs er ny mekanisme.Læs kompendium Virkelighed/matematik.Jan AIST Olsen.1996

Vor galakse er en elastisk rumskive der svulmer i et plan og der er i en accelererende udvidelsesproces over hele dens rand.For andre galakser gælder det samme.Det giver problemer med hvordan rummets byggesten,substans elasticitet og atommodellers indhold og opbygning er,fordi sorte huller i galaksernes midte ødelægger ved sin enorme tyngdekræfter den faste fysiske tilstand i universet,og derfor findes der ikke en evighedsmaskine og universet er derfor blot et bevægeligt og endeløs rum.Alle filosoffer er enige om at fremdrift og vækst kræver konsistent årsag og virkning i snæver eller bred forstand,men Bohrs kvantespring i hans atommodel har ikke sådan konsistent årsag og virkning til fremdrift og vækst.Årsag og virkning kan imidlertid også bruges til at beskrive en mekanisme,der er en fast fysisk tilstand.Læs kompendium Virkelighed/matematik.Jan AIST Olsen.1996.

Sorte huller er tyngdefelter med roterende centrifugerende rum ovenpå tyngdefeltet,der suger og suger.Masse tyngdestof ophobes og sugen forøges i det sorte hul og der er uregelmæssig energiudladning i bunden.Fysikeren Stephan Hawking matematik for sorte huller er at det er en mekanisme,der kun har et konstant sug og en konstant energi-tidsudligning i bunden.I kemien er gasser affald og de kan være farlige(er eksplosive) og gasser kan antændes.Der er gasser i stjerneprocesserne og i solen fordi der også er varmeafgivelse.- En stjerne er kæmpe gaskugle,der næste kun består af H og He.Samlede fusionsproces 4 H(1)---> He(4) + 2e+ + Q, hvor Q er energifrigørelse(gasser) der bæres væk af foton og 2 neutrinoer - solstorme.Stjerners indre procesudvikling er en fremadgående proces med egen drift, der udbrænder og ophører til dens død.I substansen er der indlejret gasser og anden stofligheder,derfor har substansen også egenskaber og substansen er derfor også processuel.Det vil sige at naturen kan ændre sig og naturen er under forandring - filosoffen Hume;gasser og andre stofligheder(mørkt stof) fra spejderbål er ikke masse og bølge konsistente pga varians,devækst og vækst.Derfor gælder der ikke mekanisme gyldighed i rummet og atom - "proton".Umåligheds-princippet betyder altså at det er lovligt videnskabeligt at tænke i matematiske begreber og kompositioner,fordi mekanismer kan forstås endeligt med tal - tilstand,mens processer ikke alene kan forstås med tal pga indre bevægelser og udvikling mv.Indre bevægelser og udvikling er tidsafhængig.Tid i mekanismer er cyklisk,tid er konstant efter Newton,mens tid for vækstarbejde er fremadgående procesrækker,tid er i bevægelse og tid er i proces.Problemer med om fysiske størrelser er konstante.Matematik I-III.Kristensen og Rindung.4 oplag.Gads forlag.1971 og kompendium Virkelighed/matematik.Jan AIST Olsen.1996.Vækst kræver flydende stof fx til blomster dvs at der er transperant "proton" og "atom" og der er flydende og tilfældig tidsprocesser som følge heraf.Tiden er flydende og tilfældig fordi varians,vækst og devækst er uens.Matematisk er begreber og kompositioner nødvendig og gyldig da der allerede er indføjet vækst og vækstprocesser i "proton" i det åbne rum pga umåleligheds-princippet.Om "protons" og "atomets" egen energidrift ved skub.Uendeligt bevægeligt rum betyder at det ikke vides om de fysisk love er generelt og universielt gyldige.Uendeligt bevægeligt rum betyder ydermere at der er ubegrænset talmængde,hvorfor det ikke vides hvordan generelt og konkret tallene og måltal matematisk og fysisk er forbundne.Når der er uendelighed er der tvivl om hvordan eksistensen er.Det er svært at anvende begreber på mekanismer,fordi begreber er rumlige og derfor findes der ikke bindende synonym for begreberne,fordi eksotisk mørkt varmelimstof giver substansubestemthed.Mekanismer kræver altid begrebsbestemthed for at de er fysisk funktionelle.Pga begrebsubestemthed kan matematisk ulighedstegn anvendes til beskrivelse af mekanisme processer.Statistisk er et forsøg på at fastsætte en status til x-tid i procesforløbet.-Bohr mente at enhver energi i atomfysikken er afgrænset og kan derfor regnes i kvanter-bittesmå afgrænsede energimængder-grundlaget for kvantemekanismen.I almindelighed er energimængder ikke afgrænset i naturen,da de er i procesforbindelser med omverdenen,der er i varians og vækst mv.Læs kompendium Virkelighed/matematik.Jan AIST Olsen.1996.

Efter Heisenbergs ubestemtheds-princip er Bohrs atommodels kvantespring et hasardspring.Niels Bohr mente derfor at rummet er matematisk statistisk,men det harmonerer ikke med at det er i arbejde,derfor må det også være komplekst sammenhængende,men det er ikke en mekanisme med årsag&virkning,da det er i varians og vækst mv.Niels Bohr og Harald Bohr vil mene at enhver atommåling er et drama i flere akter,men pga arbejdsprocesser,varians,vækst mv. er det flere dramaer med kun en akt i hver drama,hvilket betyder at der er væsentlig problemer med forbundenheden mellem apriori(faste tilstande)-sandsynlighed og den relative hyppighed i atomfysiken mm.Atomet er i procesudviklingstilstande(midlertidige tilstande) i tid,da det er i arbejdsprocesser,varians og vækst mv. og det er derfor vanskeligt at fastslå hvordan det konvergerer-rejser henimod.Problemet med Bohr hasardspring i hans atommodel er derfor om karambolage som følge af hasardspringet kan give kontinuert fysisk og matematisk varians og vækst generelt,hvilket i almindelighed kun gælder sammenhængende processer og arbejde.Megen matematik og fysisk er derfor blot idealiseringer.- Der er generelle problemer at fastslå måleøjeblikket pga varians og vækst i atomfysiken mm.Der er ikke matematisk og fysisk ensartethed i atomfysisk pga varians og vækst-umåleligheds-princippet. Hasardspringet i Bohrs atommodel grundes med at rummet er en accelererende variansboble og vækstboble i ubalance.Der er partikelmylder&energimylder dvs der er skjulte tilfældighed-atomprocesser er tidsrelative.Newtons trægheds-princip kompenseres af eksotisk mørkt vækst og varmelimstof og med en negativ accelererende gravitationskraft.Det betyder at atommodeller ikke alene kan forklares med simpel måleadfærd,fordi atomet tillige skal rumme (skjulte) udviklings vækstprocesser.- Altså først var der noget guddommeligt - eksotisk mørkt stof,men siden tog de fysiske love og regler styringen over stoffet.Hvor er gud,fordi gudkraften kun er en afgrænset fysisk størrelse i lighed med et matematiskled i ligning.Kraften/kvantet kan dog ikke være inde selve ligningen da den/det er resulterende.Læs kompendium Virkelighed/matematik.Jan AIST Olsen.1996.

Fysikkerne Niels Bohr og Einstein m.fl. mente at universet matematisk - fysisk konvergerer mod 0 - proton,mens kompendium Virkelighed/matematik antager at rummet matematisk - fysisk konvergerer mod uendelig og opløsning - "proton".Enhver atommåling og atom observation er generel&konkret pga varians og vækst,hvorfor det ikke vides hvad der konkret refereres til.Det er derfor svært at fastslå videnskabeligt og matematisk hvordan.

Umåleligheds-princippet gyldighed betyder at der to verdener,derfor er atomfysiken kun vores associationer om naturen - filosoffen Hume.Det er tvivlsomt om der er en generel associationslov for mennesket.

Opdateret d. 30.12.2014 .